Преглед на реализирани, в процес на реализация и предстоящи проекти за изграждане на ветроенергийни централи у нас

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2011

Вятърен парк Св. Никола, община Каварна

Вятърен парк Св. Никола се намира в района на землищата на селата Българево, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Свети Никола в община Каварна. Разположен е на площ от около 60 км2. Oбщата му инсталирана мощност е 156 MW. Паркът е пуснат в експлоатация на 15.03.2010 г. Доставчикът на ветрогенераторите е Вестас България. Проектът се реализира от проектното дружество Ей И Ес Гео Енерджи, собственост на Гео Пауър и Ей И Ес Корпорация. Инвестиционният проект е на стойност 270 млн. евро. Проектът е изграден с 52 ветроенергийни генератора Vestas V90 3.0 MW. „В развитието на проекта Ей И Ес трябваше да се съобрази с редица изисквания (технологични, екологични, финансови, по безопасност и др.) не само на световния пазар, но и с европейското и българското законодателство, а също така и с корпоративните си стандарти. По това време Vestas V90 3.0 MW беше типът ветрогенератор, който покриваше съвкупността от тези изисквания. Генераторите са с вградена функция за управление на ъгъла на витлата спрямо посоката на вятъра, за оптимизация на производството на електроенергия”, коментират избора на оборудване инвеститорите от Ей И Ес. За проекта са използвани 2 проектантски фирми - Електроенергопроект (проектант на кабелната мрежа и подстанцията) и Трансконсулт-22 (проектант на пътища, фундаменти и площадки). Фирмите-изпълнители на строителните дейности са ЕЛТЕ инженеринг, Рудин - Динев и Желев и СИЕ и Vestas Wind Systems- Denmark - доставчик на генераторите. Електроинженерингът на проекта е извършен от фирма Крис 94.

ВтЕЦ Свети Никола се наблюдава и управлява дистанционно от диспечерите в п/ст Свети Никола. За целта се използва SCADA система, която предоставя възможността за наблюдение и управление на всички 52 ветрогенератора в реално време.

Ветроенергиен парк Калиакра, с. Българево

В първия етап на ветроенергиен парк Калиакра, край с. Българево, община Каварна са инсталирани 25 вятърни електросъоръжения от типа Vestas V90 с обща мощност от 50 MW. Годишният производствен капацитет ще възлиза на 140 GWh. Това количество съответства на годишното потребление на около 40 000 домакинства. На втори етап вятърният парк край Каварна ще бъде разширен до 80 MW. Вятърният парк Каварна е развит от Universum Energy и е изграден от EVN-Enertrag Kavarna, в което EVN Naturkraft и германската ENERTRAG държат съответно 70% и 30%. Общата инвестиционна сума възлиза на почти 100 милиона евро. Инвеститор на ветрогенераторния парк е акционерното дружество Калиакра уинд пауър, което е собственост на японския концерн Mitsubishi Heavy Industries и българското инженерингово дружество ИНОС - 1. Паркът е разположен на площ 2 700 дка и по предварителни разчети трябва да работи по 2105 часа в годината. Годишното му производство е 79 хиляди MWh електроенергия.

Вятърен парк Троян енерджи

Вятърен парк Троян енерджи се състои от две нови Nordex N60-1300 kW вятърни турбини. Проектът е разработен на територията на община Троян. Вятърният парк, построен от фирма Троян енерджи, влиза в експлоатация през ноември 2008 г. Намира се на 1450 м над морското равнище и е един от вятърните паркове с най-високо местоположение в Европа. Присъединяването се извършва с нова трансформаторна станция, построена на мястото за свързване на турбините. Трансформаторната станция преобразува 690 V, генерирани от турбините до 20 kV, необходими за електрическата мрежа. 20 kV-овата електропроводна линия е свързана с националната електрическа мрежа посредством нов далекопроводен кабел. Най-близката електрическа подстанция на НЕК, която контролира функционирането на вятърния парк, е Шипково.

Вятърен парк Камен бряг

Вятърен парк Камен бряг се състои от 7 турбини модел Vestas V90, всяка с мощност от 3 MW, и има обща мощност от 21 MW. Паркът покрива територия от близо 70 хектара. С годишно производство от над 56,5 млн. kWh той ще може да посрещне енергийните нужди на 19 000 домакинства, като същевременно спестява изхвърлянето на 50 000 тона въглероден диоксид годишно. Собственик на парка е Енел Грийн Пауър България.

