Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2013

Напредък и предизвикателства в процеса на изграждането му

Дейностите по изграждането на НХ РАО стартират през 2006 г. с получаване на разрешение от АЯР за избор на площадка. Като условие да се издаде това разрешение е решението на Правителството от 25 юли 2005 г. Чрез него МС възлага на ДП РАО да изгради Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХ РАО) до 2015 г. Работата стартира с изследвания за избор на площадка. Те покриват 4 фази:

- разработване на концепция и планиране за избор на площадка;

- преглед на условията на цялата страна;

- характеризиране на площадки - според закона трябва да бъдат изследвани най-малко 3 площадки;

- потвърждаване на площадка.

“Законът ни позволява да извършваме дейностите за всяка една от четирите фази в паралел, при положение че ние сме получили одобрение от АЯР за всяка една от тях поотделно”, споделя г-жа Ира Стефанова, ръководител на проекта НХ РАО. „В момента сме на етапа на техническо проектиране на съоръжението, за което сме получили разрешение от АЯР. То се извършва от международен консорциум - Westinghouse Electric Spain, DBA Technology и Enresa, с двама български подизпълнители”, допълва тя.

Изпълнителят е избран след проведена по правилата на ЕБВР тръжна процедура, като сключеният договор включва разработване на идеен проект в два варианта, всеки един оптимизиран по отношение на конструкция и местоположение на площадката. Единият разглежда разположение на съоръженията в северната част на площадка Радиана, където е относително равнинно, а другият - в междинната част на площадката, която е на склон. Двете алтернативи са разработени и детайлно разгледани. Направена им е техническа оценка, даваща изводи и препоръки коя от тях е по-добра от технико-икономическа гледна точка. На разширен технически експертен съвет на предприятието е избран вариантът, който разглежда разполагането на всички съоръжения в междинната по-стръмна част на площадка Радиана.

В момента се разработва техническият проект. “Първият му вариант е предаден и към момента се разработва следващата редакция, която отразява всички забележки на ДП РАО. Плановете са до края на април т. г. да сме приключили с техническото проектиране. Освен разработването на технически проект, задача на консултанта е да разработи междинната оценка по безопасност. Това е съществен документ, който също е част от документите, които се одобряват от АЯР”, разказва г-жа Стефанова и продължава: “Освен това, законът ни задължава да извършим независима оценка на ядрената безопасност и междинна оценка по безопасност. Това ще бъде извършено от независим консултант. От друга страна, нормативната база ни задължава да извършим независима оценка на проектната документация в съответствие с изискванията на ЗУТ - това е дейност, която също ще бъде извършена от независим консултант.”

Ръководителят на проекта коментира, че едновременно с това се извършва

подготовка на площадката

защото, за да успее ДП РАО да се справи с кратките срокове, трябва част от дейностите да протичат паралелно. В момента тече тръжна процедура за проектиране на изместването на питейния водопровод, както и изграждане на отделна линия за водоснабдяване на бъдещото национално хранилище. Паралелно с това са предприети конкретни действия по изграждането на трафопост, релокация на съществуващия главен напоителен канал, тъй като „ЗУТ ни задължава, ако на площадката съществува някаква инфраструктура и ние я разрушим, впоследствие да я компенсираме. Предстои ограждане на площадката, рехабилитация на стари сондажи, които са правени във фазата на изследване на площадката, подготовка за изграждане на път, който да бъде използван по време на строежа, различни мониторингови програми. Последните са основна дейност, защото те на практика произтичат от здравия смисъл в управлението на РАО и международния опит. Преди да започне да се експлоатира дадено съоръжение за управление на РАО, а това особено се отнася за съоръжения за погребване на РАО, трябва да се провежда предексплоатационен мониторинг, който да даде информация какво е базовото състояние на околната среда.

Към момента ние провеждаме

предексплоатационен радиологичен мониторинг

Следим дали няма замърсяване във всички обекти от околната среда, които потенциално биха били замърсени - води, почви, растителност, въздух. Това се прави с цел в бъдеще да се сравняват параметрите и да се реагира своевременно и адекватно при тяхното изменение.

