Правила за търговия с електроенергия

ЕлектроенергетикаПазарСп. Енерджи ревю - брой 2, 2016

Пазарът на електрическа енергия в България следва да бъде либерализиран и постепенно интегриран с тези в другите страни членки на ЕС. Такова е изискването според третия либерализационен енергиен пакет на ЕС и българското законодателство.

Либерализацията се извършва на два пазарни сегмента - по свободно договорени цени и по регулирани цени. Електроенергийният пазар в България е изграден от пазара на електрическа енергия чрез двустранни договори, борсовия пазар на електрическа енергия, пазара на балансираща енергия, пазара на резерв и допълнителни услуги и пазара за предоставяне на междусистемна преносна способност (капацитет).

Правилата за търговия с електрическа енергия, разработени от КЕВР, регламентират структурата и условията за участие в пазара на електрическа енергия; правилата за сключване на сделки за електрическа енергия чрез двустранни договори по регулирани и свободно договорени цени; правилата за регистриране на координатори на балансиращи групи, доставчици на допълнителни услуги и доставчици на балансираща енергия; процедурите за регистриране на почасови графици и извършване на сетълмент между търговските участници и независимия преносен оператор.

С тях се определят още изискванията за предаването на данни за измерени количества електрическа енергия към независимия преносен оператор и координатори на балансиращи групи; изискванията за обмен на данни между търговските участници; правилата за организация на пазара на балансираща енергия и на пазара на резерв и допълнителни услуги; правилата за сетълмент, принципите на балансиране и методиката за определяне на цените на балансиращата енергия; правилата за снабдяване от крайни снабдители; процедурата за промяна на доставчика на електрическа енергия и на координатора на балансираща група, както и мониторингът на пазара на електрическа енергия.

С последните изменения на Правилата от 2015 г. се уреждат и сделките на борсовия пазар на електрическа енергия и пазарът за предоставяне на междусистемна преносна способност.

По смисъла на Правилата търговски участници са производителите на електрическа енергия, търговците на електрическа енергия, крайните клиенти, общественият доставчик на електрическа енергия, крайните снабдители на електрическа енергия, независимият преносен оператор, операторът на борсовия пазар, операторите на електроразпределителните мрежи, доставчиците от последна инстанция и разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия.

Пазар на електроенергия чрез двустранни договори

С Правилата за търговия с електрическа енергия са определени видовете договори на електроенергийния пазар, техните страни и предмет. Договорите могат да бъдат за достъп до електропреносната мрежа и предоставяне на системни услуги; за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа или през електроразпределителната мрежа; за продажба на електрическа енергия; за предоставяне на студен резерв и допълнителни услуги; за участие на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия; за балансиране с координатор на балансираща група; за участие в балансираща група; за комбинирани услуги; за участие на борсовия пазар на електрическа енергия; договор с маркет-мейкър, осигуряващ ликвидност на борсовия пазар на електрическа енергия; рамков договор.

Последните промени на Правилата включват и договор за уреждане на обмена на електрическа енергия във връзка с участието на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници в комбинирана балансираща група. Договорите за продажба на електрическа енергия се сключват по регулирани цени, свободно договорени цени, по цени по одобрена от КЕВР методика и съгласно дългосрочни договори за изкупуване на енергия и разполагаемост.

Някои от договорите между независимия преносен оператор и производители, присъединени към електропреносната мрежа, могат да бъдат обединени - тези за достъп и пренос през електропреносната мрежа и предоставяне на системни услуги, за предоставяне на студен резерв, за предоставяне на допълнителни услуги и за участие на балансиращия пазар с доставчик на балансираща енергия.

Всички мрежови услуги за съответния ценови период се заплащат от битовите и небитовите крайни клиенти на крайните снабдители. Клиентите и производителите заплащат мрежовите услуги върху фактурираните количества активна електрическа енергия в съответствие със средствата за търговско измерване и/или предоставена мощност в местата на измерване, определени в съответствие с Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и договорите по утвърдените от КЕВР цени.

Когато производители, които захранват собствени обекти по мрежи, които не са собственост на преносното и разпределителното предприятие, то те не дължат цена за пренос през съответната мрежа.