Вятърен парк Шабла

Вятърен парк Шабла се състои от 7 турбини модел Vestas V90, всяка с мощност от 3 MW, и има обща мощност от 21 MW. С годишно производство от над 54,6 млн. kWh той ще може да посрещне енергийните нужди на 19 000 домакинства, като същевременно спестява изхвърлянето на около 45 000 тона въглероден диоксид годишно.

В края на 2008 г. Енел Грийн Пауър България подписа споразумение с Глобал Уинд Пауър България (дъщерно дружество на датската Global Wind Power) за придобиването на вятърните проекти Камен бряг и Шабла.

Ветроенергиен парк Нейково, община Добрич

Вятърен парк Нейково на фирма Уиндкрафт Симонсфелд БГ функционира от 2009 г. Намира се в района на селата Нейково и Видно, община Каварна, област Добрич.

Доставчик на оборудването, проектант и изпълнител е фирма Vestas, която предлага за целта двумегаватови турбини модел V90. Общата изходна мощност на парка е 4 MW, като годишното производство надхвърля 10 kWh електроенергия. Енергията е достатъчна, за да покрие нуждите на 3000 домакинства и да спести 6100 тона въглеродни емисии годишно. Мониторингът и управлението на ветроенергийната инсталация се изпълняват от обслужваща компания, собственост на Уиндкрафт Симонсфелд БГ.

Вятърен парк Светлина, община Каварна

Вятърен парк Светлина 0.85 MW се намира в землището на гр. Каварна. Общата му инсталирана мощност е 0.85 MW и се състои от 2 генератора MICON, модел M1500, с характеристики: номинална мощност 600 kW, диаметър на ротора 43 м и височина на кулата 50 м и HSW 250, с характеристики: номинална мощност 250 kW, диаметър на ротора 29 м и височина на кулата 50 м. Проектът е реализиран от фирма АТМ България в партньорство със Cи Ес Ай Еф (CSIF).

Вятърен парк Топола, община Каварна

Вятърен парк Топола 3 MW на фирма АТМ България е позициониран в землището на с. Топола, община Каварна. Състои се от 3 броя ветрогенератори HSW1000. За доставката на генераторите е използван специализиран транспорт и 100-тонен кораб-кран за разтоварване на пристанище Русе. За монтажа на турбините е използван 500-тонен кран, като общата маса на турбината е около 200 т. Турбините са производство на RePOWER. Номиналната им мощност е 1000 kW, диаметър на ротора - 54 м и височина на кулата - 55 м. Паркът е присъединен към мрежата на електроразпределителното дружество и функционира успешно от началото на 2009 г.

Вятърен парк Лонг Ман, гр. Каварна

Вятърен парк Лонг Ман се състои от 5 броя вятърни генератори Vestas V-90 с обща инсталирана мощност 10 MW. Намира се в землището на гр. Каварна, обл. Добрич.

Осигуряването на терена, вятърният одит, цялостното проектиране, изграждане на фундаменти и присъединяване към ел. мрежа, както и въвеждането в експлоатация, са изпълнени от дружества в структурата на Лонг Ман Холдинг. След въвеждането в експлоатация и до настоящия момент компанията извършва технически и административен мениджмънт.

Проектът е реализиран съвместно с датската компания Global Wind Power. Въведен е в експлоатация през юни 2008г.

Вятърни паркове Храброво 1 и 3, общ. Балчик

Вятърен парк Храброво 1 се състои от 4 броя вятърни генератори Vestas V-90 и има обща инсталирана мощност 8 MW. Намира се в землището на с. Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич. Реализиран е в периода 2008 - 2011 г. През декември 2010 г. Ей Би Си Уинд Фарм стартира изграждането на присъединяването към ел. мрежата, пътищата за достъп, площадката за разполагане на кранове и фундаментите на вятърните генератори. Паркът е въведен в експлоатация и включен в паралел с енергийната система през септември т. г. Главен изпълнител е Лонг Ман Холдинг, съвместно с датската компания Global Wind Power.

В същия район Лонг Ман Холдинг стартира изграждането на вятърен парк Храброво 3 през февруари т. г. Вятърна електроцентрала с обща инсталирана мощност 2 MW и се състои от 1 брой вятърен генератор Vestas V-90, 2 MW. Цялостното изграждане на обекта се извършва от Ей Би Си Уинд Фарм. Проектът е собственост на датската компания Global Wind Power A/S.

