Проверка на конструкцията на електрически табла по стандарт IEC 61439

ЕлектроенергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2017

Oсновните фактори за непрекъснатия растеж на пазара на електрически табла са добрите перспективи в областта на промишлената автоматизация, на автоматизацията за бита, а така също и строгите нормативни изисквания за безопасност в производствена среда. Сериозните инвестиции в проекти за добив на енергия от възобновяеми източници и засиленото търсене на системи за автоматизация в хранително-вкусовата промишленост създават възможностите за растеж на пазара на електрически табла. От друга страна, техните високи цени и силното фрагментиране на пазара са главните фактори, ограничаващи растежа.

Независимо дали са предназначени за монтаж на закрито или открито, електрическите табла трябва да са устойчиви на всичко, което води до корозия, като прах, пряко слънчево лъчение, резки температурни промени, химически вещества и проникване на вода от дъждове или заради влажността на въздуха. Една от най-важните характеристики, определящи качеството на едно електрическо табло, е материалът, от който е изработено.

Понастоящем за целта се използват три основни материала - метал, термопластмаса и фибростъкло. Металните табла най-често се изработват от неръждаема стомана, алуминий и въглеродна стомана. И трите вида метал са по-малко устойчиви срещу влагата в сравнение с термопластмасата и фибростъклото, но таблата от тях могат най-лесно да се проектират и изработят според конкретните изисквания на клиента поради наличието на голямо разнообразие от инструменти за металообработка.

Металът също така поглъща и провежда топлината по-добре от другите материали, което, в случай че конструкцията е замислена и проектирана качествено, може да бъде полезно за разсейване на топлината при високи температури. Термопластмасата има отлични изолационни свойства и е подходяща за табла, в които да се монтират най-чувствителните към температурни изменения компоненти и средства за управление. Фибростъклото е напълно неподатливо на ръжда или окисление под въздействието на факторите за корозия и осигурява най-високата степен на защита срещу химически вещества.

Като недостатък обаче може да се посочи фактът, че фибростъклото е много твърд материал и вследствие на това при обработката му инструментите силно се износват. То най-трудно се поддава на оформяне и веднъж оформено, после много трудно се преправя. Освен това, фибростъклото старее бързо, когато е изложено на слънчевата светлина и при продължително въздействие на топлина. Затова и случаите, в които се използва фибростъкло за електрически табла, са много специфични.

За да се осигури съответствието на материалите и на таблата като цяло, а и на връзките, шините, кабелите и разположената вътре електроапаратура, със съществените изисквания за качество и безопасност е въведен стандартът IEC 61439. Основното изменение в новия спрямо стария стандарт се състои в това, че са премахнати типовите и частичните типови изпитвания на устройствата (в стандарта се водят като “комплектни устройства за комутация и управление за ниско напрежение”). Вместо тях се прилага нов подход - проверка на конструкцията.

Тази проверка може да включва един или няколко равностойни или алтернативни метода, състоящи се в изпитване, разчет, измерване и прилагане на нормите за проектиране. Новият подход е възприет с цел да се отговори на изискванията на пазара и производството по един адекватен начин. Спазването на изискванията на стандарта гарантира високо ниво на безопасност и свеждане до минимум на риска от тежки аварии.

IEC 61439

Стандартът IEC 61439, като наследник на IEC 60439, описва изискванията и проверките, на които трябва да съответстват всички комплектни устройства за комутация и управление за ниско напрежение (КУНН). Стандартът се отнася до оборудването за електроразпределение, в това число до всички комплектни устройства за комутация и управление, кутии за измервателни уреди и електроразпределителни табла на частни и обществени сгради, на строителни обекти и в други обособени зони като пристанища например.

Условията за извършване на типови и частични типови изпитвания, дефинирани в предишния IEC 60439-1, са отменени. В настоящата редакция се разглежда само системата като единно цяло и се използва терминът “комплектно устройство за комутация и управление”.

Съответствието с конструктивните изисквания, дефинирани в стандарта, трябва да се установи посредством различни независими проверки като част от цялостната проверка на конструкцията. Независимите проверки могат да включват изпитвания на образци от устройствата, преценка доколко се спазват правилата и разчетите при проектирането или пък структурно сравнение на предлаганата конструкция с тази на вече изпитано комплектно устройство за комутация и управление.

За да е сигурно, че всяко такова изработено устройство е компановано и функционира правилно, трябва да се извърши контролна проверка и да се документират резултатите от нея. Това трябва да се направи в края на производствения цикъл или най-късно при пускането в експлоатация.

