РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ПроТурбо, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПроТурбоЛаборатория по хидроенергетика и

хидравлични турбомашини

Лабораторията е създадена в периода 2002 - 2008г. в Техническия университет – София на площ от 900m2. Тя е изградена с ума, труда и парите на преподаватели, докторанти, студенти и спомоществователи (над

30 фирми изключително от енергийния сектор).

Това е единствената лаборатория в България, в

която могат да се провеждат моделни изследвания,

както и да се разработват модели на различни видове

водни турбини в съответствие с изискванията на IEC.

В лабораторията са инсталирани 8 стенда:

• Стенд №1: Вертикални Пелтонови турбини;

• Стенд №2: Хоризонтални Францисови турбини;

• Стенд №3: Двукратни турбини;

• Стенд №4: Универсален стенд (вертикални Францисови

турбини и обратими турбомашини);

• Стенд №5: Осови турбини;

• Стенд №6: Аеростенд (изпитване на затворни съоръжения и

вентилатори);

• Стенд №7: Вятърни двигатели;

• Стенд №8: Хидрокинетични турбини.

От 2006г. в лабораторията провеждат лабораторни упражнения над 250 студенти годишно от 2 факултета на Техническия университет и от МГУ ”Св. Иван Рилски”.

Научно-изследователската работа е ориентирана изключително в областта на хидро- и ветроенергетиката.

www.hydrolab.tu-sofia.bgTop