Вятърен парк Лонг ЕМ, с. Дропла

Лонг ЕМ е вятърен парк с обща инсталирана мощност 4 MW, състоящ се от 4 броя вятърни генератора, всеки един с мощност 1 MW. През юли 2010 г. е въведен в експлоатация 1 бр. вятърен генератор HSW 1000. Намира се близо до с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич. Изпълнението и пускането на проекта в експлоатация са осъществени от дружества в структурата на Лонг Ман Холдинг, съвместно с българската компания Лонг ЕМ. След въвеждането в експлоатация и до настоящия момент се извършват технически и административен мениджмънт. Предстои изграждане на втори етап.

Вятърен парк Енерджи Инвест, с. Видно

Вятърен парк Енерджи Инвест се намира в землището на с. Видно, общ. Каварна, обл. Добрич.

Общата му инсталирана мощност е 2,4 MW. Състои се от 4 броя вятърни генератори Vestas V-44, 600 kW. Проектът е реализиран от дружества в структурата на Лонг Ман Холдинг съвместно с българската компания Енерджи Инвест. Въведен е в експлоатация през декември 2007 г.

Вятърен парк Евклипс, с. Хаджи Димитър

Вятърен парк Евклипс се намира в землището на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич. Общата му инсталирана мощност е 1.7 MW. Състои се от 3 броя вятърни генератори, от които 1 брой вятърен генератор Nordtank 500 и 2 броя вятърни генератори Vestas V-44, 600 kW.

Проектът е реализиран от дружества в структурата на Лонг Ман Холдинг съвместно с българската компания Евклипс Енерджи. Окончателно е въведен е в експлоатация през декември 2007 г.

Вятърен парк Арко Импорт, гр. Каварна

Вятърен парк Арко Импорт е с обща инсталирана мощност 1 MW, състоящ се от 2 броя вятърни генератори Vestas V-39, 500 kW. Паркът е разположен в землището на гр. Каварна, обл. Добрич. Всички дейности по проектирането, изграждането и пускането на парка в експлоатация са изпълнени от Лонг Ман Холдинг в сътрудничество с българската компания Арко Импорт.

Паркът е въведен в експлоатация през март 2008 г.

Вятърен парк БЗ-Експорт, с. Могилище

Вятърният парк е с обща инсталирана мощност 600 kW. Състои се от 1 брой вятърен генератор Vestas V-44 600 kW. Местонахождението му е в землището на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич. Всички дейности по проектирането, изграждането и пускането на парка в експлоатация са изпълнени от Лонг Ман Холдинг в сътрудничество с българската компания БЗ-Експорт.

Въведен е в експлоатация през октомври 2008 г.

Вятърен парк Суворово, област Варна

Изграждането на ветроенергиен парк Суворово от Еолика България приключи в началото на т. г. Паркът е разположен на територията на община Суворово, на 20 км от гр. Варна. Проектът включва 30 бр. вятърни турбини тип Gamesa G90/2 MW, с височина на главината над терена — 80 м; свързваща подземна електрическа мрежа 20 kV; електрическа подстанция на ВЕП Суворово 110/20 kV; електропровод 110 kV от подстанция на ВЕП Суворово към подстанция Вълчидол на НЕК, заедно със съоръжения за присъединяване в подстанция Вълчидол. Проектът е сертифициран като първи клас инвестиция от Българската агенция за инвестиции. Ветроенергиен парк Суворово предоставя електричество на приблизително 7 000 домакинства, което спестява изгарянето на 266 000 тона черни въглища и предотвратява замърсяване от приблизително 56 000 тона въглероден диоксид всяка година. Разработването и реализирането на проекта следва международния опит на основния акционер — испанката компания Енол Груп, и испанските общи процедури за развитие на ветроенергийни паркове, както и стандартите в областта на екологията, опазването на околната среда и публичната информация.

