РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЛИБРА ЕНЕРДЖИ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛИБРА ЕНЕРДЖИЛибра Енерджи осигурява достъп до световните пазари на въглеродни емисии

Идеята на пазарните механизми за търговия с емисии е да се създадат стимули за бизнеса да инвестира в зелени технологии и ограничи емитирането на парникови газове в атмосферата, като се определи цена на 1 тон CO2 (или еквивалент). Съществуват два различни типа пазарни механизми за търговия с емисии. При така наречените „cap and trade” схеми се определя годишен лимит на изхвърлените в атмосферата парникови газове и участниците са законово задължени да отчитат емисиите си всяка година. На тези пазари се търгуват въглеродни квоти, които представляват разрешителни за емитиране на 1 тон CO2 (или еквивалент). Такъв пазар е Европейската схема за търговия с емисии (EU ETS), която обхваща над 12 000 енергоинтензивни предприятия и няколко хиляди авиокомпании.

На другия тип пазари се търгува със сертифицирани намаления на въглеродните емисии в следствие на имплементиране на зелени технологии или производство на енергия от ВЕИ. Тези пазари работят на доброволен принцип и потребителите на такъв тип квоти са компании или физически лица, които искат да неутрализират въглеродния отпечатък вследствие на дейността си, като купуват квоти за спестени въглеродни емисии от други работещи проекти по света. Генералната идея е, че атмосферата е обща за цялата планета и независимо в коя точка на света се правят спестявания на CO2 емисии, те подпомагат глобалните усилия за ограничаване на човешкия принос към климатичните промени в следствие на парниковия ефект, който тези газове предизвикват.

Съществуват различни организирани пазари на въглеродни емисии, които предоставят необходимата инфраструктура за това. Например Европейската схема за търговия с емисии, която е водещата световна „cap and trade”схема за търговия с емисии, е организирана по начин, по който функционират пазарите на финансови инструменти. Има единен общностен регистър, в който на аналитично ниво се отчитат движенията по сметките с въглеродни квоти. Самите квоти се търгуват борсово и извън борсово, като има ясно определена пазарна цена (в момента около 7,50 евро/тон CO2 ЕUA). За щастие все повече държави организират национални схеми за търговия с емисии по подобие на европейската. От 2013 година такава схема работи и в Калифорния, като все повече държави се присъединяват. Например Китай, Австралия, Южна Корея, Казахстан и други имат вече работещи схеми, макар някои от тях да са все още в пилотна фаза.

При доброволните пазари на емисии също има изградена подходяща инфраструктура за търговия и отчитане на сертифицираните намаления. За разлика от националните схеми, този тип пазари са глобални. За съжаление на този етап те не са толкова ефективни, тъй като купувачите на този тип квоти са все още недостатъчно активни. Тази слаба активност доведе до сериозен спад в цената на квотите в последните години до няколко десетки цента за тон спестен CO2, което от своя страна не стимулира бизнеса да сертифицира тези намаления и да ги предлага на свободния пазар.

Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните „cap and trade” схеми, или такива, които имат добре развита политика за корпоративна социална отговорност или зелени инициативи. Те купуват сертифицирани намаления от доброволните пазари, като обикновено имат предпочитания към вида проект, от който купуват, географското му положение или социалното влияние, което оказва. Повечето водещи световни технологични компании (Google, HP) са редовен участник на тези пазари. Честа практика е също и организирани масови събития, като състезанията от Формула 1 или Световното първенство по футбол, да изчисляват въглеродния отпечатък, който дадено събитие има и съответно да го неутрализират, като купуват CO2 спестения от доброволните въглеродни пазари.

Хубавото е, че няма ограничения за участие на въглеродните пазари и всяка компания или дори физическо лице може да участва активно на пазарите за CO2 емисии.

Либра Енерджи осигурява достъп на всички заинтересовани до световните пазари на въглеродни емисии. Работим с клиенти, които искат да сертифицират и продадат емисиите си, такива, които искат да намалят въглеродния си отпечатък, но имаме също и клиенти, които желаят да печелят от ценовите движения и инвестират на тези пазари.

Явор Василев, управител на Либра Енерджи


Други рекламни публикации на ЛИБРА ЕНЕРДЖИ


Top