РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

PHOENIX SOLAR, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ PHOENIX SOLARНАДЕЖДНOСT,ИНОВАТИВНОСТ

И ТРАДИЦИЯ. PHOENIX SOLAR.

• Водещ системен интегратор (ЕРС) на фотовол-

таични централи по целия свят: консултации,

проектиране, развитие на проекти, израждане

до ключ, разработване на финансови концепции,

управление и поддръжка

• Установени партньорски отношения с инвес-

тиционни дружества и кредитни институции за

финансиране изграждането на соларни паркове

• Създаване на партньорска мрежа в България за

търговия с компоненти от реномирани произво-

дители за цялостно изграждане на фотоволтаич-

ни централи

За да осъществите контакт с нас и получите изчер-

пателна информация, можете да ни намерите на:

Phoenix Solar, Sales Office Bulgaria,

1309 София, ул. „Троян” 4,

тел. +359 (2) 822 4873,

s.chalov@phoenixsolar.com

www.phoenixsolar.com

Да добиваме енергия заедно
Top