Стандартът разделя отговорността за производството на КУНН между производителя на първичното оборудване (разработчик) и производителя на комплектното устройство (монтажник). Последният е предприятие, което сглобява, монтира и продава КУНН на крайния потребител за неговите конкретни цели и системи. Производителят на първично оборудване е предприятието, което е разработило комутационното устройство и носи отговорността за установените правила за проверката му. Производител на първично оборудване (разработчик) и производител на комплектното устройство (монтажник) може да бъде и едно и също предприятие.

Особено в случаите, когато устройството за комутация и управление е проектирано и произведено по конкретни изисквания съобразно крайното му предназначение, производителят на комплектното устройство в конкретния му вид, т. е. монтажникът, носи отговорността и за проверката на конструкцията му.

Проверка на конструкцията

С проверката на конструкцията трябва да се установи съответствието на комплектното устройство или система с изискванията на споменатия стандарт и производните от него специализирани стандарти.

Пълното детайлно документиране на конкретните проверки, на които се подлага разработеното от производителя на първично оборудване устройство за комутация и управление, в това число всички доклади и записи от изпитвания, трябва да се извърши от самия него. Отново той, производителят на първичното оборудване (разработчикът), трябва да осигури дългосрочното (поне за 10 години) архивиране на тази документация.

За да се удостовери проверката на конструкцията, не е необходимо детайлната документация да се препраща на монтажника или на крайния потребител на комплектното устройство за комутация и управление.

Достатъчен е само обобщен протокол, съдържащ списък с неговите проверени и доказани характеристики. Освен това обаче в обобщения протокол трябва да е посочен избраният метод за проверка, данните от измерванията и, когато има такива, номерът на сборния протокол от изпитванията или номерата на протоколите от всички отделни изпитвания.

Различните проверки потвърждават, че така сглобените компоненти в едно комплектно устройство за комутация и управление работят правилно заедно. Поради тази причина, при определени случаи се изисква провеждането на изпитвания или сравнителни анализи, целта на които е проверката на комбинацията от различни изделия (например шкафове и тоководещи шини). Изпитването на отделни устройства или компоненти не може да замести системата от проверки на конструкцията като цяло.

Изисквания към информацията от проверката

Проверката на конструкцията включва 13 отделни проверки. В някои от тях може да се изисква извършването на още допълнителни проверки. Ако в зависимост от конкретната система, някои от проверките не са необходими, то като минимум за тях трябва да се посочи, че в съответствие със стандарта в този случай не се изисква извършването им.

Проверката на устойчивостта на материалите включва седем елемента. Ако се използва празен шкаф, съответстващ на IEC 62208, и не са му правени никакви преправяния и модификации, които биха могли да повлияят на експлоатационните му качества, то не са необходими никакви допълнителни изпитвания на устойчивостта на материалите за шкафа.

Съответствието на стандарта IEC 62208 трябва, следователно, да бъде установено в хода на проверката на конструкцията. Трябва обаче допълнително да се извърши проверка на издръжливостта на изолационните материали при въздействие на необичайно висока температура и на огън. Това се отнася до компонентите на системата на тоководещите шини и до всички останали изолационни материали.

Степента на защита на шкафовете трябва да се установи чрез изпитване. В случаите, когато се използва празен шкаф, съответстващ на IEC 62208, е допустима проверката по преценка. По принцип в проверката на конструкцията трябва да е посочен методът на изпитване и категорията на защитеност, за която то се провежда. Има ли провеждане на изпитване, в проверката трябва да се запише и номерът на протокола с резултатите от него.

Спазването на изискванията за изолационните разстояния и на разстоянията, при които се предотвратяват утечките на ток по повърхността на изолационните материали трябва да се установи чрез изпитване (измерване). В този случай в проверката на конструкцията трябва да са посочени методът на изпитване, минималните изисквания за горепосочените разстояния и номерът на съответния протокол от изпитването.

Може да се даде и по-подробно описание, в което допълнително да се укаже: стойността на приложения импулс на напрежението, на който тези разстояния са издържали и е нямало пробив; работното изолационно напрежение, т. е. това напрежение, което изолацията може да понася неограничено дълго време; степента на замърсеност и групата, към която се отнася изолационният материал.

Проверката на защитеността срещу електрошок и на надеждността на защитните вериги трябва да се извърши под формата на две отделни проверки:

• Надеждна свързаност между тоководещите части на комплектното устройство и защитните вериги - тази проверка може да се извърши само чрез изпитване.

