МОН, Геновева Жечева: Енергетиката е приоритетна област по програма Хоризонт 2020

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Геновева Жечева, началник отдел в дирекция Наука в Министерство на образованието и науката, пред сп. Енерджи ревю

Какво представлява рамковата програма за наука и иновации Хоризонт 2020?

На 20 декември 2013 г. бе финализиран процесът на преговори по приемането на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за следващия програмен период 2014-2020 г. - Хоризонт 2020. Това е първата програма, в която участваме от самото начало на преговорите при нейното разработване, и имахме възможност да защитим и нашите интереси - на малките страни и на новите държави членки.

Образованието, научните изследвания и иновациите са единственото решение за устойчиво обновяване и повишаването на конкурентоспособността на Европа. От особено значение обаче е резултатите от научната и развойна дейност да бъдат използвани от икономиката и обществото и да имат директно въздействие върху живота на хората.

Какви са основните й функции, цели и приоритетни области?

Програмата има за цел също така да привлече нови групи участници. В Хоризонт 2020 ще участват не само учени, иноватори и предприятия, а и регионални структури, неправителствени организации, градове, болници, граждани и т.н.

Специално внимание е отделено на осигуряването на широк подход към иновациите, който не се ограничава само до разработването на нови продукти и услуги въз основа на научни и технологични пробиви, а включва също аспекти като: мултиплициране на приложението на традиционни технологии за нови приложения; устойчиво усъвършенстване и подкрепа за технологични и социални иновации; възможност на най-добрите изследователи, предприемачи и предприятия в Европа да предлагат революционни и иновативни решения.

Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС съществувала някога с бюджет от 78,6 млрд. евро за период от 7 години (2014-2020), като се очаква тези средства да привлекат допълнително и частните инвестиции за научни изследвания и за разработване на стратегически технологични решения в полза на предприятията.

Финансирането от ЕС за научни изследвания и иновации ще се фокусира върху три ключови стълба - високи постижения в научната област, конкурентноспособни производства и по-добро общество. Основната цел на Хоризонт 2020 е да се укрепи позицията на ЕС като световен лидер в областта на науката, да подпомогне превръщането на Европа в по-привлекателно място за инвестиции в научни изследвания и иновации и да предложи отличните резултати от изследванията на пазара.

Резултатите от програмата ще имат пряко отражение върху ежедневния живот на гражданите като осигуряване на достъпни здравни грижи, защита срещу престъпленията в кибернетичното пространство, и преход към ресурсно ефективна нисковъглеродна икономика.

Бюджетът на Хоризонт 2020 включва и финансиране на допълнителни дейности като: съвместния изследователски център - научната служба на Европейската комисия в подкрепа на секторните политики; програмата Евратом, Европейската програма за научни изследвания и технологии - КОСТ; съвместни научни програми за публично-публично партньорство и съвместни предприятия на принципа на публично-частно партньорство.

Разкажете повече за възможностите, които Хоризонт 2020 предлага за България. Кои са потенциалните бенефициенти по програмата и основните приоритети за програмния период 2014-2015 г.?

Програмата Хоризонт 2020 се основава на принципа на много широки партньорства между различни видове публични и частни структури от няколко държави членки на ЕС и извън него, и има за цел да осигури критична маса от научен капацитет, научна инфраструктура и различни национални, регионални и европейски финансови източници.

За първи път се лансират двугодишни работни програми, които ни дават възможности и време за изграждане на дългосрочни партньорства. Те ще съдържат описание на конкурсите, бюджет за всеки конкурс, примерни графици за обявяване на конкурсите, както и многогодишен подход и стратегически насоки за основните критерии за оценка и максималният процент на съфинансиране.

Индикативният бюджет за периода 2014-2015 г. е 15 млрд. евро. Работната програма включва 12 области, а конкурсите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на Хоризонт 2020:

• Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за изследователи "Мария Склодовска-Кюри"

• Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос

• Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в Хоризонт 2020 - най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; дейности в областта климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините; мислещи общества; сигурност.

Бюджетът за 2014-2015 г. включва и 500 млн. евро за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. С въвеждането на "свободен достъп" публикуваните резултати от проекти ще станат достъпни за всички.

Какви проекти у нас могат да получат финансиране по "Хоризонт 2020"? Каква е процедурата по кандидатстване?

За България като пълноправен член на Европейския съюз няма ограничения за участие във всички конкурси по програмата. В зависимост от вида конкурс могат да участват колективи от учени и организации или индивидуални участници.

Хоризонт 2020 работи на принципа на конкурентен подбор за най-добрите и перспективни идеи и разработки. Базирана е на принципа на партньорство и акумулиране на ресурси и критична маса от учени и инфраструктура и изграждане на мрежи за широко европейско и международно сътрудничество. За съвместните проекти обикновено се създават консорциуми от 3 до 15-16 участника от най-малко 3 държави членки или асоциирани към програмата държави.

Първа крачка е регистрирането на организацията в системата на Европейската комисия ECAS, и разбира се, намирането и съвместното разработване на проект с партньори. Проектите се подават от координатора по електронен път на портала на участниците. Порталът съдържа цялата първична информация за необходимите документи и процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите.

Оценката е независима и се организира и провежда централизирано от европейската комисия или от съответните агенции, които управляват конкретни части от програмата.


Top