Ветрогенераторен парк Кардам, Генерал Тошево

Проектът за вятърен парк Кардам е реализиран в региона на Добрич и се състои от 6 вятърни турбини Suzlon S88 с единичен капацитет 2,1 MW. Те работят на височина 79 м с диаметър на ротора 88 м. Възложител на проекта е Stream Invest holding, a главен изпълнител и доставчик на оборудването е Техномаш-Българска Индустриална Група. Като главен изпълнител и доставчик на оборудването Техномаш извършва всички строителни работи, транспорт, монтаж, изграждане на електрическа и оптична част, тестване, въвеждане в експлоатация и сервизиране на съоръженията, както и изграждането на съоръженията за присъединяването на парка към ЕРМ. Общата инвестиция възлиза на 23 млн. евро.

Добивът на енергия от парка е в размер на 34.199.800 kWh. Ефективността му е 97,65%.

В момента се разработва проект за инсталиране на две допълнителни турбини по 2,100 kW или обща допълнителна мощност от 4,2 MW. Така вятърният парк ще достигне обща мощност от 16,8 MW.

Вятърен парк Ляхово, община Балчик

Германската фирма NOTUS energy участва в реализацията на мащабен проект в областта на вятърната енергетика. Той обхваща проектиране, цялостно изграждане и пускане в експлоатация на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност 10 MW в землището на с. Ляхово, общ. Балчик. Паркът се състои от 5 вятърни турбини Vestas V90 с капацитет 2 MW и от май 2010 г. успешно генерира електрическа енергия. Доставката на електрооборудването, както и изграждането на електро частта от проекта са дело на Крис 94. Възложител е фирма Нотус Енерджи План.

Вятърен парк Могилище, Каварна

Изграждането на вятърен парк Могилище в землището на гр. Каварна стартира през 2008 г. Изпълнител на обекта е фирма Нимекс-2004. До момента са пуснати в експлоатация 3 вятърни генератора, всеки с единична инсталирана мощност 1,5 МW, произведени от италианската компания Leitwind. Съоръженията са реализирани на първи и втори етап от проекта, който обхваща общо три етапа, с предвидена обща инсталирана мощност на парка 9 MW. Всички инсталирани съоръжения са нови и са в началото на проектния си експлоатационен живот.

Вятърен парк Красен дол, с. Никола Козлево

Паркът ще бъде изграден в землището на с. Никола Козлево, в района на гр. Красен дол от фирма IWC Bulgaria 4. Общата инсталирана мощност се очаква да бъде приблизително 65 MW, а годишното производство на електроенергия да достигне 200.000 MWh/a. Все още не е избран доставчик на ветрогенераторите за проекта. Планира се изграждането на парка да стартира през 2013 г. и да осигури 14 постоянни работни места. Във връзка със строително-монтажните работи ще бъдат ангажирани повече от 40 човека, съобщават инвеститорите от IWC Bulgaria 4.

Вятърен парк Лозенец, гр. Крушари

Вятърен парк Лозенец се изгражда в района на община Крушари от IWC Bulgaria WP 5.

Общата инсталирана мощност се очаква да бъде приблизително 180 MW. Планираното годишно производство на електроенергия е 600.000 MWh/a. Начало на строително-монтажните дейности ще бъде дадено през 2014 г.

Вятърен парк Маленово, гр. Стралджа

През 2015 г. IWC Bulgaria 3 ще стартира изграждането на 85 -мегаватовя парк Маленово в района на селата Палаузово, Маленово и Недялково, община Стралджа. Очакваното годишно електропроизводство е 270.000 MWh/a.

Ветроенергиен парк Пролез, община Шабла

Ветроенергиен парк Пролез ще бъде разположен в Североизточна България, на югозапад от село Пролез, община Шабла. Предвидената обща инсталирана мощност е 80 MW с инсталиране на до 3 MW турбини. Произведената електрическа енергия ще бъде изнасяна към електропреносна мрежа 110 kV чрез повишаваща подстанция 20/110 kV, която ще бъде изградена от Нимекс - 2004 в границите на вятърния парк. Присъединяването на ВЕП Пролез към 110 kV електропреносна мрежа ще бъде осъществено чрез изграждане на повишаваща подстанция 20/110 kV Пролез, разположена в границите на вятърния парк и разкъсване на 110 kV въздушна линия Дропла. Изпълнението на проекта ще се реализира на два етапа. Първи етап ще обхване монтажа и пускането в експлоатация на ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW, както и изграждането и пускане в експлоатация на повишаваща подстанция 20/110 kV. Във втори етап ще бъдат монтирани и пуснати в експлоатация ветрогенератори с обща инсталирана мощност 40 MW.

