Парокондензатни системи

ТоплоенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2011

В предишния брой на сп. Енерджи ревю бе публикувана първата част на статията, посветена на особеностите при изграждането на парокондензатни системи. Бяха разгледани някои основни моменти като избора на котел и прокарването на трасетата на паропроводите и кондензатопроводите, при които е особено важно да се спазват необходимите наклони и предвиждането на дренажи с дренажен джоб и кондензно гърне. Бе обърнато внимание и на изпълнението на редуциращата група. В настоящия брой продължаваме темата с разглеждането на особеностите при монтажа на кондензните гърнета, поддръжката на парокондензатните системи, възможните причини за аварии и методите за предотвратяването им.

Парокондензатни системи

ПОДОБНИ СТАТИИ

Монтаж на кондензни гърнета

Размерът и типът на кондензното гърне са в зависимост от определения за всеки случай коефициент на сигурност. При необходимост може да се поставят обезвъздушители на съответните места, както и подходящ за целта терморегулатор. Обикновено, кондензните гърнета, отговарящи на международните стандарти, са с означени върху тях посоки на потока и на монтажа. За оптимално се счита хоризонталното положение на монтаж. Механичните кондензни гърнета - поплавкови и с инверсно бутало не биха могли да работят в друга посока. Естествено, има и някои изключения. Предлагат са поплавкови кондензни гърнета, позволяващи монтаж на вертикален низходящ участък, но те се характеризират и с известни особености в конструкцията си.

Разпространена практика в миналото е изграждането и използването на байпаси към кондензните гърнета. Днес тази практика се приема за не особено ефективна както от икономическа, така и от технологична гледна точка. Ако в конкретен случай се приеме, че е необходимо използването на байпас, то тогава се препоръчва да не се допуска той да е с диаметър по-голям от този на дюзата на кондензното гърне.

Кондензно гърне за всеки консуматор

С оглед на извършването на известни икономии, се срещат решения, при които към едно кондензно гърне се свързват няколко консуматора. Типични примери за подобни решения са свързването на два близко разположени апарата, работещи с различни налягания на парата, да се свържат посредством общо кондензно гърне към кондензната линия или при захранване на няколко консуматора с пара с едно и също налягане, кондензатът да се събира и да се отвежда в общо кондензно гърне. Според специалисти в областта, подобни решения биха могли да доведат до повече вреди в сравнение с направените икономии. Например тук, в първия случай кондензатът от съда ще се отведе през кондензното гърне, но в същото време ще попречи на отвеждането на кондензата от съда с ниско налягане. Така единият апарат няма да може да достигане проектна мощност. Във втория случай, евентуални проблеми биха могли да възникнат от възможните различия в моментните консумации на пара, различия в диаметрите на тръбните линии и броя и вида на колената и стесненията по тях, близостта до кондензното гърне, цикличността в зареждане на апаратите, количеството и времето на процедурите и т. н. Към доводите в полза на индивидуалното дрениране се добавя и разнообразието от кондензни гърнета, предлагани на пазара, което дава възможност за избор на подходящи гърнета на приемлива цена.

По отношение на самата сграда се препоръчва тя да бъде добре топлоизолирана, по възможност по-малко остъклена и с малко излишни пространства. Отоплението може бъде посредством водно отопление, като се препоръчва използването на таванно и стенно лъчисто водно отопление, съсредоточено около работните места. По този начин би се гарантирало добро топлинно усещане на работещите при поддържане на сравнително ниска температура на околния въздух. Добре е да се предвидят и възможни последващи разширения.

Поддръжка

Поддръжката на парокондензатната система обикновено се свежда до планово и периодично почистване на всички филтри, отстраняване на пробиви и пропуски от фланцови и салникови връзки, поправка на нарушена топлоизолация. В някои случаи, когато е предварително заложено в проекта, към дейностите по поддръжката се причисляват и дейностите по ръчно дрениране при пускане на инсталацията в действие и при нейното спиране.

В повечето случаи, обаче, практиката сочи, че поддръжката е далеч по-обхватна и много често инцидентна. Като основни причини за този факт се посочват недоброто проектиране и изпълнение на системата. Често в поддръжката на дадена система се включват поддръжка на мазутното стопанство, особено през студените месеци при липса на топлоизолация на складовите резервоари, неавтоматизирани постоянни и дънни продувки. Неизправното дрениране на колекторите обикновено се подменя с ръчни операции. При липса на дренажи по паропроводите, често са наблюдават хидравлични удари, което усложнява поддръжката. Липсата на филтри или непочистването им предизвикват заклинване, задиране, засядане на всякакви вентили и гърнета и т. н.

Аварии и възможни причини за възникването им

Добре организираната и редовно извършвана поддръжка е основна превантивна мярка за предотвратяването на аварии. Обикновено, възникването на авария е съпроводено от значителни загуби, поради спирането на технологичния процес и изхвърляне и унищожаване на продукция. При една по-сериозна авария може да се стигне до значителен период от време, на който да бъде прекъснат производственият процес, което води до допълнителни загуби. Поради това, специалистите препоръчват предприемането на действия за предотвратяване на възможностите за възникване на авария чрез извършването на предварителни ремонти, например.

В парокондензатните системи авариите често са свързани с повреда на някои от елементите на системата като котел, паропроводи, арматури, топлообменни апарати, кондензни гърнета, помпи, кондензатопроводи. Повредите обикновено са под формата на пробив, пукнатина, скъсана заварка и т. н. Подобна повреда налага спиране на производството, за да могат да бъдат извършени ремонтните дейности.

Сред най-честите причини за възникване на аварии в парокондензатните системи са недопустимо превишаване на граничните параметри на налягане и температура или поради остаряване и отработен ресурс от време. Специалисти отбелязват, че при правилно поддържане на инсталацията, превишаване на налягане от първоизточник пара или от хидравличен удар е нещо, което не е допустимо и трудно би могло да се случи. При добре изпълнена инсталация в повечето случаи има предвидена защита под формата на предпазни вентили, сепаратори и т. н. Подмяната на някои елементи е подходящо да се извърши преди да се стигне до тяхното дефектиране. Срокът им на експлоатация и подходящото време за подмяна могат да се разберат от производителя. Към тази група елементи се включват мембрани, гарнитури, пружини в контролни и регулиращи вентили, капсули и лостови механизми в кондензните гърнета и т. н. По мнение на специалисти в областта, подобен вид профилактична дейност може да спести много неприятности и средства.

В статията са използвани материали от книгата “За парата” на ст.н.с. д-р инж. Пенчо Пенчев.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top