Нова наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Преди няколко месеца влезе в сила Наредба №6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

С нормативния документ, издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, се определят условията и редът за присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия и обекти на производители към преносната или към разпределителните мрежи, както и промените в присъединяването на съществуващи присъединени към електрическите мрежи обекти и електрически централи.

Наредбата определя и условията за присъединяване на обекти на мрежови оператори към електрически мрежи на други оператори и сключването на договорите за присъединяване или, съответно, преустановяване на присъединяването на обекти на клиенти и на електрически централи.

Също така, с наредбата се определят и границите на собственост между електрическите съоръжения на клиентите/производителите и електрическите съоръжения, елементи на преносната/разпределителната мрежа.

Присъединяване на обекти на клиенти към електрическите мрежи

Съгласно наредбата първоначално клиентите е необходимо да подадат искане за проучване на условията за присъединяване на обект за производство или потребление на електрическа енергия към съответния мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде обектът.

В искането трябва да се посочат: предназначението на обекта; броят на бъдещите клиенти; предоставената мощност; броят на фазите и на независимите източници за електрозахранване; срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно и др. Срокът за изпълнение на услугата и подготовката на предварителен договор или становище за присъединяване е до 30 календарни дни от постъпване на искането.

Възможно е клиентът да получи мотивиран отказ за цялостно или частично присъединяване на обекта към електрическата мрежа при техническа невъзможност присъединяването да се извърши в заявения от него срок за въвеждане на обекта в експлоатация или когато присъединяването води до влошаване на условията за снабдяване на други потребители поради липса на необходимата мощност.

Ако отговорът на мрежовия оператор е положителен, се сключва предварителен договор и клиентът подава за съгласуване работен проект част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата на собственост.

Договор за присъединяване

Сключването на договор за присъединяване се извършва след като клиентът е получил предварителен договор или становище с условията за присъединяване, извършил е проектиране и съгласуване на проектите с всички заинтересовани инстанции и е получил разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Договорът се съобразява с интересите на страните и с реалните технически възможности на електрическата мрежа в района на обекта към датата на сключването му. След това, съответният мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е отговорен и започва изграждането на съоръженията за присъединяване.

Въвеждане в експлоатация

Електрическите съоръжения за присъединяване на обект към електрическата мрежа се поставят под напрежение, когато са изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация на присъединявания обект.

Това се удостоверява с документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ; документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ; декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.

Също така, клиентът е длъжен да предостави на мрежовия оператор еднолинейните схеми на електрическите уредби; паспортните данни на производителя за първичните съоръжения; описание и данни за автоматични системи за регулиране (по напрежение, по реактивна мощност и др.) и други, както и да декларира наличието на обучен експлоатационен персонал или сключен договор за обслужване.

Клиентът поставя под напрежение инсталациите си след границата на собственост при спазване на техническите изисквания за сигурност, качество на електрическата енергия и безопасност.

Електрически мощности

Предоставената мощност се заявява от клиента в искането за проучване на условията за присъединяване на база на необходимите за ползване в обекта приемници на електрическа енергия при предполагаем режим на едновременната им работа с максимален товар в продължение на 15 минути.

Предоставената мощност, нивото на напрежение на приемниците на клиента и броят на фазите определят техническите параметри, по които съответният мрежови оператор извършва избор на средствата за търговско измерване в съответствие с действащата нормативна уредба, както и избор на комутационната и защитна техника.

При договорена предоставена мощност на високо или средно напрежение и в случаите, когато тя е по-голяма от 100 kW, електрическите мощности се контролират чрез регистриране на стойностите им от средствата за търговско измерване. За максимална потребена активна мощност за даден месец се счита максималната средна стойност за интервал от 15 минути, измерена в рамките на един месец (в случаите по ал. 1).

Средствата за защита на съоръженията се оразмеряват в зависимост от големината на предоставената мощност при фактор на мощността 0,9 (в случаите по ал. 1).

Когато средствата за търговско измерване не позволяват регистриране на активна мощност, предоставената мощност се контролира чрез ограничаване на ползваната електрическа енергия по ток, при фактор на мощността 0,9, с монтиране непосредствено след електромерите за търговско измерване на подбрани по големината на номиналния им ток автоматични прекъсвачи или токоограничаващи устройства.

Присъединяване на обекти на производи-тели на електрическа енергия към електрическите мрежи

Първоначално е необходимо производителят да подаде писмено искане за проучване на условията и начина на присъединяване на електрическа централа към оператора на преносната мрежа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е над 5 МW или към оператора на разпределителната мрежа по местонахождението на електрическата централа, когато общата инсталирана електрическа генераторна мощност е равна на или по-малка от 5 MW.

Мрежовият оператор извършва проучване, изготвя и предоставя писмено становище за условията за присъединяване на лицето, подало искане за присъединяване, в срок до 30 дни за оператора на разпределителната мрежа и до 60 дни за оператора на преносната мрежа от датата на постъпване на искането. Лицето, получило становище за присъединяване, подава до мрежовия оператор искане за изготвяне на предварителен договор за присъединяване на електрическата централа.

Присъединяване към електрическата мрежа

Присъединяването на новоизградена електрическа централа към електрическата мрежа се осъществява на 3 етапа:

• първи етап - електрическите съоръжения за присъединяване на централата към електрическата мрежа се поставят под напрежение за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания и получаване на документ за въвеждането им в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ;

• втори етап - електрическата уредба на производителя, необходима в процеса на строителството за извършване на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на отделни съоръжения и подобекти на електрическата централа, се поставя под напрежение след получаване на документ за въвеждането й в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ и се оформя като самостоятелен подобект;

• трети етап - включване на електрически генератор в паралел към електрическата мрежа.

Производителят носи отговорност за щети, причинени на мрежовия оператор от неизправност или необезопасяване на собствените му електрически уредби, мрежи и инсталации или от неправилни или неправомерни действия на оперативния му персонал до въвеждането в експлоатация на централата по реда на ЗУТ.








Top