Отпускат близо 5,5 млн. лв. за завършване на подготвителните дейности на интерконектора България – Сърбия

Газ, Нефт, ВъглищаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2020 • 20.11.2020

Отпускат близо 5,5 млн. лв. за завършване на подготвителните дейности на интерконектора България – Сърбия

На 30 септември т. г. управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) одобри отпускането на близо 5,5 млн. лв. за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за българския участък на междусистемната газова връзка България – Сърбия. Финансовата подкрепа от ОПИК е предназначена за довършване на теренни археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и одобрение на ПУП-ПП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на оценка на съответствие на техническия проект, придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.

На 1 октомври т. г. представителите на държавите членки приеха предложението на Европейската комисия да бъдат инвестирани близо 1 млрд. евро за реализацията на ключови енергийни инфраструктурни проекти. Около 28 млн. евро от тези средства ще бъдат отпуснати за строителството на българския участък на междусистемната газова връзка България – Сърбия. Същевременно беше подписан и договор за безвъзмездно прехвърляне на активи по проекта на стойност близо 3,7 млн. лв. от Министерство на енергетиката на Булгартрансгаз. Така дружеството ще може да продължи реализацията на проекта с актуализация на проектната документация, с цел получаване на разрешение за строеж и стартиране на строителните дейности.

 


Top