Борсов пазар на електрическа енергия

Съгласно Правилата търговските участници, които сключват сделки по свободно договорени цени, имат право да участват на борсовия пазар на електрическа енергия, организиран в рамките на пазарната зона на България от оператора на борсовия пазар, или да участват на борсов пазар на електрическа енергия, организиран от друг пазарен оператор в региона или съвместно от двама или повече оператори, при условията, посочени в правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

Допълнителна възможност за покупка и продажба на електрическа енергия от участниците, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия в страната, може да бъде реализирана на принципа на конкурентно пазарно равновесие.

Целите на борсовия пазар на електрическа енергия включват създаване на условия за формиране и функциониране на пазар на електрическа енергия в конкурентна, прозрачна и недискриминационна среда; предотвратяване на възможности за проява на пазарна сила; определяне на равновесни и референтни цени на електрическата енергия съгласно търсенето и предлагането, които да бъдат база за други сделки на пазара на едро; оптимално използване на ограничените преносни способности на междусистемните електропроводи със съседните държави посредством координирано разпределение и имплицитни търгове на дневна база и в рамките на деня чрез борсовия пазар.

Сделките на борсовия пазар се сключват за всеки отделен интервал на доставка, като за всеки единичен интервал на доставка (един час) в рамките на деня на доставка се сключват отделни, независими една от друга сделки за търговия на електрическа енергия, съответстващи на часовите продукти за борсова търговия. Според последното изменение на Правилата, финансовият риск за сключените сделки на борсовия пазар се управлява от оператора на борсовия пазар, който разработва механизъм за управлението му.

Управлението на финансовия риск изисква участниците на борсовия пазар да предоставят гаранционно обезпечение съгласно изискванията на оператора на борсовия пазар.

Чрез формирането на балансиращи групи се постигат няколко цели:

• въвеждане на нова организация при администриране на сделките с електрическа енергия, реалното им изпълнение и сетълмент;

• подобряване планирането на състава на генериращите мощности и определянето на балансиращите източници за поддържане на баланса на електроенергийната система;

• разделяне на задълженията по физическата доставка на електрическа енергия от финансовите взаимоотношения при отклонение на реалното производство/консумация от предварителните прогнози, регистрирани графици и диспечерски инструкции от независимия преносен оператор.

Те целят и агрегиране на небалансите на търговските участници, смекчаване на икономическите последици от цените на балансиращата енергия и съсредоточаване на отговорностите по обмен на информация с независимия преносен оператор при малък брой участници на пазара.

Групите могат да бъдат стандартни балансиращи групи, специални балансиращи групи, които се регистрират от независимия преносен оператор и към които се прилагат еднакви принципи за балансиране, комбинирани балансиращи групи, виртуални търговски балансиращи групи на обществения доставчик или групи на оператора на борсовия пазар.

Ред за смяна на доставчика

Смяната на координатора на балансираща група обхваща процедурите по: смяна на крайния снабдител с доставчик на либерализирания пазар или с доставчик от последна инстанция; смяната на един доставчик с друг доставчик на либерализирания пазар в случаите, когато се променя принадлежността към балансиращата група; смяната на доставчик на либерализирания пазар с доставчик от последна инстанция в предвидените от Закона за енергетиката случаи.

Може да се осъществят и смяна на доставчик от последна инстанция с доставчик на либерализирания пазар или с краен снабдител, смяна на един координатор на балансираща група с друг координатор на балансираща група или смяна на доставчик на либерализирания пазар с краен снабдител.

Смяната на доставчик се инициира от крайния клиент или нотариално упълномощено от него лице. Независимият преносен оператор администрира процеса на смяна на доставчик за клиенти, присъединени към електропреносната мрежа, а съответният оператор на електроразпределителна мрежа - за крайни клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.

Когато доставчикът от регулирания пазар се сменя за пръв път с доставчик на свободния пазар, клиентът има право да получи информация за почасовата консумация на електрическа енергия от собствениците на средствата за търговско измерване в 5-дневен срок от датата на подаване на искането. Информация може да бъде поискана за период до 2 години назад преди датата, на която е отправено искането, като тя се предоставя безплатно.

В случай че новият доставчик ще доставя електрическа енергия при условията на договор за комбинирани услуги, е необходимо същият да е сключил рамков договор със съответния мрежови оператор. За всички обекти, за които се прехвърля отговорността за балансиране от обществения доставчик, крайния снабдител и/или доставчик от последна инстанция към друг координатор, включително и за обектите на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, се прилага процедурата за получаване на достъп и последваща регистрация.

