Новости в актуалната версия на ISO 50001

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2020 • 13.02.2020

Новости в актуалната версия на ISO 50001

През август 2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува актуализирана версия на ISO 50001 “Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане”, като преходният период е три години. Това означава, че преди 21 август 2021 г. всички съществуващи сертификати трябва да бъдат приведени в съответствие с ISO 50001:2018, за да запазят валидността си. Обновената версия следва общата рамка на ISO и структурата на високо ниво (HLS), аналогично на други широко прилагани стандарти като ISO 9001 и ISO 14001, което ще улесни интегрирането с други системи за управление. Първото издание на стандарта е публикувано през 2011 г., като целта му е да позволи на организациите да установят системите и процесите, необходими за продължително подобрение на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност и енергопотреблението.

Според експерти измененията по отношение на изискванията в ISO 50001:2018 спрямо предходната му версия са умерени. Най-значителни са промените, породени от HLS, но са налице и такива, свързани конкретно с енергията. Фокусът на второто издание на стандарта е насочен предимно към навременно идентифициране на рисковете, събиране на подходящите данни, отчитане на всички фактори и добро разбиране на терминологията.

Обновената версия на ISO 50001 изисква цялостен анализ на организацията, за да се гарантира, че са взети предвид всички вътрешни и външни заинтересовани страни, които могат да повлияят на ефекта от инициативите, свързани с енергийния мениджмънт. В изданието от 2011 г. се изисква определянето на един-единствен отговорен за управление на енергията, докато според актуализирания стандарт ръководството трябва да повери отговорност и власт на екип за енергиен мениджмънт.
Сред новостите е изискването за анализ на рисковете и възможностите преди планиране. Докато преди бе допустимо да се предприемат превантивни мерки за всичко, което може да се отрази на енергийните характеристики, новото издание на стандарта изисква по-ранен и по-задълбочен анализ на всички рискове, които могат да окажат въздействие върху показателите, както и на възможностите за предотвратяване или редуциране на нежеланите ефекти.

Съгласно ISO 50001:2018 при определянето на референтна базова линия на енергийните характеристики вече се изисква да бъдат отчетени всички релевантни променливи като метеорологични условия (температура), работни условия, работно време и произведена продукция, както и статични фактори като размер на предприятието и брой на работните смени. Този процес на нормализиране дава възможност за сравнение на енергийните характеристики на различни съоръжения или процеси при еднакви условия с цел осигуряване на по-висока точност.

Новото издание изисква по-ранно специфициране на план за събиране на данни. Той трябва да зададе точно какви видове данни ще се събират, колко често и защо именно тези данни са необходими за целите на енергийния мениджмънт. Планът за събиране на енергийни данни трябва да бъде преразглеждан на определени интервали и да бъде актуализиран при необходимост.

Предходното издание на ISO 50001 изискваше комуникация единствено на вътрешно ниво. Според обновената му версия всяко изискване за комуникация на външно ниво трябва да бъде дефинирано, включително и каква информация ще бъде споделяна.

В допълнение, новото издание изяснява какво се има предвид под подобрение на енергийните характеристики - “подобрение в измеримите резултати за енергийната ефективност или енергоконсумацията в сравнение с енергийната базова линия”.

 
Top