Превоз на радиоактивни вещества

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Правилата за осигуряване на радиационна защита и безопасност при превоз на радиоактивни вещества на територията на Р България се определят от Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, приета на 13 юли 2005 г.

Документът претърпя промени през февруари т.г., които бяха съобразени с последните изменения и допълнения в Закона за безопасно използване на ядрената енергия по отношение на превоза.

Според Наредбата всяко лице, което извършва транспортиране на радиоактивни вещества и/или товарене и разтоварването им, трябва да ползва един или повече консултанти по безопасността - отговорници за безопасността на превоза.

Радиационната защита при транспортирането на радиоактивни вещества се осигурява на базата на програми за радиационна защита. Характерът и обхватът на мерките трябва да съответстват на степента на риска при всеки конкретен превоз и да отразяват изискванията на нормативните актове за радиационна защита на персонала, населението и околната среда.

Задължително е програмата за радиационна защита при превозване на радиоактивни вещества да съдържа мерки, осигуряващи поддържането на индивидуалните дози, броя на облъчените лица и вероятността от облъчване на възможно най-ниското разумно достижимо ниво с отчитане на икономическите и на социалните фактори. При този вид транспортиране трябва да се осигури индивидуален дозиметричен контрол на персонала и да се води съответният отчет за получените резултати.

Индивидуалните дози на облъчване не бива да превишават установените граници на дозата съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита. При транспортирането опаковките, транспортните пакети и товарните контейнери трябва да се разполагат така, че да бъдат максимално отдалечени от персонала и отделени от зоните, до които има достъп населението. За осигуряване на радиационната защита при необходимост се поставят допълнителни защитни екрани.

Изисквания към опаковките

В наредбата е посочено, че превозът на радиоактивни вещества се извършва в следните типове опаковки: освободена опаковка; промишлена опаковка тип 1; промишлена опаковка тип 2; промишлена опаковка тип 3; опаковка тип А; опаковка тип B (U); опаковка тип B (M); опаковка тип C.

Конструкцията на опаковъчните комплекти и опаковките трябва да отговаря на следните изисквания: да осигурява простота на обслужването и безопасност при транспортиране, като се отчита нейната маса, обем и форма, а при превоз - да осигурява надеждно закрепване към превозното средство или вътре в него; приспособленията за нейното повдигане да работят безотказно при правилно манипулиране с тях, а в случай на отказ - да не се влошава способността на опаковката да удовлетворява останалите изисквания на наредбата; за конструкцията да бъдат предвидени коефициенти на запас при повдигане с изхвърляне; приспособленията и всички други устройства към външната повърхност на опаковката, които могат да бъдат използвани за нейното повдигане, да издържат нейната маса и да бъде възможно да се свалят или привеждат в неизползваемо състояние по време на превоза; външните страни да нямат изпъкнали части и външните повърхности да бъдат лесно дезактивируеми; върху външното покритие на опаковката да не се събира вода; устройствата, които не се явяват част от опаковката и които се монтират допълнително към нея по целесъобразност при превоз, да не понижават нейната безопасност и други.

Изисквания към товарите

Според нормативния документ, преди първия превоз на опаковка трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

• Ако проектното налягане на защитната обвивка на опаковката превишава 35 kPa (манометрично налягане), да се осигури съответствието на защитната обвивка с утвърдените проектни изисквания, отнасящи се до способността й да съхрани своята цялост при такова налягане.

• За всяка опаковка от типа B(U), B(M) или C и за всяка опаковка със специален ядрен материал да е гарантирано, че ефективността на биологичната защита, ефективността на защитната обвивка, а при превоз на специален ядрен материал - и характеристиките на топлопренасяне и ефективността на системата за локализация, са в допустимите граници, приложими или установени за съответната, утвърдена от компетентните органи, конструкция.

• Опаковките със специален ядрен материал, съдържащи елементи за поглъщане на неутрони, да се проверяват за наличието и разпределението на неутронните поглътители.

Преди всеки превоз на опаковка трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: да бъдат изпълнени всички приложими изисквания на наредбата; товароподемните приспособления, които не отговарят на съответните изисквания, да се демонтират или приведат в състояние, непозволяващо тяхното използване за манипулации с опаковки; за всяка опаковка от типа B(U), B(M) и C и за всяка опаковка със специален ядрен материал да бъдат изпълнени всички изисквания, определени в административните актове за утвърждаване на съответната конструкция; за всяка опаковка B(U), B(M) и C да се достигнат равновесни условия, при които да са изпълнени изискванията за температура и налягане; при международен превоз тези изисквания се съблюдават, ако не са били снети чрез едностранно утвърждаване; за всяка опаковка от типа B(U), B(M) и C да се извършват проверки и/или изпитвания на затварящите устройства, клапаните и другите отвори в защитната обвивка, през които е възможно изтичане на радиоактивно съдържание, за да се установи, че те са приведени в необходимото състояние и да се потвърди изпълнението на съответните изисквания; за всеки особен вид радиоактивно вещество да бъдат изпълнени изискванията, определени в административния акт за утвърждаване, и приложимите изисквания в наредбата; за опаковки със специален ядрен материал в съответните случаи да се извършат заложените измервания и изпитвания на опаковките, за да се потвърди затварянето на всяка опаковка съгласно установените правила; за всяко слабо диспергиращо се радиоактивно вещество да бъдат изпълнени изискванията, определени в административния акт за утвърждаване и приложимите изисквания на наредбата.

Темата продължава

в следващ брой на списанието
Top