Радиоекологичен мониторинг в АЕЦ Козлодуй

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Cъстоянието на околната среда на АЕЦ “Козлодуй” е обект на подробни и систематични изследвания още от пуска на първи блок през 1974 г. Основната цел на радиоекологичния мониторинг е да даде обективна и детайлна оценка на радиационния статус в 100-километровата зона, в т. ч. локализиране на евентуално въздействие от експлоатацията на атомната централа върху обектите на околната среда и населението в района.

Ведомственият радиоекологичен мониторинг в българския участък на 100-километровата зона на АЕЦ се изпълнява от отдел “Радиоекологичен мониторинг” към управление “Безопасност”, съгласно одобрени от компетентните органи в страната дългосрочни програми за мониторинг, съответстващи на международните препоръки в областта, включително на чл. 35 от договора ЕВРАТОМ.

Изпълнението на програмите за мониторинг е обект на държавен надзор от страна на Агенцията за ядрено регулиране. Паралелен независим радиоекологичен мониторинг на околната среда се извършва от Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРР З) към Министерството на здравеопазването (МЗ).

За постигането на тази цел се използват редица принципи на консервативния мониторинг: пробовземане в най-неблагоприятни местоположения, използване на реперни локации (където се очаква минимално влияние от централата), изследване на характерни за региона храни и фуражни култури, измерване с високочувствителна и ултранискофонова апаратура, осигуряваща изключително ниски (фонови) граници на детектиране, и т. н.

Структура, обхват и обем на контрола

За локализиране и оценка на евентуалното въздействие на АЕЦ “Козлодуй” върху околната среда около централата са обособени две зони на контрол с различни радиуси: Зона за превантивни защитни мерки - ЗПЗМ (с условен радиус 2 км), и Наблюдавана зона - НЗ (с условен радиус 30 км). За сравнение на резултатите се извършват пробовземане и измервания в реперни постове до 100 км около АЕЦ, където не се очаква влияние от експлоатацията на централата.

В Наблюдаваната зона са установени общо 36 контролни поста за сухоземната екосистема и 7 поста за водната екосистема, в които се осъществяват пробовземане за лабораторен анализ и измервания на активността на техногенни радионуклиди в пробите.

Анализират се проби от въздух, почва, растителност, води, дънни утайки и др., като се измерва и радиационният гама-фон с преносими дозиметрични прибори и термолуминесцентни дозиметри. Извън посочените пунктове се анализират проби от питейна вода, мляко, риба, селскостопански зърнено-житни и фуражни култури от района.

Обект на радиоекологичен мониторинг е и територията на самата промишлена площадка (с контролирани параметри: радиационeн гама-фон, подземни води, въздух, атмосферни отложения, растителност и почва), както и радиоактивните емисии от централата в атмосферата и в река Дунав. Ежегодно се изследват над 2000 проби от околната среда и промишлената площадка, като броят на проведените анализи надхвърля 5000.

Радиоекологичният мониторинг включва:

Систематичен лабораторен радиационен контрол на основните компоненти на околната среда - за целта се използват стандартизирани и утвърдени в практиката радиоаналитични измервателни методи, като гама-спектрометрия, течно-сцинтилационна спектрометрия (тритий, въглерод-14, радиостронций и др.), алфа-спектрометрия на актинидните елементи (плутоний, америций, уран и др.), нискофонова радиометрия на обща алфа- и обща бета-активност. За редица радиоактивни изотопи директното им измерване не е възможно, поради което се провежда предварителното им радиохимично изолиране, което обикновено е комбинация от утаителни, екстракционни и/или хроматографски процедури.

Голяма част от използваните радиохимични процедури (за определяне на радиостронций, радио-цезий, уран, въглерод-14 и др.) са разработени в лабораториите на отдела и се характеризират с много ниска себестойност, съчетана с висока ефективност по отношение на степените на очистване.

Пресмятане на допълнителното дозово натоварване за населението в 30-километровата зона в резултат от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” - използват се моделно-математически методи на оценка, базирани на приетата от Европейската комисия методология CREAM и адаптирани към конкретните географски, метеорологични и хидроложки характеристики на района.

В моделите се използват входни данни на реалните изхвърляния в околната среда, метеорологични, демографски и статистически данни за потребление на въздух, вода и основни хранителни продукти с местен произход. Резултатите се верифицират ежегодно с данни на НЦРР З и се докладват в ЕВРАТОМ.

Непрекъснат автоматизиран контрол на гама-фона в населени места от Наблюдаваната зона на АЕЦ “Козлодуй” - от 2009 г. е изградена автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) на населени места от 30-километровата Наблюдавана зона на централата.

АИСРМ има за цел да осигури ефективен радиоекологичен мониторинг на населените места и прилежащите площи при нормална експлоатация и радиационни аварии в съответствие с изискванията на нормативната база. Системата включва общо 13 броя локални измервателни станции в населените места от 30-километровата зона на АЕЦ - Козлодуй, Хърлец, Гложене, Бутан, Мизия, Оряхово, Селановци, Търнава, Хайредин, Михайлово, Вълчедръм, Златия и Станево, както и реперна станция в Лом.

В тези градове и села на публично място са инсталирани локални информационни табла за уведомяване на обществеността чрез визуализация на радиационния гама-фон.

Данните се предават в реално време до централния сървър за управление на системата в АЕЦ, където се обработват и архивират. Директен on-line достъп до тази информация има и Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ. Там данните се визуализират паралелно с тези от националната система, която е интегрирана с Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP).

Мобилна лаборатория за аварийни ситуации - във връзка с отговорностите по Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй” отдел “РМ” разполага с високопроходима мобилна лаборатория, оборудвана със специализирана апаратура за експресни радиационни измервания, предназначена да обезпечава полевите измервания на радиационната обстановка при евентуални аварийни ситуации.

