РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologydsPIC33C DSC за устойчиви индустриални проекти

Висока надеждност и издръжливост в тежки
експлоатационни условия

Фамилията dsPIC33C предлага високопроизводително 100 MIPS ядро с DSP софтуер – идеална
комбинация за реализиране на функции, изискващи интензивни изчисления. Тя предлага
и богата периферия, проектирана да посрещне изискванията на индустриалните приложения
за автоматизация и управление в реално време.

Ключови предимства
• Работна температура до 150°C за надеждно функциониране в екстремни условия
• Високопроизводително ядро, осигуряващо детерминистично поведение на проектираното
от вас управление
• До две независими ядра със своя собствена периферия, позволяващи интегриране
на функции от високо ниво и облекчаващи проектирането
• Интегрираната аналогова функционалност осигурява превъзходна подготовка и обработка
на сигналите, като при това съкращава разходите за компоненти (BOM)
• Надеждна комуникационна периферия, включваща CAN FD, LIN и SENT
• dsPIC33C DSCs и ATECC608 приборите дават възможност за реализиране на надеждни
защитени приложения
• Подготвените за функционална сигурност DSC ви улесняват в постигането на IEC 61508 SIL 2
и Class B нива на функционална безопасностmicrochip.com/dsPIC33C

Името и логото на Microchip и логото на Microchip
са регистрирани търговски марки на Microchip
Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на
съответните им регистрирани притежатели.
© 2021 Microchip Technology Inc. Всички права
запазени. DS40002347A. MEC2394A-BUL-10-21
Top