Оборудване за промишлени газови инсталации

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

За управление на газовите потоци в газоразпределитени мрежи (ГРМ) се използва затваряща (спирателна), регулираща и осигурителна (предпазно-отсекателна) тръбопроводна арматура (кранове, вентили, обратни клапани). В газовата промишленост се използват вентили, шибърни, конусни и сферични кранове. За измерване на преминалото количество газ служат т. нар. разходомери.

Мястото на монтиране и броят им се определят в проекта. Те трябва да осигуряват възможност за изключване на участъци от ГРМ и на отделни или група потребители при възникване на аварийни ситуации или при извършване на ремонтни работи.

Тръбопроводната арматура се изчислява по условно налягане в зависимост от работното налягане и температурата. Техническите изисквания, спецификацията и методите за изпитване на стоманените и пластмасови кранове са зададени в следните стандарти: API Standard 6D, ISO 3822-1984, ISO 5208:1982, ISO 8233:1988, ISO 8242:1989, ISO 8659:1989, БДС 1621-73, БДС 1622-73, БДС 10994-73, БДС 1628-73.

Измервателни уреди

Точното измерване на количеството газ, преминал през дадено напречно сечение на газопровода за определено време, е от изключителна важност за газовата индустрия.

Изборът на метода на измерване трябва да се направи само след внимателен анализ на редица фактори.

Сред тях са: необходима точност; очаквана продължителност на живот на измервателното устройство; диапазон на измерване, температура; експлоатационни изисквания; наличност на захранваща енергия, ако е необходима. Важно е да се вземат предвид и: видът (агрегатното състояние) на преминаващата субстанция (газ или течност); първоначалните разходи; наличието на резервни части; възприемането от потребителите на газ, както и възможностите за предпазване от кражба и вандализъм.

При т. нар. обемен метод се определя еквивалентният обем на газ в измерителен съд при базово налягане и температура. Методът, основан на принципа на изместване (бутало), е усъвършенстван обемен начин за измерване чрез устройства с една или няколко подвижни камери или диафрагми, които последователно се напълват и изпразват, когато през тях преминава газ.

По-долу ще разгледаме някои от най-често използваните в промишлеността разходомери.

Ротационни разходомери

Методът, основан на принципа на изместване, се използва също при ротационните разходомери, които са конструирани на съвсем различен механичен принцип. Той включва два еднакви по размери метални ротора (импелера), които се въртят тангенциално един спрямо друг върху отделни оси. Газът, преминаващ през ротационния разходомер, завърта роторите, които затварят фиксиран обем газ с корпуса. Обемът на преминалия през разходомера газ се измерва чрез индикатор, поставен на оста на ротора.

Турбинни разходомери

Турбинният разходомер използва енергията на газовия поток за задвижване на турбинен ротор. Обемът на преминалия през турбината газ се регистрира от броячен механизъм. Обикновено кривата на точността се снема за всеки турбинен разходомер. Същите подлежат на периодична проверка и калибриране.

Почти винаги е необходимо да се монтират филтри с оглед осигуряване на продължителна безаварийна работа и повишена точност. Газовият поток върти турбинното колело със скорост, пропорционална на обема на преминаващия газ. Турбинното колело е монтирано на ос със сачмени лагери, като оборотите му се намаляват чрез многостепенен предавателен механизъм и се подават на 8-цифров брояч.

Стандартно разходомерите имат два нискочестотни датчика и един магнитно включващ се рид контакт РСМ за мониторинг.

При монтаж пред разходомера се предвиждат филтър за газ и прав участък =2dN. При монтаж след регулатор на налягане: прав участък =10dN=10DN. За по-къси разстояния се монтира успокоител на потока.

Разходомери с променлив пад на налягането (дифе-ренциални разходомери)

Методите, основани на измерване на диференциалната разлика в наляганията, определят разхода на газ въз основа на добре известни физични принципи. Диференциалното налягане се създава от дроселно устройство, монтирано на тръбата. То може да бъде също разликата между кинетичното (скоростно) и статичното налягане, както при тръбата на Пито.

Съществува директна връзка между количеството на газа и загубите на налягане от дроселното устройство. Вследствие на създаденото местно съпротивление се създава разлика в наляганията преди и след дроселното устройство, която се регистрира непрекъснато.

Регулатори

Регулаторът на налягане и отсекателят действат чрез импулсна система от тръбопроводи, съединени с газопровода на изхода, а ПК контролира зададеното налягане на газа.

Понижаването на налягането може да бъде едностепенно или двустепенно (с две регулиращи линии), както и с единични, сдвоени или строени (паралелно разположени три регулиращи) линии.

