Райков Сервиз получи лиценз за разпределение на природен газ


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) издаде лицензия на Райков Сервиз ООД за извършване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Смолян, съобщиха от компанията.

“В структурата на дружеството освен общофункционалните звена са предвидени специализирани структурни звена, чиито функции ще покриват изцяло осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Тези звена ще обхващат експлоатацията и поддръжката на газоразпределителната мрежа, измерването и отчитането на средствата за търговско измерване на природния газ, както и снабдяването на клиентите, присъединени към разпределителната мрежа, с природен газ чрез договори за покупко-продажби на природен газ и осигуряване на необходимото качество на услугите”, коментираха от Райков сервиз.

Дружеството ще работи с 33 служители и планира в бъдеще броят им да се увеличи с изграждането на газоразпределителна мрежа и нарастването на броя на клиентите. Разпределението с природен газ ще се покрива от работата на техническия отдел в Райков сервиз (състоящ се от специализирани звена по разширение на мрежата, инженерингова дейност и проучвания, и отдел „Експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа”).

Снабдяването с природен газ пък ще се покрива от работата на отдел „Маркетинг, проучване и работа с клиенти”. Осъществяването на организацията по проектните проучвания, самото проектиране, изграждане и узаконяване на обекти е поверено на звеното „Инженерингова дейност и проектиране”.

Top