Либерализацията на енергийния пазар - повече конкуренция за по-достъпна електроенергия

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

"Енекод" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, в която участват както крайни потребители, така и производители. Компанията се насочва към структурирането на комбинирани продукти с цел повишаване на стойността на предлаганата услуга

Нели Беширова е бизнесдама, експерт по международно право, специализирала във Beликобритания, със солиден опит в мениджмънта в енергийната сфера. Тя е изпълнителен директор на "Риск Инженеринг" АД и „Енекод" АД

Процесът на либерализация на електроенергийния пазар в България навлезе в своята финална фаза. През 2016 г. бе даден стартът на две дългоочаквани събития. На 19 януари Българската Независима енергийна борса (БНЕБ) стартира успешно първата реална тръжна сесия на пазара ден напред.

А считано от 1 април достъп до пазара на ел. енергия по свободно договорени цени бе даден и на най-голямата група крайни консуматори - битовите и малките стопански клиенти без монтирани електромери с почасово мерене. Със стартирането на БНЕБ и отварянето на пазара за абсолютно всички крайни клиенти, пред участниците на пазара на електрическа енергия се появиха както много нови възможности, така и предизвикателства.

Началото на пазара "ден напред" на БНЕБ бе приветстван както от местните участници, така и от Европейската комисия, тъй като представляваше първия пазарен механизъм в България, работещ в посока прозрачност и равнопоставеност на търговските участници на пазара на електрическа енергия на едро.

Интересен бе фактът, че първите тръжни сесии започнаха със значително висока ликвидност в сравнение с другите два новостартиращи пазари "ден напред" на регионално ниво - Сръбския (SEEPEX) и Хърватския (CROPEX) и значително по-ниски цени в сравнение със сделките, сключени извън борсовия пазар. Търгуваните количества и цената, разбира се, бяха следствие на поетия ангажимент от страна на Българския енергиен холдинг (БЕХ) да поддържа ликвидността на БНЕБ.

Това доведе до сериозен интерес на търговските участници на електрическа енергия към БНЕБ (към момента те са вече 37, включително производители, търговци и крайни индустриални клиенти), но и до сериозна ценова волатилност. Вследствие на тази ценова волатилност, която създаде чувството за несигурност и липсата за възможност за дългосрочно прогнозиране в търговските участници, се наблюдава стагнация в търгуваните количества на БНЕБ в последните два календарни месеца.

Именно това ще е голямото предизвикателство пред БНЕБ и БЕХ - развитието на независима енергийна борса, функционираща изцяло на пазарен принцип и достатъчно ликвидна, за да намалява риска от честа ценова волатилност. Борсовият оператор работи в тази насока, опитвайки се да разшири предлаганите продукти до настоящите и бъдещите търговски участници.

В края на март бе анонсирана новината, че БНЕБ ще разшири портфолиото си чрез въвеждане на платформа за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. Надяваме се, че този процес на развитие ще продължи и със създаването на финансова секция и "пазар в деня" (intraday) до края на 2016 г. или през 2017 г.

Освен чисто пазарните механизми, корекция трябва да претърпят и някои регулаторни практики, които към момента имат негативно влияние върху дейността на производители и търговци. България остана единствената страна в Европа с все още функционираща "такса износ". Подобна такса на фона на сриващите се цени на електрическата енергия на регионално и европейско ниво застрашава сигурността на един от основите отрасли - производството на електрическа енергия.

Страната продължава да губи позициите си на нетен износител на електрическа енергия в региона, като по данни от "Електроенергиен системен оператор" за първите 5 месеца на 2016 г. износът на електрическа енергия е паднал с 56 %, а местното производство с 14 %.

Освен това, таксата 5 % от приходите от продажби на производители и на вносителите на електрическа енергия, внасяна във фонда "Сигурност на електроенергийната система", допълнително намалява конкурентоспособността на местните производители, и от друга страна ограничава гъвкавостта на търговците от възможни вносни сделки с цел оптимизация на портфолиото си.

При успешно развитие на БНЕБ, намаляване на регулаторния риск, географското разположение и предвид значителния производствен капацитет, България има шанс да се превърне в електроенергиен хъб на Балканите.

Достъп до свободния пазар

В края на март 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на ел.енергия на клиенти без монтирано почасово мерене, участващи със стандартизирани товарови профили. Така, на практика, считано от 1 април, всеки краен клиент на територията на България получи правото на избор на своя доставчик на електрическа енергия.

За клиентите е от изключително значение да се запознаят със своите права и възможности, произхождащи от пълното отваряне на пазара. През есента на 2015 г. бе проведена информационна кампания в цяла България с цел запознаване обществото с либерализацията на електроенергийния пазар. До тази кампания достъп не бе даден на доставчиците на ел.енергия, които ще играят все по-важна роля в бъдещото развитие на пазара.

В резултат на това последните статистически проучвания показват, че повечето клиенти избират да останат към момента на регулирания пазар поради липса на достатъчно информация. За клиентите, неразпологащи с електромери с почасово мерене, е важно да разберат, че излизането на свободния пазар не е свързано с никакви допълнителни инвестиции за нови електромери от тяхна страна.

За тази цел са разработени стандартизираните товарови профили (СТП). Разпределителните предприятия вече са разработили различни видове СТП както за битовите, така и за стопанските клиенти. При избора на своя профил клиентът има правото да се допита до търговците на ел. енергия.

Засега либерализацията е насочена изцяло към стопанските клиенти. Освен по-изгодна цена за електроснабдяването, клиентите имат възможността да договарят и по-изгодни условия по начина на плащане или получаването на допълнителни енергийни услуги.

От друга страна, свободният пазар, макар и достъпен, е все още неатрактивен от финансова гледна точка за битовите клиенти. Основна причина за това е практиката на регулатора да поддържа ниска цена за битовите клиенти чрез така наречения метод на кръстосано субсидиране, при който стопанските клиенти на регулиран пазар получават значително по-висока цена за електроснабдяване от битовите клиенти.

Във всеки случай, с присъединяването на все повече и повече стопански клиенти на свободния пазар, този механизъм ще се наруши, което ще доведе и до интерес на бита към свободния пазар. Предизвикателство пред търговците и регулатора ще е да направи свободния пазар по-атрактивен за този пазарен сегмент.

От регулаторна гледна точка, трябва допълнително да се облекчи процесът по регистрация на даден клиент на свободния пазар. От страна на търговците, трябва да се работи в насока създаване на продукт с допълнителна стойност, а не просто най-ниска договорена цена за доставка. Именно в тази насока са насочени и усилията на "ЕНЕКОД" АД.

Предлагане на комбинирани продукти с цел повишаване на стойността на крайната услуга

Основата на либерализацията на електроенергийния пазар е правото на избор. За повечето клиенти в България това е нещо напълно непознато, тъй като до момента условията за електроснабдяването са били налагани императивно. За "ЕНЕКОД" АД е изключително важно да запознае своите клиенти с това тяхно право.

В нашите договори няма скрити или двусмислени клаузи, като сме гарантирали правото на нашите клиенти свободно да избират своя доставчик. За нас е важно да задържим своите клиенти чрез продукт с повишаваща се във времето добавена стойност. Освен цената, начина и срока на плащане, компанията работи върху развитието на допълнителни услуги, свързани извън енергийната сфера и разработени в съответствие с конкретните нужди на различните потребителски групи.

www.riskeng.bg


Top