Метрологична проверка на топломери за защита на потребителския интерес

ТоплоенергетикаФирмени статии • 28.03.2022


Топломерът е съставен от 3 основни компонента – разходомерна част, термодатчици и електронен изчислителен блок. Изправността на всеки един води до правилно отчитане на изразходваната енергия. Ако един от тези компоненти не е в изправност, това може да доведе до натрупване на повече енергия от реално консумираната и респективно по-големи сметки, дължими към топлофикация. Например качеството на водата е предпоставка за по-бързото дефектиране на топломерите. Ако водата е с по-голямо съдържание на варовик по разходомерната част на топломера се натрупват отлагания, които нарушават работата на уреда.

За да е сигурно, че топломерите са в изправност и отчитат без грешка, е необходимо да бъде извършена периодична метрологична проверка, която удостоверява тяхната изправност или констатира негодността им. Проверката се извършва в лаборатории за метрологична проверка на топломери. Тези лаборатории се оправомощават със заповед от ДАМТН и валидността на тази заповед може да се провери на сайта на ДАМТН. След проверка на топломер на него се поставя знак (холограмен стикер или пломба), удостоверяващ резултата от проверката. Информацията, която дава този знак, е кога е извършена проверката, от коя лаборатория, от кой проверител и докога е валидна, ако топломерът е годен за използване. След извършените проверки лабораториите са задължени за няколко години да пазят информация за всеки топломер, представляваща протокол с резултатите от проверка. Така при спорове между абонатите и топлофикация тази информация може да се ползва за доказателствен материал.

Стандартно около 5 до 10% от топломерите, преминаващи метрологична проверка, са негодни, което означава, че отчитат или повече или по-малко. Ако са от район с по-високо съдържание на варовик във водата, този процент стига и до 50%. В зависимост от типа на топломера законодателят е определил различни периоди за извършване на задължителна метрологична проверка.

Индивидуалните топломери в апартаментите трябва да се проверяват през 5 години. При неизправност на индивидуален топломер може да бъдат ощетени собствениците на съответния апартамент.

Топломерите в абонатните станции се проверяват през 2 години. При неизправност на общия топломер в абонатните станции може да бъдат ощетени всички абонати във входа или блока. Това е така, защото общата консумирана енергия се отчита по този топломер и след това се разпределя между абонатите.

Добре е да се знае, че топломерите са електронни устройства, захранени с батерия. Продължителността на живот на тази батерия е от 6 до 10 години в зависимост от топломера. Абонатите трябва да имат предвид, че, ако не подменят батерията или топломера, преди да изтече този период топломерът ще спре да работи и абонатът автоматично ще премине към базово начисляване на енергия и значително повишаване на неговата сметка.

За да се гарантира изправността на топломерите и правилното им отчитане, в интерес на потребителите е извършването на периодична метрологична проверка от сертифицирана лаборатория, която да удостовери изправното им функциониране или да констатира нуждата от подмяна на устройствата.


Информацията в статията е написана със съдействието на фирма Аква Билдинг сървиз ЕООД. Оправомощена лаборатория за проверка на водомери и топломери.     

 


 

 

 

 

 

 Top