Лицензиране на нови ядрени мощности

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2012

Ядрената енергетика е стратегически важен въпрос в енергийното и икономическо развитие на всяка държава. Лицензирането на нова ядрена мощност е сложен и продължителен процес, в хода на който се приемат редица административни актове от различни държавни органи. Основните сред тях са Министерски съвет (МС), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Цялостният режим на лицензиране

е уреден чрез Закона за безопасно използване на ядрената енергия. В глава трета "Разрешителен режим" от закона е включен раздел "Особени правила при изграждане и експлоатация на ядрени централи", който урежда компетентността на отделните държавни органи в процеса на лицензирането. Отделни правомощия са уредени и с други специални закони.

- Процедурата на лицензиране на нова ядрена мощност започва с вземането от МС на решение по принцип и на решение по същество за изграждане на нова ядрена мощност.

Смисълът на решението по принцип е да се потвърди ангажимента на българската държава, в лицето на органа, който съгласно Конституцията на Република България осъществява вътрешната политика на страната, че е налице политическа воля за развиване на ядрената енергетика.

Решението по същество се взема въз основа на оценка на: ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита; социално-икономическото значение от изграждането на ядрена централа за страната или за отделни региони; радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, които се получават.

МС също така определя с отделно решение лицето, което е експлоатиращо ядрената инсталация, и вида, условията и сроковете на финансовата гаранция, покриваща отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия.

- Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда енергийната политика на страната, включително като разработва и внася за приемане от Министерския съвет енергийна стратегия на Република България и предложението за изграждане на ядрена централа.

В рамките на процедурата по подготовка на предложението за изграждане на ядрена централа министърът на икономиката и енергетиката организира обсъждане, в което участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществените организации и заинтересовани физически и юридически лица.

- Очакваното въздействие върху околната среда се оценява в доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), изготвен в съответствие с процедурата, установена със Закона за опазване на околната среда. При изготвянето на доклада се отчита общественото мнение и изразените становища на засегнатата общественост. Резултатът от доклада по ОВОС се одобрява с решение на министъра на околната среда и водите.

- Новата ядрена мощност може да бъде въведена в експлоатация след издаване от органите на ДНСК на разрешение за ползване на строежа съгласно Закона за устройство на територията.

- Новата ядрена мощност може да започне реално да функционира, само ако е издадена от ДКЕВР по реда на Закона за енергетиката и влязла в сила лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия чрез използване на същото съоръжение.

- Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност включва издаването от председателя на АЯР на следните индивидуални административни актове, чрез които се контролира спазването на изискванията за безопасност на ядреното съоръжение: разрешение за избор на площадка; заповед за одобряване на избраната площадка; разрешение за проектиране; заповед за одобряване на техническия проект; разрешение за строителство; разрешение за въвеждане в експлоатация; лицензия за експлоатация.

За всеки енергиен блок, разположен на площадката на съответната ядрена централа, се издават отделни разрешения за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, заповед за одобряване на изготвения технически проект и лицензия за експлоатация.

Основните критерии и правила за ядрена безопасност и радиационна защита

на ядрените централи, както и организационните мерки и техническите изисквания за осигуряване на безопасността при избор на площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация и експлоатация са определени с Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи.

Лицензиите и разрешенията, изменението им или отказът, включително мълчаливият отказ на председателя на агенцията да издаде съответния акт, и отнемането на лицензия или разрешение подлежат на обжалване пред Върховния административен съд. Обжалването на актове на председателя на агенцията не спира тяхното изпълнение.

Административните актове, свързани с лицензирането на ядрена централа, се издават въз основа на преценка, че заявителят притежава финансови, технически, материални ресурси и кадрови потенциал за осъществяването на дейността, че е създадена подходяща организация за осъществяването на дейността, както и въз основа на преценка, че са изпълнени изискванията на предходно издадените в хода на лицензионната процедура актове.

С разрешението за избор на площадка

се инициира процесът по изграждане на ядрена централа и се конкретизира на базата на действащото законодателство какви проучвания да бъдат изпълнени и в какви документи да бъдат обективирани.

Със заповедта за утвърждаване на избраната площадка се утвърждават изготвените на базата на разрешението за избор на площадка документи, ако отговарят на предварително определените изисквания.

Подобна е уредбата и що се отнася до разрешението за проектиране и заповедта за одобряване на изготвения проект. Разрешението за проектиране се издава, ако са представени и одобрени от регулатора основните документи, които гарантират отчитане на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита при изготвянето на проекта. Изработеният въз основа на тези документи проект се одобрява със заповед на председателя на АЯР на базата на преценка, извършена от експертите на агенцията, че представеният за одобряване проект отговаря на всички изисквания.

Нормативната база позволява в хода на лицензионната процедура да бъде приложен гъвкав подход при издаването на разрешенията и заповедите - дадена е възможност избраната площадка и изготвеният технически проект да бъдат одобрени с една обща заповед на председателя на АЯР.

Въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение

се извършва въз основа на поредица от изпитвания, които се извършват поетапно. В условията на издаденото за съответния етап разрешение се определят или уточняват документите, необходими за издаване на разрешение за последващ етап или етапи от дейността.

За всеки блок на ядрена централа се издава лицензия за експлоатация със срок до 10 години. Тя дава право на лицето, което е изградило ядрената централа, да използва съоръжението за производство на електрическа и/или топлинна енергия.

Според правилата, срокът й може да бъде продължен, ако лицензиантът изпълнява всички задължения и изисквания по нея и въз основа на резултатите от извършена оценка на ядрената безопасност и радиационната защита на ядреното съоръжение.Ключови думи: Лиценз, ядрени мощности
Top