Мини Марица-изток възложи на Обединение Пробовземане 2015 проект за пробовземаща система

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2016 • 28.03.2016 •

В рудник „Трояново-1” ще бъде изградена нова местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица-Изток-2 от Обединение “Пробовземане 2015” с партньори „Актемиум БЕА Балкан” ЕООД и „Енергоремонт Холдинг” АД, съобщиха от Обединението.

Внедрените досега пробовземащи системи в рудник „Трояново-3” и рудник „Трояново-север” показват редица предимства за добивните работи и за управлението на качеството, като се установи и увеличение на средната калоричност на общо добитите лигнитни въглища.

Стандартизираното пробовземане и подготовката на партидна проба, която напълно характеризира качествените показатели на партидата, дава възможност да се подобри шихтоването на добиваните въглища, при което се оползотворяват по-пълноценно високопепелните въглища и се увеличават като цяло запасите, без да се излиза от границата на задължителните и необходими качествени показатели на подаваните за консуматорите въглища.

При изпълнението на проекта ще бъдат извършени дейности, свързани с проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване.

Дейностите по проекта са започнали през м. февруари т. г. и се очаква да бъдат завършени през месец март 2017 г.

Top