Монтираха хибридна фотоволтаична система в ТУ - София

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2011 • 06.06.2011 •

В началото на м. април т. г. фирма Евродизайн БГ достави, монтира и пусна в експлоатация хибридна фотоволтаична система за научни изследвания и лабораторни упражнения в катедра Силова електроника на Факултета по електронна техника и технологии в ТУ - София, съобщиха от компанията.
“Инверторите SМA Sunny boy 1200 и Sunny Island 2224, акумулаторните батерии, комуникационното оборудване и системата за мониторинг с Internet връзка са разположени в лаборатория 1430 на катедра Силова електроника”, споделят от Евродизайн БГ. “Върху покрива между 2 учебни зали са разположени 6 броя монокристални фотоволтаични модули Sharp 175 Wp, с обща инсталирана мощност 1050 Wp. Модулите са монтирани върху контейнери с баласт, при което се спазва изискването за ненарушаване на покривната хидроизолация. Възможно е системата да се разширява чрез свързване на допълнителни фотоволтаични модули, ветрогенератор, дизелгенератор и горивни клетки”, допълват те.
От компанията информират, че системата дава възможност за обучение и изследвания при работа в режим, синхронизиран с обществената електропреносна мрежа и в режим на остров – изолиран от мрежата с регулируеми постояннотоков и променливотоков товари.
Средствата за реализация на системата са от национално съфинансиране от Фонд Научни изследвания към МОМН за проект по 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия „Изследователски инфраструктури за разпределени енергийни източници (DERRI).”

Top