Производителите на PV модули са отговорни за обезвреждането им в ЕС

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2024 • 29.05.2024

Производителите на PV модули са отговорни за обезвреждането им в ЕС

Европейският съвет прие нови модификации на европейското законодателство за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), което обхваща продукти, като компютри, хладилници и соларни панели. Измененията са насочени към адаптиране на Директивата за ИУЕЕО към решение на Съда на Европейския съюз за частичната невалидност на самата директива. Това бе вследствие на прилагането със задна дата на разширена отговорност на производителя за излезли от употреба соларни панели, пуснати на пазара между 13 август 2005 г. и 13 август 2012 г.

 

Според измененията разходите по управлението и обезвреждането на излезли от употреба соларни панели, пуснати на пазара след 13 август 2012 г., са отговорност на производителя на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО). Разширената отговорност на производителя за ЕЕО, която бе добавена към обхвата на

Директивата през 2008 г., трябва да се прилага за електронни продукти, пуснати на пазара след тази дата.
Измененията също внасят клауза за преразглеждане, според която Европейската комисия трябва да оцени необходимостта от преразглеждане на Директивата не по-късно от 2026 г. Европейската комисия прие предложението си за специфични изменения на Директивата за ИУЕЕО на 7 февруари 2023 г. През ноември същата година съзаконодателите достигнаха до предварително политическо споразумение, след приемането на преговорни позиции през юни и октомври 2023 г. Европейският парламент официално гласува споразумението на 6 февруари т. г.

Последното гласуване на Европейския съвет затвори процедурата по приемане. След това текстът на измененията бе подписан от съзаконодателите, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки ще разполагат с до 18 месеца, за да транспонират изменената директива в своите национални законодателни системи.

 

Европа изнася соларните си отпадъци

Според проучване, насочено към проблемите пред прехода към кръгова икономика в соларната индустрия, по-голямата част от излезлите от употреба фотоволтаични модули в Европа се изнася извън Европейския съюз. Проучването включва интервюта с 20 представители на веригата за създаване на стойност в европейския PV сектор за настоящите цели, пречки и възможности в рамките на прехода към кръгово производство.

Теоретично чрез рециклиране на модулите могат да се възстановят до 95% от материалите. Съдбата на излезлите от употреба PV модули в Европа обаче е неясна, дори и за самата индустрия. Пречките към по-кръгова икономика, идентифицирани в проучването, публикувано в Journal of Cleaner Production, включват непредвидими обеми за повторна употреба и рециклиране, некоординирано законодателство на територията на Европа, недостатъчно сътрудничество във веригата за създаване на стойност, лош обмен на информация и недостатъчно добро качество на рециклатите за връщане в PV производството.

“Износът на PV отпадъци е по-висок от очакваното. Нивата на износ обаче зависят значително от внедряването на Директивата за ИУЕЕО в националното законодателство и понастоящем варират между 30 и 90%. В страните с централизирана система за събиране с първоначална такса за рециклиране, например Франция и Швейцария, износът е по-нисък”, се казва в проучването.
Top