РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Овергаз Инк., Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Овергаз Инк.Проект BG051PO001-

2.3.03-0934

“Подобряване на условията

на труд в ”Софиягаз” ЕАД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. успешно бе реализиран проект BG051PO001-2.3.03-0934 „Подобряване на условията на труд в „Софиягаз“ ЕАД”, финансиран с договор ESF-2303-01-01026 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.В изпълнение на дейностите по проекта бе разработен анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността на предприятието и бяха закупени ЛПС и специално работно облекло.Постигната бе основната цел на проекта - усъвършенстване

на организацията на трудовата дейност на „Софиягаз“ ЕАД,

подобряването на условията на труд в предприятието и минимизиране на риска от трудови злополуки и професионални заболявания.

Реализацията на проекта бе стъпка в посока изпълнение на дългосрочната печеливша стратегия на дружеството за задържане и мотивиция на човешкия капитал.

Инвестира във вашето бъдеще!

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от „Софиягаз” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че това съобщение отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Top