Стандартизирани товарови профили

Когато клиентите, заявили желание за смяна на доставчика на услуга от обществен интерес, нямат инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, се използват стандартизирани товарови профили (СТП). Те се разработват от операторите на електроразпределителни мрежи, които отчитат климатичните особености и спецификата в потреблението на отделните групи обекти на клиенти в зависимост от това към коя електрическа мрежа на територията на страната са присъединени тези обекти.

Тези профили съдържат почасови коефициенти, определени за период от една календарна година, които могат да бъдат актуализирани на годишна база. Почасовите коефициенти за всеки профил е възможно да са различни за различните оператори на електроразпределителни мрежи и се определят от съответния мрежови оператор, към чиято мрежа е присъединен обектът на клиента.

Операторите са длъжни да представят профилите в КЕВР и да ги публикуват на интернет страницата си не по-късно от 1 месец преди въвеждането им. Причисляването на конкретен стандартизиран товаров профил към обект се осъществява от оператора на разпределителната мрежа по заявен от клиента тип на профила.

Балансиращ пазар

Пазарът на балансираща енергия е централизиран и се организира от независимия преносен оператор чрез дежурния диспечер на електроенергийната система. В него независимият преносен оператор купува и/или продава електрическа енергия от/за търговските участници. Те могат да бъдат доставчици на балансираща енергия в националния балансиращ пазар, и/или от/за регионалния балансиращ пазар.

Целта на балансиращия пазар е да се балансира отклонението от планираните/договорените графици за производство и потребление на електрическа енергия. Предложенията и сделките в него се правят по отделни диспечирани агрегати/товари. Приетата от КЕВР “Методика за определяне на цени на балансираща енергия” служи за определяне цената на електрическата енергия на националния балансиращ пазар.

На балансиращия пазар се търгува балансираща енергия, която включва отдадената енергия вследствие участие в регулиране (първично и вторично), зададена чрез турбинните регулатори на агрегатите или централния регулатор на електроенергийната система, интегрално за часа.

Пазарът включва още балансиране чрез корекция на работната точка на агрегатите (третичен резерв), зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, балансиране чрез промяна на състоянието (включване, изключване) на агрегатите и балансиране чрез промяна на товара на потребители по диспечерско разпореждане.

За събирането, проверката и валидирането на предложенията, за пресмятането на необходимите количества балансираща енергия за деня на доставка, както и за уреждане на взаимните задължения по сделки, касаещи балансиращия пазар, отговаря независимият преносен оператор.

Централизиран пазар на допълнителни услуги

Достатъчното количество разполагаеми допълнителни услуги за независимия преносен оператор и за операторите на разпределителните предприятия се гарантира чрез търгове и/или двустранни договори. Единствено независимият преносен оператор закупува балансиращата енергия вследствие от регулирането/балансирането на електроенергийната система.

Ползвателите на мрежата задължително предоставят разполагаемостта за допълнителни услуги и студен резерв, като възстановяването на разходите за тях на независимия преносен оператор се извършва чрез цената за услугата достъп до електропреносната мрежа. Възстановяването на разходите за останалите допълнителни услуги, включително пълноценното участие в регулирането на електроенергийната система, се извършва чрез цената на балансиращата енергия.

Обемът и цената на тези услуги се уточняват в договорите за достъп и допълнителни услуги между независимия преносен оператор и ползвателите на мрежата. Когато тези параметри не могат да се договорят, то страните по тези договори се обръщат към КЕВР за служебното им определяне.

Пазар на резерв

Резерв за първично регулиране от солидарното участие на група агрегати се осигурява от независимия преносен оператор на принципа на централизирано закупуване с договори между независимия преносен оператор и доставчиците на този резерв. Преносният оператор определя производителите, чиито агрегати имат техническа възможност и са задължени да предоставят необходимия резерв за първично регулиране, в съответствие с неговите изисквания.

Съществуващите производители, чиито агрегати имат техническа възможност да предоставят резерв за вторично регулиране, са задължени да предлагат този резерв на независимия преносен оператор при договорени цени за разполагаемост и регулираща енергия. При необходимост от възстановяване на резервите за вторично регулиране независимият преносен оператор закупува балансираща енергия от третичен резерв нагоре.

Източници на балансираща енергия от третично регулиране са диспечируеми обекти на производители, които не участват в предоставянето на първичен и вторичен резерв и на крайни клиенти на електрическа енергия.
Top