Проектът CARE+ навлиза в крайна фаза

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

В крайна фаза на изпълнението си навлиза проектът “Обучение на МСП от химическата промишленост за отговорно използване на енергията CARE+” по линия на програмата „Интелигентна енергия - Европа”. Негова цел е съдействие за постигането на по-висока енергийна ефективност в малки и средни предприятия (МСП) от химическата промишленост. Страни-бенефициенти по проекта са България, Италия и Полша. Партньори от българска страна са Българска камара по химическа промишленост (БКХП) и фирма ЕЕС - Енергийно ефективни системи. В хода на проекта са изпълнени задачи, сред които проучване на енергийната ефективност и на нивото на енергиен мениджмънт в МСП от химическата промишленост в страните-участници. Значителен брой МСП изявиха готовност за участие в следващите фази на проекта.

Разработени са адаптирани към специфичните условия на всяка от страните набор от помощни материали - „Справочник за най-добри практики”, „Ръководство за самоодитиране”, програмен продукт за структуриране на данните от одита и определяне на показателите за енергийна ефективност, както и маркетингови брошури. Материалите са изцяло в съответствие с изискванията на българската нормативна база.

Проведени са и самостоятелни енергийни одити в пилотните обекти по проекта - Агрия и Каумет, с използване на помощните материали и с консултантска помощ от партньорите по проекта. Одитите и разработените програми за енергийна ефективност са с високо качество и се приемат добре от ръководителите и специалистите на фирмите. След пилотните внедрявания бяха направени целесъобразни корекции и допълнения в помощните материали.

“Проведен бе семинар за обучение за специалисти от фирмите, изявили готовност за участие (45 специалисти от 36 фирми). Беше съставен график за изпълнение на последователността от дейности за провеждане на самостоятелни енергийни одити с консултантска помощ от страна на партньорите. В периода април - август т. г. бяха изпълнени самостоятелни енергийни одити в 18 малки и средни предприятия от българската химическа промишленост. Очаква се приключването на още 9-10 одита до края на октомври т. г. В хода на одитирането беше осъществено ефективно взаимодействие на специалистите от МСТ и партньорските организации”, заявява г-н Димитър Баев, управител на ЕЕС - Енергийно ефективни системи. До края на проекта ще се анализират ефективността и резултатите от използваните материали и методики, както и по-нататъшното им използване за подобряване на енергийната ефективност и нивото на енергиен мениджмънт в МСП. Тези резултати ще бъдат представени на национална конференция, допълват от компанията.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top