Монтираха хибридна фотоволтаична система в ТУ - София

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2011 • 06.06.2011 •

В началото на м. април т. г. фирма Евродизайн БГ достави, монтира и пусна в експлоатация хибридна фотоволтаична система за научни изследвания и лабораторни упражнения в катедра Силова електроника на Факултета по електронна техника и технологии в ТУ - София, съобщиха от компанията.
“Инверторите SМA Sunny boy 1200 и Sunny Island 2224, акумулаторните батерии, комуникационното оборудване и системата за мониторинг с Internet връзка са разположени в лаборатория 1430 на катедра Силова електроника”, споделят от Евродизайн БГ. “Върху покрива между 2 учебни зали са разположени 6 броя монокристални фотоволтаични модули Sharp 175 Wp, с обща инсталирана мощност 1050 Wp. Модулите са монтирани върху контейнери с баласт, при което се спазва изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация. Възможно е системата да се разширява чрез свързване на допълнителни фотоволтаични модули, ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки”, допълват те.
От компанията информират, че системата дава възможност за обучение и изследвания при работа в режим, синхронизиран с обществената електропреносна мрежа и в режим на остров – изолиран от мрежата с регулируеми постояннотоков и променливотоков товари.
Средствата за реализация на системата са от национално съфинансиране от Фонд Научни изследвания към МОМН за проект по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия „Изследователски инфраструктури за разпределени енергийни източници (DERRI).”
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top