РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МАКИР - П, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МАКИР - П4000 Пловдив бул. Васил Априлов №20

тел: 032/648 527 ; 089 8574715 ; 089 8508188

www. makir.bg

ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА „МАКИР”

ЕЛЕКТРОПРОЕКТИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ на следните видове обекти:

? жилищни сгради и обществени сгради, административно-битови сгради, заведения за обществено хранене, магазини, производствени сгради

? бензиностанции, газстанции, газстанции за компресиран природен газ

? трафопостове, разпределителни уредби 20kV, ретрофит, мачтови трафопостове, възлови станции, реазпределителни табла и табла за управление

? въздушни и кабелни линии СрН, въздушни и кабелни линии НН, кабелни линии ВН, тръбни канални мрежи, въздушно-кабелни преходи, изместване на въздушни и кабелни линии СрН и НН, реконструкции

? помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции резервни източници на електрозахранване - UPS, дизелови електроагрегати, АВР

? водни електрически централи, фотоволтаични централи, вятърни централи, алтернативни източници за производство на електроенергия

? улично осветление, художествено осветление, изкуствено осветление на открити и закрити площи, басейни, фонтани, катодна защита, защита от мълнии

? идейни проекти, схеми към ПУП ПРЗ, оценки, становища, авторски надзор, специални електрически инсталации на взриво- и пожароопасни обекти

? заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба, консултацииTop