РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyЛесно проектиране на цифрови електрозахранвания

Продукти, развойни средства, софтуер и примерни схеми

Платформата за разработка на цифрови електрозахранвания на Microchip включва средството

за проектиране на цифрови корекции Digital Compensation Design Tool (DCDT), програмния

конфигуратор MPLAB® Code Configurator (MCC), корекционните библиотеки на Microchip, както и

примерни проекти.

Тези четири компонента на платформата за разработка на цифрови електрозахранвания

осигуряват необходимите инструменти и напътствия за проектиране на цялостни цифрови

електрозахранващи системи. След като е създаден първоначалният симулационен модел на

вашия проект, чрез DCDT може да бъде анализирана схемата и предавателните функции на

обратните връзки, и да бъдат генерирани корекционните коефициенти. Програмният код за

инициализация на устройството може да бъде генериран чрез MCC; а окончателният фърмуер

може да бъде генериран с помощта на програмните примери и генерирания от MCC и DCDT код.

Ключови възможности

• Средството за проектиране на цифрови корекции дава възможност за анализ на проекта

• Библиотеки и примерни схеми осигуряват бърз старт на разработката

• Фамилията цифрови сигнални контролери dsPIC33EP “GS” предлага богата функционалност

Microchip

www.microchip.com/DDSMCU16

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели. © 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002536A. MEC2199Bul01/18Top