РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПРО ПАУЪР, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПРО ПАУЪРPower Manager: ефективно управление на енергията

Какво е Power Manager?

Съвременните бизнес условия все по-настойчиво налагат ефективно управление на енергийните ресурси, използвани от фирмите. За постигането на тези цели до момента нямаше адекватен и рентабилен инструментариум, с който да се получава навременна и точна информация за текущия статус и история на потреблението.

Power Manager е съвременен метод за събиране, консолидиране, обобщаване и анализиране на информация от различни измервателни уреди. Свидетели сме на непрекъснатото усложняване на системите в съвременните производствени и офис сгради и трудностите, с които персоналът по поддръжка се сблъсква. На тези служители се налага да работят с десетки софтуери, за да се справят с цялата инфраструктура.

Решението е Power Manager - българска услуга, предоставяща по достъпен начин голямо количество техническа информация, съхранявана и обобщавана в база данни на сигурно място.

За собствениците на сгради, отдавани под наем, Power Manager предоставя система за отчитане и разпределяне на разходите за електроенергия, като формира и по желание изпраща автоматично сметки за потребената енергия. За всеки консуматор може да бъде изготвен и отчет към конкретна дата, за улесняване при наемане и напускане на помещения.

За индустриалните потребители, Power Manager е система, която „наблюдава” инфраструктурата и попълва хронологични дневници с показанията на всички измервателни уреди. Така се получава информация не само за почасовото потребление на електрическа енергия, но и информация за нейното качество. Извършва се непрекъснат мониторинг на натовареността на токовата инфраструктура и при появата на екстремни стойности системата генерира предупредителен e-mail и/или SMS.

Предимства на услугата Power Manager?

• Централизация на информацията - чрез Power Manager данните от измервателните прибори се извличат и съхраняват централизирано в единна база данни в дейтацентъра на Про Пауър.

• Своевременност на данните - непрекъснатият мониторинг идентифицира и параметри на енергията, които не са фатални, но в продължителен период от време могат да доведат до авариране на важни системи. Предотвратяването дори на един единствен такъв проблем изплаща инвестицията в Power Manager за много години напред.

• Непрекъснатост на данните - чрез Power Manager се гарантира необходимата ритмичност на данните. Записването на показанията на всеки 15 минути гарантира натрупването на детайли за потреблението, които лесно се съпоставят с производствените постижения.

• Разбираемост на данните - чрез Power Manager специфичните технически данни за различните параметри на енергията, биват разтълкувани и предоставени по достъпен, лесен за разбиране начин от широк кръг от хора.

• Реструктуриране на техническия персонал - Power Manager е уникален инструмент за техническия персонал. Тъй като системата е достъпна от всяка точка на света, фирмите могат да ползват по-малко, но по-квалифицирани кадри, които да се грижат за географски широк район и да присъстват само на места, на които това е наложително.
Top