Предстои изграждане на ВЕИ система в многопрофилната болница в Кнежа

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2015

Hа 19 октомври т. г. в Кнежа се проведе началната пресконференция на проект “Здравето на природата е здраве за хората - изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в “Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа”.

Основна цел на предстоящата реализация е подмяна на съществуващата и изграждане на високоефективна отоплителна, вентилационна и соларна система в сградата на болничното заведение, използваща конвенционални горива и възобновяеми източници.

Проектът се финансира по Грантова схема BG04-02-03 “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”. Схемата се реализира по линия на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, чийто програмен оператор е Министерство на енергетиката.

В пресконференцията за представяне на инициативата взеха участие членове на екипа за управление на проекта. Те запознаха гостите на събитието с основна информация за програмата и с графика за изпълнение на дейностите по изпълнението. Бенефициент по проекта с продължителност 12 месеца е община Кнежа. Партньор е норвежката компания Enоk - senteret AS, която предлага консултантски услуги и управление на проекти в сферата на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.

От община Кнежа очакват с реализацията на мащабния ВЕИ проект да се постигнат значителни икономии на енергия и разходи в дългосрочен план и да се намалят емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от болничното заведение. Сред прогнозните резултати от изпълнението на дейностите в рамките на модернизацията са намалени емисии на въглероден диоксид CO2 и увеличено производство на енергия от възобновяеми източници.

Проектът цели и постигането на по-здравословна среда в МБАЛ - Кнежа, популяризиране на възобновяемата енергия, засилено взаимодействие със страните донори, както и подобрено качество на медицинските грижи в община Кнежа.
Top