Вятърен парк Мировци, Нови пазар

240-мегаватовият вятърен парк Мировци ще бъде реализиран през 2012 година. Инвеститор на проекта е фирма Даблю Пи Ем, резултат от партньорството американската компания Continental Wind Partners и българската КАН. Направените инвестиции в размер на повече от 3 млн. лв. и собствената земеделска земя с обща площ над 1500 дка налагат компанията като водещ инвеститор в община Нови пазар. Даблю Пи Ем планира да изгради парка в землищата на селата Мировци, Преселка, Сечище, Тръница, Писарево, Ст. Михайловски, Памукчи и Жилино.

Местоположението на бъдещия парк се намира на около 55 км от брега на Черно море, на 28 км североизточно от Шумен и на 8 км северно от Нови пазар. Теренът е природно плато с надморска височина от 300 до 440 м. По време на строително-монтажните дейности, свързани с изграждането на парка, ще бъдат наети повече от 1500 работници. Ще се предостави възможност за местни фирми да участват приоритетно в изпълнение на поръчки по време на строителството. От Даблю Пи Ем предвиждат да бъдат сключени договори за изпълнение и доставки на стоки и услуги. Поради ранния етап, в който се намира проектът, от компанията-инвеститор споделят, че все още няма избран модел турбина, която да бъде монтирана в землището на община Нови пазар. „Това е дълъг процес, включващ преговори с цел да се получи добра цена, тъй като броят на необходимите ни съоръжения е 75”, заявяват те и допълват, че изборът ще се базира на редица критерии, сред които са: добрият ветрови ресурс, с който разполага територията; близостта до път, както и сравнително добрият наклон на терена. Сред важните фактори за решението е и наличието на електропреносна мрежа и възможност за присъединяване на вятърен парк Мировци към нея.

Вятърна електроцентрала Милковица

Вятърна електроцентрала Милковица ще бъде с обща мощност от 120 MW/150 MW и ще се състои от 60/75 турбини. Предварителните разчети за вятърна електроцентрала Милковица показват, че в експлоатационни условия ще редуцира до 202 000 тона СО2 годишно и ще произвежда повече от 260 080 MWh "зелена" електроенергия. Централата ще се състои от самостоятелно построени на подходящи места ветрогенератори с прилежащи в основата им трансформатори 20 kW, подземна кабелна мрежа 20 kW с необходимия брой групови разпределителни уредби (ГРУ) и трасе (трасета) за връзка с подстанцията; подстанция 20 kW/110 kW; свързващ далекопровод 110 kW с мрежата на НЕК 110 kW.

Вятърният парк ще бъде разположен в местност с общ размер 2,5 км x 4 км. Реалната площ, която ветропаркът ще заеме са 48 х 0,625 дка - общо 30 дка. Съобразено с роторните диаметри, въображаемо заетата площ - сервитут около всеки ветрогенератор ще е 6 дка или общо за ветропарка - до 150 дка, включително с предвидената площ за подстанция и ГРУ.

Вятърен парк Чал, област Кърджали

Местонахождението на парка е в землището на с. Чал, с. Качулка, с. Пелин и с. Перуника, общ. Крумовград, обл. Кърджали. Проектът на ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт предвижда изграждането на вятърен парк, включващ монтирането на 32 броя вятърни генератора, разположени в 4 стринга. Вятърните генератори ще бъдат с обща номинална мощност 96 MW. Вятърният проект позволява разполагането на генератори с височина на кулата до 105 м и диаметър на роторите до 90 м. Осигурени са сервитути и е определено мястото на свързване с трасе 110 kV. Предвижда се да бъде изградена нова подстанция 110/20 kV за свързване на вятърния парк с електропреносната мрежа на 110 kV. Произведената електрическа енергия от вятърния парк ще се изнася към електропреносната мрежа на 110 kV посредством въздушна линия 110 kV от новопостроената подстанция вятърен парк Чал до ВЛ 110 kV Поточница. Присъединяването ще се осъществи към трасе Студен кладенец - Крумовград. Вятърният проект предвижда ефективното годишно производство от вятърния парк да бъде в размер до 331 234 MWh.

Вятърен парк Попско, област Хасково

Местонахождението на парка е в с. Попско и с. Пашкул, общ. Ивайловград, обл. Хасково. Състои се от 16 броя вятърни генератора. Вятърните генератори ще бъдат с номинална мощност от по 3 MW всеки или обща номинална мощност 48 MW. Вятърният проект позволява разполагането на генератори с височина на кулата до 105 м и диаметър на роторите до 90 м.