Провеждаме и предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг. На базата на всички проведени изследвания ние знаем какво е мястото на подземните води, които на мястото на площадката са достатъчно надълбоко. Разстоянието между хранилището и подземните води е значително. Разполагаме пиезометри, като целта е този предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг да прерасне в експлоатационен такъв. Естествено, в момента е насочен главно към мониторинг на първия етап на хранилището, по-нататък ще обхване и следващите етапи. Нещо, което предстои, е метеорологичен мониторинг, планираме да изградим метеорологична станция на площадката, която ще продължи да се експлоатира и по време на експлоатация на съоръжението. Предстои да се извършат също и сеизмичен и геодезичен мониторинг”, дава детайли относно актуалните дейности към момента Ира Стефанова.

Очаква се строително-монтажните работи по проекта да започнат през 2014 г. До края на т. г. ще се извърши първата част по подготвителни дейности като ограждане, прокарване на път, електричество и др. Планът е до края на 2015 г. да завърши строежът с акт 15, а през 2016 г. да бъде въведен в експлоатация в съответствие с изискванията на АЯР.

Безопасност за околната среда

Гарантирането на пълната безопасност на проекта се дължи на многобариерната защита. Ако една бариера откаже, цялата система поема функциите. Многобариерната инженерна защитна покривка включва седем бариери. Първата инженерна бариера представлява циментовата матрица, в която са кондиционирани радиоактивните отпадъци. Втората инженерна бариера са стените на стоманобетонния контейнер, покрити с хидроизолационен материал. Трета инженерна бариера се явяват стоманобетонните стени на камерата, покрити с хидроизолационен материал, както и льосоциментовият запълващ материал, съдържащ природни неорганични сорбиращи материали (зеолит). Четвърта инженерна бариера представлява мощният льсоциментов слой около камерите. Пета инженерна бариера е уплътненият льос. Шеста природна (естествена) бариера представлява льсовият комплекс, в който се изграждат и затварят модулите - както показват досегашните изследвания този комплекс е практически напълно сух и притежава много добри сорбционни свойства, препятстващи миграцията на радионуклиди. Седмата, последна инженерна бариера, представлява защитната многобариерна инженерна покривка.

До момента са реализирани и още две процедури - по ОВОС и ПУП. "Разчитаме на пълно съдействие от страна на държавата по всички процедури, тъй като заложените срокове са критично кратки, мога да кажа дори на прага на изпълнимостта, и всяко едно забавяне би довело до провал", категорична е г-жа Стефанова.

Предизвикателства

Ира Стефанова споделя, че основните проблеми и предизвикателства в работата по проекта произтичат от сгъстения график. „Световната практика показва, че периодът от вземането на решение за изграждане на подобно съоръжение до неговото въвеждане в експлоатация е около 20 години, а ние имаме на разположение само 9 години. В Испания се справиха за 10, но 4-5 години, които ние изгубихме за избора на площадка, при тях бяха спестени, тъй като площадката беше предварително избрана. При изграждането на подобни хранилища, разбира се, съществуват специфики, но в технологично отношение нещата са ясни. Има модели в световен мащаб, доказали своята пригодност, затова и ние не възнамеряваме да изграждаме съоръжение, което да представлява някакъв експеримент, а да използваме опита на чуждите страни. Този тип многобариерни приповърхностни хранилища са технология, утвърдена в развитите държави”, заявява в заключение тя.

Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО), в съответствие с клаузите на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, отговаря за всички дейности, свързани с манипулиране, преработване, предварително преработване, съхраняване и погребване на РАО. Също така отговаря за изграждане на съоръжения за управление на РАО, за тяхната рехабилитация и реконструкция, отговаря за извеждане от експлоатация на съоръжения за РАО и с изменението на закона през 2010 г. - за извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4. Всяка една от дейностите се извършва в съответствие с лицензии или разрешения, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). То има главно управление и няколко специализиране поделения.

Специализираното поделение ПХ РАО Нови хан отговаря за управлението на РАО от ядрените приложения - това са РАО, които се генерират в промишлеността, науката, медицината и т. н.

Специализираното поделение РАО Козлодуй отговаря за преработването и временното съхранение на РАО, които се генерират при експлоатацията на АЕЦ Козлодуй, а специализираното поделение ИЕ Козлодуй отговаря за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2, които бяха прехвърлени към ДП РАО с решение на МС от 2009 г. ДП РАО ще отговаря също за извеждането от експлоатация на блокове 3 и 4, които са прехвърлени с министерско постановление, което излезе декември 2012 г.

Последното е специализирано поделение Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО). То отговаря за избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация на националното хранилище.

Top