Охлаждането на дейта центрове с 97% възобновяема енергия води до големи спестявания и опазване на околната среда

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2023 • 07.03.2023

Охлаждането на дейта центрове с 97% възобновяема енергия води до големи спестявания и опазване на околната среда
Охлаждането на дейта центрове с 97% възобновяема енергия води до големи спестявания и опазване на околната среда
Охлаждането на дейта центрове с 97% възобновяема енергия води до големи спестявания и опазване на околната среда


Центровете за данни се нуждаят от много енергия за обработка на данни и охлаждане на своя хардуер. Оптимизирането на енергийната консумация и подобряването на производителността на дейта центровете е много важно. Почти всички компании в бранша вече инвестират в устойчиви решения и имат екологични и социални цели. Една от тях е да гарантират, че използват чиста зелена енергия за всичките си дейности. Устойчивостта е не само по отношение на електричеството, но и по отношение на енергията за охлаждане. Инвестирайки едновременно в системи без активно охлаждане, но с възобновяеми източници, се постигат целите за въглеродна и водна неутралност. Изборът на система, която може да постигне и двете цели, е от огромно значение.

 

Cool IT Smart
ServeCool осигурява най-ефективното охлаждане при работа в икономичен режим в 97% от времето

ServeCool обединява три различни метода за охлаждане – индиректно охлаждане с външен въздух (free cooling), адиабатно охлаждане и чрез механично охлаждане.

Перфектната комбинация за най-големи спестявания.

Основното охлаждане се извършва през два броя алуминиеви пластинчати топлообменници с обща ефективност на рекуперация над 80% (с дължина от 1,20 м, това са едни от най-големите пластинчати топлообменници от Hoval). Тъй като външният и отработеният въздух преминават без смесване през топлообменниците, нито прах, нито влага могат да проникнат във високочувствителния дейта център, което е важно за безпроблемната работа на сървърите.

В случаите, когато охлаждането free cooling не достига, автоматично се включва системата за адиабатно охлаждане, която използва вода за оросяване. Чрез напорна помпа водата се доставя и разпръсква през дюзи над първия от двата пластинчати топлообменника, след това тя се изпарява и така охлажда въздуха с ~ 6 К, докато доближи до точката на оросяване. Отработената вода се събира във ваната, разположена в долната част, и се използва многократно. При нужда във ваната се добавя нова вода. Вторият пластинчат топлообменник, разположен над първия, се грижи за последващото изстудяване на засмукания от помещението въздух. По този начин не се влияе на въздуха в сървърното помещение и влажността си остава с константна стойност. Най-добрият избор при адиабатно охлаждане е използването на дъждовна вода, като природен възобновяем ресурс, изключително чист, без минерали и други примеси и може да бъде съхраняван за дълъг период от време в при с ниска температура и без светлина.

Тази концепция за охлаждане на дейта центрове осигурява максимална надеждност и минимална консумация на енергия. Друго предимство на ServeCool е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата подава охладения въздух в двоен под и формира топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения.

Тези два метода – free cooling чрез високоефективни пластинчати топлообменници и адиабатно охлаждане – са достатъчни за 97% от времето на работа. За останалите 3% се включва механичната система за охлаждане (чилър или VRF система).

Тъй като ServeCool се изгражда от модулни единици, подреждани плътно една до друга, инвестицията в системата за климатизация може да се случва поетапно, в синхрон с темповете на разрастване на дейта центъра.

ServeCool изисква малко инсталационно пространство (14,53 м2 за един модул, заедно със зоните за обслужване) и така осигурява повече площ за сървърно оборудване.

Инвестицията в ServeCool бързо се възвръща благодарение на изключително ниската консумация на енергия за охлаждане и ниските разходи за сервизиране и поддръжка на системата. Свържете се с Hoval и научете повече за икономичното охлаждане на дейта центрове.

“Най-зеленият” дейта център в Швейцария, а може би и в Европа, използва най-икономичното охлаждане ServeCool от Hoval Rechenzentrum Ostschweiz е иновативен дейта център с възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане.

  • Сертифициран до ниво IV;

  • Изключително добър коефициент на ефективност на енергопотребление PUE 1,15;

  • Отпадната топлина от сградата се използва в съседната мандра.

 


 

  www.hoval.bg

 

 


Top