Политехник: Екологична енергия от биомаса

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

В POLYTECHNIK - груп, със седалище в Файсенбах, Австрия, работят 230 лица и фирмата разполага с 4 производствени звена, както и с 15 филиала в цяла Европа за инженеринг, пласмент, сервизни услуги и освен това има 4 производствени бази в други континенти.

Експортът на фирмени изделия възлиза на 99% и в целия свят са монтирани над 2.500 съоръжения.

POLYTECHNIK е една от водещите фирми производители, предлагащи горивни инсталации, захранвани с биомаса и е известна с проектирането и доставката на инсталации до ключ. Фирмата предлага тези горивни инсталации с диапазон на мощностите от 300 kW - 30.000 kW (един котел).

В зависимост от вида и влаго-съдържанието на горивото се прилагат различни системи на изгаряне (скарно поддаване, поддаване отдолу и поддаване отдолу с доизгаряне на скара) Като топлоносители се употребяват топла вода, гореща вода, пара или термично масло. Съоръженията могат бъдат използвани за производството на електричество и топлоенергия (пара и ОРЦ-процес). Диапазонът на мощностите е в този случай от 200 kW - 20.000 kW (една турбина).

Освен това съществуващите продукти се доразвиват в рамките на обхватна научно-изследователска дейност както и на сътрудничеството с техническите университети във Виена, Мюнхен и Грац, в това число и с Австрийския изследователски институт за екологична техника във Виена.

Като резултат от това сътрудничество е постигната една технология, която снижава доустимите според закона гранични емисионни стойности и повишава ефективността, като по този начин се постига почти неограниченото прилагане на технологиите при изгаряне на биомаса.

В главния офис във Вайсенбах се намира централното управление на проектите и там се прилагат интензивни ноу-хау мерки за създаване на добавена стойност (привличане на клиенти, инженеринг, управление на производството, мениджмънт на качеството, пускане в експлоатация). От централата се контролират и обслужват дистанционно по електронен път монтираните по света инсталации.

Основните технически разработки в производството се извършват и доразвиват във Вайсенбах.

Производството на инсталациите се извършва в четири производствени звена в рамките на ЕС. Тези фирми са сертифицирани по ISO 9001 и подлежат на задълбочен мениджмънт на качеството.

Вследствие на непрекъснатото развитие и изследователската дейност в седалището на фирмата във Вайсенбах се намира едно от най-модерните ескпериментални съоръжения за биогорива. В тази инсталация се подават и изгарят най-различни видове биомаса, след което емисиите се измерват и биват тествани.

В края на 2014 година фирмата бе удостоена с особена чест. Австрийското министерство на икономиката връчи на фирмата държавния герб на Република Австрия за извънредни постижения и заслуги към австрийската икономика. Това отличие получават само малък брой фирми, които са водещи в съответния бранш и се ползват с добро име.

Фирма POLYTECHNIK не само е в крак с времето чрез с производството на екологични продукти, но и се ангажира за устойчиво развитие като прилага най-модерна техника в разрастващи се пазари и с това допринася значително за неутралното производство на енергия спрямо въглеродния диоксид.

При това фирмата се съобразява с изискванията на клиентите си и най-главната цел е постигането на тяхното задоволство. За успешното постигане на тази цел в миналото говорят дългия списък от препоръки и повишеното търсене на продуктите на POLYTECHNIK.


Top