ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" В ПОДКРЕПА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2015

Професор Брезин, през този месец приключва изпълнението на ръководения от Вас проект BG051PO001-3.3.06-0056 "Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси (2007 - 2013)", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Министерството на образованието и науката. Каква е значимостта на проекта за Лесотехнически университет?

През последните години Лесотехническият университет натрупа опит в изпълнението на проекти, финансирани от оперативните програми на ЕС. Проектът "Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехнически университет" е с продължителност две години (22.07.13г. - 22.07.2015г.) и е с общ бюджет 634 412,33 лева, което е значителна сума, насочена към подпомагане на научните изследвания на докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от ЛТУ.

Проектът решава идентифицираните нужди и проблеми на младите хора в ЛТУ, като: недостатъчни средства за научната дейност на докторантите, осигуряване на достъп до водещи научни центрове, международни списания и научни форуми; информационно подпомагане; съвременно оборудване и повишаване на квалификацията.

Целта на проекта е развитието на научния потенциал на младите хора, чрез засилване на техния интерес към реализация в сферата на науката и образованието и повишаване качеството на научните разработки. Тя отразява политиката на ЛТУ за осигуряване на оптимални условия за реализация на младите хора в научните изследвания, с оглед устойчивото развитие на университета и приобщаването му в Европейското научно пространство.

Какви са основните дейности на проекта, реализирани до момента?

Всички планирани дейности и заложени индикатори са изпълнени. Докторантите са подпомогнати чрез предоставяне на допълнителни стипендии и оказване на методична помощ от техните научни ръководители. На постдокторантите, младите учени и специализантите от ЛТУ е оказвана методична помощ при подготовката на научни публикации и провеждането на научни експерименти.

Предоставена е възможност за повишаване на квалификацията им чрез участие в лятна езикова школа и специализирани обучения по компютърни умения, статистическа и геопространствена обработка на данни от научните разработки и опазване на околната среда.

От особено значение за младите хора е осигурената възможност за изява и работа в международна среда. На този етап са реализирани участия в повече от 20 броя научни форума в България и в чужбина, както и 10 специализации във водещи научни центрове.

Създаденият Информационен център за научно подпомагане на младите хора поддържа научно-информационен портал.

В центъра се представя актуална информация за предстоящи научни форуми, отворени конкурси, дейности и инициативи на Европейски институции. Проектът предоставя достъп до електронните бази данни на Шпрингер.

Закупените оборудване, материали и консумативи допринесоха за създаването на по-комфортна и удобна среда за работа в учебно-лабораторната база на университета.

Как оценявате ефектa върху целевите групи?

С реализацията на проекта е повишена мотивацията на 47 докторанта и е развит научният потенциал на 6 броя млади учени, 8 броя постдокторанти и 23 броя специализанти.

Проектът значително повиши интереса на младите хора към научните изследвания в областта на горското стопанство, горската промишленост, екологията и опазването на околната среда, ландшафтната архитектура, стопанското управление, ветеринарната медицина и земеделието.

Младите хора натрупаха опит в научни изяви в международна среда, а създадените контакти са предпоставка за бъдещото им научно развитие. Те получиха възможност да публикуват висококачествени научни публикации в реферирани списания, да участват в обучителни курсове и да специализират във водещи научни центрове.

Всичко това допринесе за качествен скок в повишаването на тяхната квалификация и равнището на научните им разработки, с което е постигната основната цел на проекта за развитие на научния потенциал на Лесотехнически университет.


Top