Лойдс Регистър България: Стандартът ISO 50001 предлага възможности за оптимизиране на енергопотреблението

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Любка Маринова, Водещ одитор в Лойдс Регистър България, пред сп. Енерджи ревю

Уважаема г-жо Маринова, кои са основните предизвикателства пред съвременните предприятия по отношение на енергопотреблението?

Увеличаването на цените на енергоносителите е факт и прогнозите не сочат промяна в тази тенденция. Традиционните енергоносители по технологични и политически причини стават все по-трудно достъпни, а цената на енергията от възобновяеми източници е по правило висока.

В допълнение, поетите ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове в европейски и световен мащаб неминуемо водят със себе си допълнителна тежест за всички звена по веригата - от производителите до потребителите на енергия.

Съвременните компании са изправени пред предизвикателството да предлагат продукти на конкурентни цени, като оптимизират тяхната себестойност, за да запазят и разширят пазарните си позиции. Оптимизирането на себестойността в голям процент от случаите включва оптимизация на енергопотреблението в компанията.

Кои са най-често прилаганите механизми за оптимизация на потреблението?

Добър резултат дава внедряването на система за управление на енергията, базирана на международния стандарт ISO 50001:2011. Стандартът предлага основни принципи за инвентаризация на енергопотреблението в компанията, идентифициране на най-енергоемките процеси, оценка на потенциала за въздействие и оптимизация на енергопотреблението, набелязване на конкретни проекти и планиране на очакваните резултати.

Не на последно място, стандартът предлага и механизми за проверка и оценка на постигнатото след изпълнение на планираните мерки.

Какви ползи за предприятията осигуряват мерките за управление на енергията?

Сред практическите ползи от въвеждане на система за управление на енергията, базирана на ISO 50001:2011, са: намаляване на разходите, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на производителността и себестойността, съответствие с нормативните изисквания, намаляване на рисковете, свързани с осигуряване на енергия.

Със сертифицирането на системата за управление на енергията се постига официализиране на ангажимента на ръководството на компанията за отговорност към околната среда, обществото и бъдещите поколения.

Как се възприема стандартът ISO 50001:2011 от фирмите у нас и в Европа?

Съгласно проучване, направено през 2013 година от Международната организация по стандартизация, само през 2011 година - годината на публикуване на стандарта - в световен мащаб 459 компании са сертифицирали своите системи за управление на енергията, а през 2012 броят им е достигнал 1981. Най-голям брой (1758) сертификации са направени в Европа. За съжаление, в България броят на тези компании все още е много малък.ЕКСКЛУЗИВНО


Top