Апаратурата на мобилната лаборатория включва анализатор, гама-спектрометричен тракт със сцинтилационен детектор LaBr3, детектори за измерване на мощност на дозата (на място и в движение), преносими програмируеми пробовземни устройства за аерозоли, за йод-131 и за дъждовна вода.

Системите са с компютърно управление и резултатите се предават автоматично по безжична връзка и се докладват по радиоканал в Центъра за управление на авариите на атомната централа.

Радиационен контрол на промишлената площадка - изпълнява се с цел предотвратяване на разпространението на радиоактивни вещества и замърсявания на и извън промишлената площадка чрез щателен радиационен контрол на всички транспортни средства и товари, напускащи територията на АЕЦ, както и при транспортиране на радиоактивни отпадъци, ядрено гориво, радиоактивни вещества и др.

Извършва се мониторинг и контрол за ненадвишаване на определените граници на мощността на дозата в помещения извън контролираната зона, включително оборудването и работните места в тях, както и на територията на цялата промишлена площадка и на външни стени на сгради. Изследва се повърхностното замърсяване в определени точки на контрол. Изготвят се гама-картограми за изследваните обекти.

Акредитация и осигуряване на качеството

От 2012 г. дейностите в обхвата на радиоекологичния мониторинг на АЕЦ “Козлодуй”, изпълнявани в лабораториите на отдел “РМ”, са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 от Българската служба за акредитация (БСА рег.№ 154 ЛИ). Включени са пробоотбор и различни видове измервания и анализи на проби от околната среда и от площадката на АЕЦ.

Качеството на анализите и на докладваните резултати се осигурява на всички етапи чрез изпълнение на различни програми за контрол. Работоспособността на измервателната апаратура се проверява с контролни тестове, липсата на замърсявания на използваното оборудване - с “празни” проби, възпроизводимостта - с “дублиращи” проби, и точността - с участия в междулабораторни сравнения.

За последните 20 години отдел “РМ” участва в над 60 международни сравнения, организирани от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Световната здравна организация (WHO), Германската служба за радиационна защита (BfS), Националната физична лаборатория на Великобритания (NPL) и др.

Публикуване на резултатите от радиоекологичния мониторинг

Получаваните резултати при осъществяване на радиоекологичния мониторинг на околната среда на АЕЦ “Козлодуй” се публикуват и разпространяват до контролните и надзорни органи в страната (АЯР, МОСВ и МЗ). Резултатите от мониторинга на емисиите в околната среда и дозовото натоварване на населението се предоставят и на ЕВРАТОМ в Европейската комисия, където се публикуват в доклади с данни за всички ядрени централи в Европейския съюз.

Информацията за радиоекологичния статус на района на АЕЦ “Козлодуй” е достъпна и за широката общественост. Ежемесечно се изготвя бюлетин с актуална информация за нивата на радиоактивност в основни екологични компоненти, който се разпространява до общините Козлодуй, Мизия и Оряхово. Анализираните и обобщени резултати за всяка година се публикуват в Годишния отчет на АЕЦ.

Периодично резултатите от мониторинга се представят на научни конференции и се публикуват в националния и международни специализирани списания. Желаещите могат да се запознаят с дейността на отдел “РМ” по време на многобройни презентации, посещения и стажове в лабораториите, извършващи радиационния контрол на околната среда, които се организират съвместно с Информационния център, Учебно-тренировъчния център и с други звена на АЕЦ “Козлодуй”. Провеждат се демонстрации с реални измервания по време на ежегодно провежданите Дни на отворените врати.

Национално и международно сътрудничество

За верификация на резултатите редовно се организират междуведомствени сравнителни изследвания в 30-километровата зона съвместно с радиоаналитичните лаборатории към МОСВ, МЗ и др., включващи пробовземания и измервания на основни екологични обекти от сухоземната и водната екосистема. Обменя се полезен практически опит чрез семинари и посещения, периодично се провеждат междуведомствени съвещания с обсъждане на резултатите от проведения мониторинг и на използваните методи за анализ.

Вече 10 години отдел “Радиоекологичен мониторинг” е член на международната мрежа “ALMERA”, която обединява над 130 радиоаналитични лаборатории от над 80 страни от цял свят, работещи в областта на измерванията на радиоактивност в околната среда. Мрежата е под егидата на МААЕ, като оперативният обменна информация и координирането на дейностите се осъществяват от лабораторния комплекс на Агенцията в Зайберсдорф (Австрия).

Членството в ALMERA е признание за компетентността на членуващите лаборатории и е условие за развитие и обмен на добри лабораторни практики в международен план. Основна цел на мрежата е координация и оперативно уведомяване в случаи на трансгранични радиационни замърсявания.

Поддържането на надежден и високоефективен радиоекологичен мониторинг доказва безопасността на ядрените мощности. В България е натрупан над 40-годишен безавариен експлоатационен опит в тази сфера при осигурени най-високи съвременни стандарти на безопасност, опазване на околната среда, на здравето на персонала и на населението.

Резултатите за радио-екологичния статус на района на АЕЦ “Козлодуй”, събирани и анализирани от самото начало на работата на централата, показват, че през този период няма отклонение на радиационните показатели над допустимите норми. В екологичните обекти от 100-километровата зона не е регистрирана техногенна активност, породена от експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”. Тези факти утвърждават атомната енергетика като базова генерираща мощност, осигуряваща сигурни доставки на екологично чиста електроенергия.

Статията е реализирана

по материали на АЕЦ “Козлодуй”
Top