Лицензирането на нова ядрена мощност е сложен и продължителен процес

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Д-р Сергей Цочев,

председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), пред сп. Енерджи ревю

Д-р Цочев, представете на читателите на сп. Енерджи ревю накратко дейността на Агенцията за ядрено регулиране, която понастоящем председателствате.

Агенцията за ядрено регулиране осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Осъществяването на регламентираните ни функции става чрез издаване на лицензии и разрешения и контрол по изпълнението на посочените в лицензиите и разрешенията условия. Следим как се спазват изискванията на нормативните документи по безопасност в ядрените съоръжения и в обектите с източници на йонизиращи лъчения. Функциите на АЯР са свързани и с физическата защита на регулираните обекти, поддържането на аварийна готовност, на международното сътрудничество в областта на безопасността и други.

Успешното и безопасно функциониране на една АЕЦ преминава през различни етапи: решение за създаване, търг, проект, изграждане, експлоатация, извеждане от експлоатация… Каква е ролята на АЯР в рамките на тези процеси?

Лицензирането на нова ядрена мощност е сложен и продължителен процес, в хода на който се приемат редица административни актове от различни държавни органи като Министерски съвет, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Дирекция за национален строителен контрол, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и Агенция за ядрено регулиране. Цялостният режим на лицензиране на нова ядрена мощност е уреден в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ). В него е определена и компетенцията на отделните държавни органи при лицензирането, а отделни правомощия са уредени и с други специални закони.

Решението за изграждане на атомна централа се взема от Министерски съвет. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма организира обсъждане на предложението за изграждане на АЕЦ, в което участват държавни органи и органи на местното самоуправление, представители на обществените организации и заинтересованите физически и юридически лица. Определянето на организацията или фирмата, която да изгради и експлоатира АЕЦ като енергиен обект за производство на електрическа и/или топлинна енергия, се осъществява по реда на Закона за енергетиката. АЯР като регулиращ орган по отношение на безопасността на ядрени съоръжения няма отношение към провеждането на търгове за определяне на инвеститор и изпълнител на проекта.

В процедурата по лицензирането на нова ядрена мощност компетенциите на председателя на АЯР са свързани с издаването на индивидуални административни актове, с които се гарантира спазването на изискванията за безопасност на ядрено съоръжение. Етапите на лицензиране включват разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на избраната площадка, разрешение за проектиране, заповед за одобряване на техническия проект, разрешение за строителство, разрешение за въвеждане в експлоатация, лицензия за експлоатация. За всеки енергиен блок, разположен на площадката на съответната ядрена централа, се издават отделни разрешения за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация, заповед за одобряване на изготвения технически проект и лицензия за експлоатация.

А след пускането в действие на АЕЦ?

След пускането на атомната централа, АЯР следи спазват ли се изискванията за безопасност при експлоатация на ядрено съоръжение. Механизмите са чрез издаване на разрешения и извършване на инспекции. Разрешителният режим за различните етапи от жизнения цикъл на АЕЦ, включително и за правоспособността и специализираното обучение на персонала, е определен в ЗБИЯЕ и в наредбите към него. По отношение на разрешителния режим, контрола и регулирането на безопасността на АЕЦ, председателят на АЯР има правомощия да издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за различните етапи от жизнения цикъл на АЕЦ. Според ЗБИЯЕ той осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасното използване на ядрената енергия, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в АЕЦ, както и спазването на условията на издадените лицензии и разрешения. В Закона са описани и случаите, при които председателят на Агенцията отнема удостоверения за правоспособност на определени категории персонал на АЕЦ и налага принудителни административни мерки и административни наказания. Той може също да разпореди и извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използването на ядрената енергия и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. В неговите правомощия влиза и осъществяването на международното сътрудничество на България в областта на безопасността при използване на ядрената енергия и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и предложенията за приемане от Министерски съвет на наредби по прилагането на закона.

Какви са лицензионните специфики в отделните етапи?

Както вече споменах, лицензирането на АЕЦ преминава през няколко етапа. Това са разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на избраната площадка, разрешение за проектиране, заповед за одобряване на техническия проект, разрешение за строителство, разрешение за въвеждане в експлоатация, лицензия за експлоатация.

Разрешенията за избор на площадка, проектиране на АЕЦ и строителство на ядрена мощност се издават преди издаването на лицензия за експлоатация на АЕЦ на юридическо лице, регистрирано в Р България. На него трябва да е издадено разрешение за изграждане на нова производствена мощност за производство на електрическа и/или топлинна енергия по реда на Закона за енергетиката. Разрешение се издава при условие, че заявителят притежава съответните финансови, технически, материални, човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на задълженията си за осигуряване на изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита, определени в съответните наредби в ЗБИЯЕ. Избраната площадка и изготвеният технически проект се одобряват със заповед на председателя на АЯР, ако съответстват на изискванията, нормите и правилата по ядрена безопасност и радиационна защита, определени в наредбите.

Разрешението за въвеждане на АЕЦ в експлоатация се издава след издаване на разрешение за ползване на обекта по Закона за устройство на територията. Въвеждането в експлоатация на АЕЦ се извършва на отделни етапи, определени в закона. До началото на всеки етап комисия от инспектори на АЯР прави проверка на площадката за установяване на съответствието със заявените данни и обстоятелства и готовността за провеждане на етапа. С оглед спецификата на етапа в комисията могат да се включват и представители на други органи, които осъществяват специализиран контрол.

Лицензия за експлоатация на АЕЦ се издава за срок до 10 години след изпълнение на условията на разрешението за въвеждане на АЕЦ в експлоатация. Изпълнението на условията се установява от комисия от инспектори на АЯР, която проверява представените документи и извършва проверка на място. Юридическото лице, на което се издава лицензията за експлоатация на АЕЦ, трябва да отговаря на редица условия, определени в ЗБИЯЕ и наредбите. За всеки енергиен блок и за всяко друго ядрено съоръжение на площадката на АЕЦ се издава отделна лицензия за експлоатация. На основание на издадената лицензия за експлоатация могат да се издават допълнителни разрешения, например, за извършване на промени на конструкции, системи и оборудване, извеждане от експлоатация на АЕЦ, внос, износ и превоз на ядрен материал.

Каква е историята на създаването и въвеждането на лицензионен процес у нас?

Историята на лицензионния процес по отношение контрола на спазването на изискванията за ядрена безопасност на АЕЦ е свързана с историята и функционалното развитие на контролния орган у нас. Началото на регулиращата дейност по ядрена безопасност и радиационна защита в Р България е поставено още със създаването на Комитет по мирно използване на атомната енергия (КМИАЕ) през 1957 година. Народното събрание приема първия Закон за използване на атомната енергия за мирни цели (ЗИАЕМЦ) през 1985 г., който регламентира отношенията, свързани с развитието на атомната енергетика и контрола за безопасността. Едно от предимствата на закона е, че е отделено съществено внимание на функциите на Комитета, свързани с контрола и изискванията по безопасност. През 2002 г. ЗИАЕМЦ е отменен с новия Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), който е съобразен със съвременните тенденции в областта на ядреното законодателство, включително законодателната практика на страните от Европейския съюз в тази област. В момента в Народното събрание е внесено предложение за изменения и допълнения на ЗБИЯЕ, които предстои да бъдат разгледани на второ четене.

В продължението в следващия брой четете коментара на председателя на Агенцията за ядрено регулиране АЯР относно контрола на безопасността на АЕЦ, нормативната и законова регулация, лицензирането на оператори и т.н.Top