Двустепенното понижаване на налягането се използва от съображения за безопасност и намаляване на нивото на шум. При последователно свързване на два регулатора в процеса на експлоатация понякога възниква въпросът за пулсациите на изходното налягане. В тези случаи между двата регулатора трябва да се поставя допълнително демпфериращо устройство, което да “изглади” работата между регулаторите първа и втора степен. В резултат на това се осигурява поддържането на постоянно стабилно изходно налягане.

За оразмеряване и избор на регулатор на налягане, както и за определяне на параметрите му на настройка, е необходимо да се направят хидравлични пресмятания на газопровода до и след газорегулаторния пункт (ГРП). Изходни данни за оразмеряване на газопроводите и ГРП са началното налягане на газа и разходът на уредите. Регулаторът се подбира по пада на налягане на входа и изхода.

Филтри за газ

Филтрите за газ служат за предпазване от замърсяване и блокировка на газови уреди, монтирани след тях. Имат високи пропускателна способност и ефект на филтриране. Почистват се лесно. Корпусите се изработват най-често от стомана или алуминий. Филтърният елемент се изработва от полипропилен.

Предпазно-отсекателни клапани

Предпазно-отсекателните вентили защитават газовите инсталации, особено полиетиленовите, от опасно превишаване на налягането и могат да бъдат присъединявани както пред, така и след регулатора на налягане първа степен. Възможен е монтаж с вътрешна и външна импулсна линия. При превишаване на налягането над допустима стойност се активира затварящият механизъм и спира (отсича) протичането на газ. Въвеждането му отново в експлоатация (деблокирането) се извършва само ръчно.

Електромагнитни вентили

Електромагнитните вентили, са устройства, които с помощта на електромагнитно задвижване осигуряват протичането или спирането на флуиди през тръбопроводите. Биват директни (седлови) и индиректни (мембранни), нормално отворени или нормално затворени в зависимост от тяхното приложение. Електромагнитните вентили в системите за автоматично регулиране служат като релейни органи за дистанционно управление и регулиране.

Кранове за газ

Приложение намират кранове със сферичен и конусен затварящ елемент. Служат за спиране на притока на газ при ремонтни дейности. Поставят се на главни и пилотни линии преди газовите уреди. Осигуряват херметичност и бързодействие. Надеждната експлоатация се обуславя от факта, че газът не обтича уплътняващите повърхнини. По този начин се предотвратяват ерозийните процеси, характерни за шибърите.

Недостатък е неподходящата им за регулиране работна характеристика. Обикновено се произвеждат от месинг или пластмаса при инсталациите от полиетилен с висока плътност (PEHD). За кранове с условен диаметър dN=50 mm се използват резбови връзки с холендър, а за по-големите диаметри връзките са само фланцови.

Манометри за газ

Предназначени са за пряко измерване на налягане на газообразни среди. Чувствителният елемент е бурдонова тръба. Техническите манометри с микропревключвател са предназначени за включване или изключване на електрически вериги при зададени гранични стойности на измерваното налягане чрез микропревключвател, като максималната стойност на тока на включване или изключване е до 5А.

В зависимост от изискванията, техническите манометри с микропревключвател се изпълняват в два варианта: с един микропревключвател, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт; с два микропревключвателя, всеки с по един нормално отворен и един нормално затворен контакт.

Техническите манометри с плъзгащо се електрическо съпротивление (потенциометър) са предназначени за дистанционно отчитане на манометъра чрез включване на допълнителен електроизмервателен уред. В зависимост от изискванията се монтират три вида потенциометри с различни електрически параметри, което разширява многократно кръга на тяхното приложение.

Компенсатори

За снемане на температурните напрежения след крана по посока на движение на газа се монтират компенсатори (Г-образни, П-образни и линзови). При монтажа се изисква спазване на съосността на газопровода, крана и линзовия компенсатор. Силфонните компенсатори се състоят от силфон (гъвкав гофриран елемент) и присъединителна арматура. Тези компенсатори осигуряват компенсацията на надлъжни, напречни и ъглови премествания. Особено ефективно е прилагането им при монтажа на битовите газоизмервателни табла.

Кондензатосъбиратели

При транспорт на неизсушен газ в най-ниските точки на газоразпределителната мрежа (с наклон 3 на хиляда) се монтират кондензатосъбиратели. Препоръчва се монтирането на кондензатосъбиратели с малък обем и при транспортиране на изсушен газ. Чрез кондензатосъбирателите се отделят водата, попаднала по време на строителство (което не би трябвало да се допуска), както и отделилият се кондензат.


Top