Още една стъпка в процеса на модернизация на оборудването за удължаване ресурса на 5 и 6 ЕБ на

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

В изпълнение на програмата за модернизация на оборудването в АЕЦ "Козлодуй" по време на плановия годишен ремонт на 5 ЕБ бяха извършени монтаж и въвеждане в експлоатация на електроразпределителни шкафове (РТЗО) на 2-ра и 3-та система за безопасност.

Комплексната модернизация беше извършена с демонтиране изцяло на старото оборудване и на негово място бяха монтирани 168 броя нови шкафа, изградени нови кабелни трасета и кабелни канали, и подвързани над 14 000 броя кабелни жила.

Сложността и отговорността на тази задача се състоеше в това, че в изключително кратки срокове беше извършен голям обем работа. За успешното й реализиране спомогнаха предварително проведените тренировки по настройка и изпитания на оборудването, разработените подробни графици за изпълнение на мероприятията и високото равнище на комуникация на отделните звена, по време на работния процес между възложителя и изпълнителите.

Голям принос за изпълнението на тази изключително важна задача имат специалистите от цехове "СКУ" и "ЕО" на АЕЦ "Козлодуй" под ръководството на гл. енергетик "СКУ" Драгомир Драголов, гл. енергетик "ЕО" Иван Митев, Емил Борисов и Пламен Петков. Благодарение на техния голям опит, висок професионализъм и работа в екип, планираните дейности бяха завършени в кратки срокове и с гарантирано качество.

Управлението и изпълнението на проекта беше осъществено от международен екип специалисти на: ПАО "НПП Радий", Украйна (производител на оборудването и изпълнител на договора), "Аден Груп" ООД (главен подизпълнител) и подизпълнителите "Риск Инженеринг" АД и "Енемона" АД.

За подобряване работата на оборудването на АЕЦ "Козлодуй" ще спомогнат вградената система за самодиагностика, контролът на натоварването на управляваните механизми, бързата обработка на постъпващите команди за управление и сигналите за обратна връзка от изпълнителните механизми.

С добрата визуализация и архивирането на данни на новите шкафове ще се облекчи работата на персонала, експлоатиращ тези системи. Това, от своя страна, ще доведе до навременно диагностициране и бързо отстраняване на регистрираните дефекти и провеждане на качествено техническо обслужване.

Въведените в експлоатация РТЗО шкафове позволяват гъвкавост и дават възможност за преконфигурация, което, от своя страна, предоставя възможност за добавяне на нови функции. Всичко това става възможно в резултат на разделянето на оборудването на отделни модули и използването на стандартни унифицирани разьоми. Така модернизираните системи покриват всички последни международни и европейски стандарти и изисквания на МААЕ за оборудване в атомни електроцентрали.

С изпълнението на поредния етап от тази мащабна програма бе постигнат значителен положителен ефект в посока повишаване ефективността и надеждността на работа на технологичното оборудване, отговорно за безопасността на атомната централа. Това е съществена стъпка в процеса на модернизация на оборудването за удължаване на ресурса на 5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.


Top