Политехникс: Енергийният одит не е разход, а инвестиция

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Обследването за енергийна ефективност е необходимост в съвременните промишлени предприятия. Най-логично и обективно потребността от такова обследване може да се обясни с непрекъснато обновяващите се производствени технологии и усъвършенстването на машините и оборудването с цел намаляване на енергийните разходи.

Проблемът е как да се промени оценката на собствениците на предприятията. Повечето от тях все още считат енергийния одит за разход на средства, а не за инвестиция, без да отчитат ползите, които той носи на бизнеса им.

Сред положителните ефекти от такова мероприятие са: увеличаване на енергийната ефективност, повишаване на конкурентоспособността, постигане на добри екологични ефекти и бърза възвръщаемост на вложените средства.

За съжаление, често се пропуска възможността за обективна оценка и точност на данните при набелязване на оптимални мерки за повишаване на енергийната ефективност. Това се дължи основно на кратките срокове за обследване, които се налагат от възложителите. Най-добрият вариант за срок е обхващане на зимен и летен експлоатационен период.

Друг съществен пропуск по отношение на енергийната ефективност в българската индустрия е изключването на мерките за оптимизиране на енергопотреблението и технологичните процеси, които изискват по-големи инвестиции.

Собствениците не оценяват реално ползите от такива набелязани мерки, защото се притесняват как да осигурят необходимите инвестиции, сигурна ли е реализацията на продукцията им и съответно - ще има ли достатъчна възвръщаемост на вложените средства.

При обследване за енергийна ефективност на промишлени системи няма определена рамка, както е при енергийния одит на сгради. За различните промишлени системи се използва и различно оборудване в зависимост от спецификата на обследваните обекти.

Във всички случаи обаче е необходим персонал с богат практически опит и задълбочено познаване на многообразното енергетично и технологично оборудване. Формирането на подходящ екип е определящо за постигане на добри резултати при обследването.

инж. Боян Янкулов,

управител на Политехникс
Top