Парадайс Електрик Консулт проектира и изгражда обекти на НЕК

ЕлектроенергетикаПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Парадайс Електрик Консулт получи задачата да проектира система за мълниезащита в пет водноелектрически централи на Националната електрическа компания (НЕК). Това са: ВЕЦ “Бояна”, ВЕЦ “Бял Извор”, ВЕЦ “Тъжа”, ВЕЦ “Устово” и ВЕЦ “Бели Искър”.

“Техническите изисквания на НЕК за проектиране на мълниезащитата за тези водноелектрически централи включваха: да е заложена

мълниезащита с изпреварващо действие

покриваща с диаграмата си сградоцентралата, ОРУ и територията около ВЕЦ-овете; да е заложено изграждането на отделен и напълно самостоятелен заземителен контур, който да бъде галванично и пространствено разделен от заземителния контур на ВЕЦ-а, както и предложените мълниеприемници с изпреварващо действие задължително да имат по два токоотвода, съгласно стандартите NFC 17-102:2011 и UNE 21186:2011", разказва инж. Ернесто Нориега Стефанов, управител на Парадайс Електрик Консулт.

В допълнение, според изискванията на НЕК предложените мълниеприемници трябва да притежават сертификат от производителя, чрез който се удостоверява, че изолацията на мълниеприемника е проверена и изпитана в условия на “дъжд” съгласно спецификациите на стандарт IEC 600060-1 High Voltage test Techniques-Part 1: General definitions and test requirements.

В проекта е необходимо да бъде представено измерване на специфичното съпротивление на почвата на мястото, определено за изграждане на заземителния контур, с цел точното определяне на конфигурацията му. Предложената конфигурация трябва да бъде обоснована на база изчисления със съответните формули или чрез използване на професионален софтуер.

“В случаите, в които измереното специфично съпротивление на почвата е високо, е необходимо да се предложи такъв подобрител за заземяване, който да бъде алкален, хидроскопичен и с PH, по-голямо от 7. Според изискванията трябваше в проекта да бъде направена

оценка на риска от попадения на мълнии на обекта

според БДС EN 62305-2 (Мълниезащита. Част 2: Управление на риска)”, допълва инж. Стефанов.

Предложената оферта на Парадайс Електрик Консулт отговаря на всички технически изисквания на НЕК. “Задачата бе поверена на нас поради техническата и професионална способност на фирмата в тази област и в други свързани. През миналата година Парадайс Електрик Консулт проведе семинар на тази тема за специалисти и инженери на НЕК.

По време на този семинар представихме най-актуалните критерии и технологии за мълниезащита, които се използват на международния пазар”, пояснява управителят на фирмата.

Преди изпълнението на работните проекти Парадайс Електрик Консулт осъществява

анализ на специфичното съпротивление на почвата

в зоните, в които се намират водноелектрическите централи, тъй като то е определящ фактор при проектирането на заземителна уредба за всеки мълниеприемник. Земният участък, на който са разположени водноелектрическите централи, е много скалист, с много високи стойности на специфичното съпротивление на почвата. Това е установено посредством осъществените замервания на специфичното съпротивление на почвата.

“В изпълнение на поръчката на НЕК, за да се защитят тези водноелектрически централи от преки попадения на мълнии, трябваше да бъдат използвани мълниеприемници с изпреварващо действие, предвид техните предимства при защитата на този вид инсталации.

За да гарантира защитата на тези инсталации, нашата фирма предложи в проектите си монтаж на общо 7 мълниеприемника с изпреварващо действие, марка IONIFLASH MACH на френския производител France Paratonnerres”, информират от Парадайс Електрик Консулт.

Като нововъведение при изграждането на заземителната уредба за всеки мълниеприемник в проектите се предлага употребата на

конфигурации на радиални заземителни уредби

които заемат по-големи площи от традиционните конфигурации, използвани обикновено в България. Конфигурациите на заземителни уредби, предложени в проектите, са комбинирани с подобрител за заземяване “Зевс” и токопроводящ цимент предвид ниското специфично съпротивление на тези продукти.

Освен това, проектираната мълниезащитна уредба за всяка водноелектрическа централа предлага употребата на броячи на мълнии, които ще позволят да се контролира и да се води статистика за попаденията на мълнии върху въпросните водноелектрически централи.

“През месец юни приключихме монтажа и изпълнението на мълниезащитната уредба и на заземителната уредба във ВЕЦ “Бели Искър”. В тази водноелектрическа централа монтирахме един мълниеприемник с изпреварващо действие, марка IONIFLASH MACH NG 60", обяснява инж. Ернесто Стефанов.

След изпълнението на защитната система техническа комисия на Националната електрическа компания сертифицира качеството на осъществените работи без да открие несъответствия. “Монтажните работи бяха изпълнени в определения от електрическата компания срок.

С изпълнението на този вид проекти нашата фирма доказва, че има техническа способност да прилага и изпълнява проекти за мълниезащита с голям обхват и значимост както в България, така и в чужбина”, добавя управителят на Парадайс Електрик Консулт.
Top