Одобриха изменения в наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2019 • 13.05.2019

Одобриха изменения в наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, с което се въвеждат изисквания за предотвратяване на умишлено превръщане на суровини в отпадъци, които да се използват за производство на биогорива от ново поколение, и се определят правила за изчисляване на емисиите на парникови газове от непреки промени в земеползването.

Очаква се промените да осигурят прозрачност и отчетност за спазването на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и да допринесат за насърчаване на производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, което да позволи постигане на заложените в националното законодателство цели в сектора. Измененията са насочени и към стандарти за създаване на доброволни схеми за сертифициране на производството на биогорива и течни горива от биомаса.Ключови думи: биогорива, биомаса  
Top