Неохим

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2012

Очакваме намаление на разходите за електроенергия с около 10%

Стефан Грънчаров, директор дирекция Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства в Неохим

Г-н Грънчаров, от 1 декември Неохим бе включена в регистъра на Електроeнергийния системен оператор (ЕСО). Как дойде решението за това?

През последната година бяха направени значителни усилия във връзка с излизането на Неохим на свободния пазар на електроенергия. Подготвихме необходимия пакет документи и бяхме регистрирани в средата на 2012-та.

През последните 2 години ЕК препоръчва либерализирането на пазара в страните членки. Конкретно за България броят на участниците на свободния пазар се увеличава с всяка изминала година. Неохим е от последните големи потребители на електроенергия, който навлиза в момент, когато вече могат да се видят какви са резултатите от пазара, както и да се избегнат грешки, допускани в миналото.

Какви нови правила налага работата с ЕСО?

В Неохим бе създаден специален отдел Прогнозиране, контролинг и мениджмънт на електроснабдяване и въглеродни емисии, към дирекция Маркетинг, стратегическо развитие и нови производства (МСРНП). Част от ангажиментите на този отдел ще включват изготвяне на графици за потребление на електроенергия. Т. е. за всеки бъдещ период той ще подава почасови графици за консумацията на електроенергия в мегавати. За отбелязване е, че дружеството участва в т.нар. балансираща група. Балансиращите групи навлязоха в енергийния пазар сравнително отскоро - началото на септември 2012 г., но резултатите от тях през първите два-три месеца са доста обещаващи. Те намаляват разходите на операторите за балансираща енергия. А тя е нужна, когато операторът не е прогнозирал точно количеството, което ще потреби в даден час. В тази смисъл обстоятелството, че сме в такава група, е добро решение за Неохим. Предприятието е с относително постоянна консумация на електроенергия и при нормален производствен режим , предполага по-малки разходи за балансираща енергия.

Какъв е очакваният икономически ефект?

Той ще може да бъде видян след два-три месеца участие на пазара. Основното е, че ще получаваме електроенергия на базова цена, по-ниска от тази на регулирания пазар. Тук не говорим за разходи за пренос и за разпределение. При една по-ниска базова цена, колкото по-добре прогнозираме необходимото количество енергия, ще гарантираме толкова по-добра крайна цена за дружеството. Цикличността в ценообразуването е от юни до юни на следващата година, когато обичайно се осъществяват тръжните процедури на производителите на електрическа енергия, които формират новите пазарни цени. Тя зависи от различни фактори, но така или иначе ние сме сключили договори до края на юни следващата година. Когато краят на периода наближи, отново ще преговаряме за следващия период. Очакваме разходите за електроенергия на Неохим да намалеят с около 10%.

Доколко турбогенераторната станция на дружеството ще бъде полезна при излизането на компанията на свободния пазар?

Турбогенераторната станция се използва за собствени нужни, но в конкретния случай ще спомогне допълнително за енергийния баланс в дружеството. При подаване на графиците ние ще се съобразим със собствените генерирани мощности. Казано с други думи, тя може допълнително да изпълнява балансиращи функции.


Top