РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТОбластна администрация на Софийска област е партньор на ФЕЛА при Лесотехническия университет, София

Росица Иванова, oбластен управител на Софийска област

Госпожо Иванова, каква е тематиката на проекта и каква е неговата цел?

Съвместно с Факултета по eкология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) при Лесотехнически университет, София, Областна администрация на Софийска област изпълнява проект № BG05РО001-3.1.07-0074 за актуализация на учебните програми на двете специалности: „Екология и опазване на околната среда” и „Ландшафтна архитектура”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”. Продължителността на проекта е 22 месеца, с общ бюджет 224 922,08 лв. Основната цел на проекта е синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда, чрез актуализиране на учебните програми за двете специалности във ФЕЛА, като се отговори на нуждите на обществото за подготовка на високо квалифицирани специалисти по екология и опазване на околната среда и ландшафтна архитектура.

Кои са партниращите организации по проекта?

Областна администрация на Софийска област откликна на поканата на ФЕЛА за партньорство в проекта. Другите партньори на ФЕЛА са: Държавен културен институт „Културен център „Двореца” от държавната администрация, а от бизнеса - Национален център за териториално развитие, „Булекопак” АД, „Озеленяване” ЕАД и „Битмап” ЕООД.

Представете Софийска област и посочете какви са ангажиментите на Областна администрация на Софийска област като партньор по проекта?

Софийска област е най-голямата област в страната по брой общини - 22 и втора по големина на територията, с богата и достойна история. Софийска област е един от стратегическите райони за икономическото развитие на България с предприятия, водещи по брутен вътрешен продукт в страната през последните години - „Аурубис България” АД, гр. Пирдоп, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, „Елаците-Мед” АД, с. Мирково и други. От съществено значение за икономическото развитие на Софийска област е фактът, че в центъра на областта е разположена столицата на Република България - София.

При реализацията на дейностите по проекта студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда” и „Ландшафтна архитектура” посетиха Областната администрация на Софийска област и се запознаха отблизо със структурата и задълженията й. Посетиха различните отдели и се запознаха със спецификите на тяхната работа. На този етап от изпълнението на проекта със съдействието на Областна администрация на Софийска област се организират посещения на студентите от факултета на различни инфраструктурни и природни обекти на територията на Софийска област.

Какво още се цели да се постигне чрез реализацията му?

Да се направи изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда, посредством анализ на специалностите във ФЕЛА; да се включи активно бизнеса в образователния процес и се реализират набор от мерки за осъвременяване на учебните програми, да се актуализират над 50% от учебните програми и се разработят нови в отговор на потребностите на пазара на труда; да се оцени адекватността на новите и актуализирани учебни програми, чрез апробация в реална академична среда; да се създаде механизъм за активно включване на бизнеса и държавната администрация в прилагането на учебните програми във ФЕЛА, да се приложат принципите на добрите управленски практики, за постигане на устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта.

Кои са основните дейности по проекта, реализирани до момента?

В рамките на проекта се анализират конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда за специалностите на ФЕЛА. Проведени са работни срещи с представители на партньорите и ключовите експерти по проекта, както и с дирекции на национални и природни паркове, РИОСВ, басейновите дирекции, общински представители на отдел „Озеленяване”, НПО и др. Осъществено е и анкетно проучване сред над 500 анкетирани от партниращите организации и техните структури за диференциране на конкретните потребности на бизнеса, държавната администрация и обществеността от специфични умения и знания на специалистите по „ЕООС” и „ЛА”. Организирани са и два семинара, съчетани с обсъждане на състоянието на учебните програми, по един за всяка от специалностите на факултета. Резултатите от тях са представени на интеринституционална „кръгла маса” на тема „Възможности, перспективи и предизвикателства пред обучението на специалисти в сферата на екологията и опазването на околната среда и ландшафтната архитектура в ЛТУ”. Друга дейност по проекта е включване на бизнеса в образователния процес на висшите училища. Актуализирани са 90 бакалавърски и магистърски учебни програми във факултета и са разработени 20 нови учебни програми в съответствие с изискванията на пазара на труда. Стартира апробирането на новите и актуализираните учебни програми в академична среда. Експерти от Областна администрация на Софийска област са ангажирани в приложимостта на новите и актуализираните учебни програми и на двете специалности.

Какво предстои да бъде реализирано до края на проекта?

Проектът се очертава да приключи до края на месец юни тази година, като предстои реализирането на обучителен семинар за преподавателите от Лесотехническия университет, които е насочен към запознаване и работа с нови технологии и интерактивни дъски, закупени по проекта. Предстоят и посещения в общини от Софийска област на студенти от ФЕЛА при ЛТУ.Фирмени публикации на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Top