Парокондензатни системи

ТоплоенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2011

Проектни особености

Парата е един от широко използваните в индустрията енергоносители. Подходяща е използването й както като овлажнител, така и като топлоносител. В инсталациите, използвани за производство на пара, генерацията на пара е само един от четирите основни процеса. Останалите три са дистрибуция, консумация и възстановяване на кондензата обратно в парогенератора. Обединяването на тези четири процеса формира т. нар. парокондензатни системи, предназначени за производство, транспортиране, разпределение и, съответно, консумация на водна пара, както и събиране и връщане на получения кондензат. Водещото при изграждане на подобна система е постигането на висока енергийна ефективност и осигуряването на лесна експлоатация, поддръжка и ремонт. За изпълнението на тези цели специалистите препоръчват при изграждането на системата предварително да се проучат необходимите дебити, режими на работа, налягане и температура и добро запознаване с изискванията на консуматорите. Тези данни са базата, на която се определя потребното количество пара за летен и зимен режим и които е добре да се вземат предвид при избора на котел за конкретната парокондензатна система.

Избор на котел

При изграждането на парокондензатната система основен момент е изборът на подходящ котел. Препоръчва се да се избере котел, който да може да осигури необходимото количество пара с около 80-90% от проектната си мощност. За добро решение се приема използването на два или повече котела, което води до подобряване еластичността на инсталацията. Наличието на допълнителен котел в ролята на резервен се счита за необходимо и с оглед покриването на разликите в товарите през летния и зимния период. Препоръчва се консуматорите да бъдат групирани в зависимост от необходимото им налягане. При наличието на група консуматори, изискващи по-високо налягане, специалистите препоръчват да се предвиди изпарител и получената вторична пара да се използва за някоя от секциите. Добре е да се предвиди възможност за събиране и повторното използване на кондензата.

По отношение на преноса на получената пара подходящо е работното налягане, получено от котела да се използва за пренос на парата до участъците, които ще бъдат захранвани от самостоятелни редуциращи групи. Основен момент при прокарване на трасетата на паропроводите и кондензатопроводите е спазването на необходимите наклони. Наклонът на паропровода следва да е по посока на парния поток, като за подходящ се приема наклон от 40 mm на 10 m. В случаите при които се налага повдигане на паропровода се препоръчва това да се направи чрез стъпално едно- или многократно издигане с няколко метра, а основното трасе да е с наклон по посока на потока, дори и в случаите в които той е противоположен на наклона на терена. Всяка ниска точка на тези стъпала е добре да бъде дренирана с джоб с голям диаметър и кондензно гърне. Препоръчително е за цялото трасе на паропровода да се предвидят дренажи с дренажен джоб и кондензно гърне на разстояние през 50-60 m. Предвиждането на подобни дренажи се препоръчва и за всички ниски точки, възникнали по трасето. За събиране на кондензата е подходящо да се използва вертикално заварен дренажен джоб, който, както е известно, представлява вертикален тръбен участък с диаметър, равен на диаметъра на паропровода. Добре е да се има предвид, че при изграждане на П-образен вертикален компенсатор обикновено се дренира точката преди повдигането. Поставянето на дренаж и обезвъздушител се препоръчва да се постави на края на всеки паропровод.

За колекторите също е необходимо да се предвиди правилно дрениране. Обикновено дренажът на колекторите е посредством щуцер с по-голям диаметър. При дълги колектори се препоръчва да се направят два дренажа в двата края.

Редуцираща група

Добре е да бъде изпълнена със сепаратор и дренаж, спирателни вентили, филтър, манометър, предпазен вентил и с хоризонтално развит байпас, ако е необходимо. Препоръчва се за всяка редуцираща група да се определят товарът и налягането на парата. Добре е и при редуцирвентилите байпасната линия да се развива в хоризонтална плоскост, а байпасът да е с диаметър по-малък от основния. Не е желателно след предпазните вентил, тръбата да бъде с много чупки, голяма дължина и малък диаметър. При свързване на тръба с различен диаметър за недобро решение се счита свързването по осева линия. В този случай се препоръчва водеща да бъде долната линия на тръбата, т. е. свързването да бъде ексцентрично.

При изграждането на парни линии се препоръчва всички филтри да се монтират в хоризонталната плоскост. Това правило се прилага също и за спирателните вентили.

Сред препоръките по изграждането на парокондензатните система са и да се използва достатъчно голяма кондензатоотвеждащата тръба след топлообменните апарати, по която не се препоръчва да се правят стеснения.

Необходимо е колекторите да са правилно дренирани и топлоизолирани, с манометър, спирателни вентили и с горно отвеждане на парата от колектора и от паропровода. Трасетата за парата и кондензата е добре да бъдат с отделна топлоизолация. Необходимо е трасета на открито да бъдат проследявани, като се обръща внимание на добрата обшивка с метално фолио, за да не се допуска намокряне на топлоизолацията. Както е добре известно, мократа топлоизолация губи своите топлоизолационни качества, а в същото време може да се превърне в източник на корозия.

При изпълнението на кондензни линии е необходимо те да бъдат монтирани така, че във всеки момент който и да е участък от трасето, да може да се дренира напълно. Това може да се постигне с наличието на наклони в посоката на изтичане и при отсъствието на глухи висящи чупки. Наличието на вода обикновено означава опасност от възникване на корозия, замръзване и аварийно спукване.

Използвани са материали от книгата “За парата” на ст.н.с. д-р инж. Пенчо Пенчев. Статията продължава в следващ брой на сп. Енерджи ревю.

Steam condensing systems

The steam condensing systems combine the processes of steam production, distribution, consumption and return of the condense back to the steam generator. The foundation for developing such a system is the achievement of high energy efficiency and guarantee of simple operation, maintenance and repair.
Top