Отделните ветрогенератори са разположени един от друг на разстояние, недопускащо турбулентност и значимо влияние между тях. Осигурени са сервитути и е определено мястото на свързване с трасе 20 kV. Вятърният проект предвижда ефективното годишно производство на енергия да бъде в размер на 84 364 MWh.

Вятърен проект Рани лист, област Кърджали

ЕЛАНА Енерджи Мениджмънт предвижда да изгради вятърен парк с 10 броя вятърни генератора в района на с. Рани лист и с. Иванци, общ. Кърджали, обл. Кърджали.

Вятърните генератори ще бъдат с номинална мощност между 2 MW и 3 MW всеки или обща номинална мощност 26 MW. Вятърният проект позволява разполагането на генератори с височина на кулата до 105 м и диаметър на роторите до 90 м. Отделните ветрогенератори са разположени един от друг на разстояние, недопускащо турбулентност и значимо влияние между тях. Осигурени са сервитути и е определено мястото на свързване с трасе 20 kV.

Данните за вятъра показват много добър вятърен потенциал, като се установява средна скорост на вятъра от 5.3 м/сек., с преобладаваща посока на вятъра - североизток и югозапад. Измерванията на вятъра се извършват с 1 вятърно измервателно устройство (30 м), произведено и калибрирано от NRG Systems (USA), разположено на 624 м надморска височина.

Вятърният проект предвижда ефективното годишно производство от вятърния парк да бъде в размер на 54 076 MWh.

Вятърен парк Бургас 400, община Бургас

Вятърен парк Бургас 400 ще бъде реализиран на територията на общините Бургас и Айтос. В първия етап от развитието на проекта се предвижда изграждането на 15 ветрогенератора с обща мощност 30 MW и очаквано годишно производство на електроенергия 66 230 000 kWh. Инвестицията е на Електрауиндс България и е на първоначална стойност 50 млн. евро, като в крайния си вариант се планира да достигне 250 млн. евро. Общият брой на ветрогенераторните инсталации е 71, като 27 от тях трябва да бъдат разположени на общински терени, а останалите 44 ще са в частни парцели.

Вятърен парк Вранино, община Каварна

18-мегаватовият вятърен парк Вранино в община Каварна ще бъде изграден от Хаос инвест 1, собственост на ТЕРНА Енерджи. Компанията е дъщерно дружество на гръцката строителна компания ТЕРНА. Доставчик на 9-те броя вятърни генератори с единична мощност 2 MW е фирма Gamesa.

Хаос инвест 1 има подписан предварителен договор с НЕК. Изпълнението му зависи от строителството на подстанция Видно и рехабитациията на съществуващите електропроводи в региона. На втория етап от проекта предстои да бъдат изградени още 10 МВ. 70 % от инвестицията ще бъде реализирана с привлечен капитал, а останалите 30 % със собствени средства.

Три нови вятърни парка в общ. Ген. Тошево

Нов вятърен парк ще бъде изграден в община Ген. Тошево, област Добрич. Проектът на ветроенергиен парк Мизия I предвижда разполагане на 35 ветрогенератора в землищата на селата Пчеларово и Дъбовик. Вече е изработен подробен устройствен план и план за застрояване на новия енергиен комплекс.

В проект за изграждане в община Ген. Тошево са още два парка - Ветроенергиен парк село Спасово и Ветропарк Добруджа. Ветроенергиен парк село Спасово на СРС - България ще включва 60 ветрогенератора с капацитет около 150 - 180 MW. Турбините ще бъдат разположени в землищата на селата Стамболийски, Сърнено и Сираково.

Ветропарк Добруджа на фирма Ветропарк Добруджа, Стара Загора ще се състои от 75 ветрогенератора с единична мощност от 2 MW. Предложението е парк Добруджа да бъде разположен в землищата на селата Балканци, Преселенци, Средина, Калина, Василево и Конаре.

Wind power plants in Bulgaria

The article presents the most appropriate areas for construction of wind farms in Bulgaria, statistics of the currently used potential and the perspectives for the sector development. The second part of the article contains comprehensive review of most of the realized, currently developing and future projects for wind farms in Bulgaria.ЕКСКЛУЗИВНО


Top