• Токът на късо съединение, който защитните вериги могат да издържат - той може да бъде проверен чрез изпитване или чрез сравнение с еталонно устройство. В проверката на конструкцията трябва да е посочен избраният метод, да е указано, че веригата е издържала изпитването с ток на късо съединение и да е даден номерът на протокола от изпитването.

Вграждането в КУНН на комутационни устройства и компоненти може да се провери само по метода на преценката. В този случай съответствието със структурните изисквания, дефинирани в раздел 8.5 на стандарта IEC 61439-1, трябва да се установи с оглед.

Правилното проектиране на електрическите вериги и връзките вътре в КУНН може да се провери само по метода на преценката. Тогава съответствието със структурните изисквания, дефинирани в раздел 8.6 на стандарта IEC 61439-1, трябва да се установи с оглед.

Доколко клемите за свързване на външни проводници са подходящи също може да се провери само по метода на преценката. В този случай съответствието със структурните изисквания, дефинирани в раздел 8.8 на стандарта IEC 61439-1, трябва да се установи с оглед.

Диелектричните свойства се подлагат на две отделни проверки:

• Издръжливостта на изолацията при напрежение на мрежова честота може да се провери само чрез изпитване.

• Издръжливостта на импулсни пренапрежения може да се провери с изпитване или по преценка. Ако се избере пътят на изпитването, това може да стане чрез: изпитване с краткотрайни импулсни пренапрежения; изпитване с напрежение на мрежова честота или изпитване с постоянно напрежение.

Затова в проверката на конструкцията трябва да е посочен точният метод на изпитването, потвърдената стойност на напрежението на импулсите, на които изолацията е издържала без да се пробие, както и номерът на протокола от изпитванията.

Ако се използва методът на преценката, в проверката трябва да са посочени: всички подробности, въз основа на които е приложен този метод; потвърдената стойност на импулсите, на които изолацията е издържала без да се пробие; доколко са спазени изискваните изолационни разстояния (ще се смятат за спазени, ако са 1,5 пъти по-големи от стойността посочена в Таблица 1 на стандарта IEC 61439-1), номерът на протокола от извършената оценка и резултатът от нея.

Проверката за устойчивост при нарастване на температурата отнема най-много време, независимо от използвания метод. Всеки от методите налага някои документални изисквания, които производителят трябва да спази. За проверката на устойчивостта при нарастване на температурата възможните методи са: тестване; сравнение с отклоненията от номиналните стойности за сходни комплектни устройства или изчисления.

Издръжливостта на токове на къси съединения може да се провери по следните методи: изпитване, сравнение с еталонен образец - посредством отметки по списък или сравнение с еталонен образец - посредством изчисления.

Ако се избере методът на “сравнението с еталонен образец - посредством отметки по списък”, в проверката на конструкцията това трябва да е записано, заедно с оригиналният модел на образеца, с който се сравнява, и номерът на протокола от неговите изпитвания.

Резултатът от сравнението се оформя като списък с отметки, така както е даден в Таблица 13 на стандарта IEC 61439. При сравнението, по отношение на еталонния образец, стандартът не допуска преминаване от един преминал изпитвания модел на комутационно устройство към друг, непреминал изпитвания модел.

Ако се избере методът на “сравнение с еталонен образец - посредством изчисления”, в проверката на конструкцията това трябва да е записано, заедно с оригиналния модел на образеца, с който се сравнява, и номерът на протокола от неговите изпитвания. След това се дава и резултатът от изчисленията.

Ако се избере методът на “изпитване”, освен че това трябва да се посочи, в документа от проверката трябва да е записана и максималната стойност на тока на късо съединение, както и номерът на протокола от изпитването. Тук също, детайлите от протоколите от изпитванията, изчисленията и сравненията не е задължително да бъдат неразделна част от проверката на конструкцията, но трябва да се архивират при производителя на оборудването (разработчика), за да е възможен контролът на по-късен етап.

Електромагнитната съвместимост може да се провери с тестване или по преценка. В проверката на конструкцията трябва да е записан избраният метод и условията на средата, в която е проведено изпитването. При използването на метода на “преценката”, трябва да се посочи крайният резултат, например “съответства на изискванията за EMC”, и изходящият номер на решението. Ако се избере пътят на “изпитването”, трябва допълнително да се посочи и номерът на протокола.

Механичните експлоатационни характеристики могат да се проверят само чрез изпитване.
Top