Разпределителният трансформатор Minera Sgrid осигурява висока ефективност чрез оптимално регулиране на напрежението

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Повишаването на ефективността на трансформаторите на Schneider Electric цели най-вече оптимизиране на цялостните разходи за закупуване и експлоатация (total cost of ownership). Освен самата стойност на трансформатора, към цялостния разход трябва да се прибавят още загубите, генерирани при работа без товар, както и при работа с товар.

Трансформаторните ни решения са базирани на креативен подход в дизайна на магнитопроводите за контрол на загубите при работа без товар и специална технология при намотките, която да намали загубите в режим на товар. Изборът на материала за изработка на магнитопровода за овладяване на загубите без товар е ключов, тъй като с намаляването на дебелината на магнитопровода, намаляват и самите загуби.

От друга страна, колкото по-тънък е използваният материал, толкова по-критична е потребността от усъвършенствани производствени решения и гарантиране на високо качество на готовото решение.

Конвенционалната анизотропна електротехническа или магнитна стомана, предлагана на пазара, през последните десетилетия е с все по-малка дебелина, но продължава да бъде масово заменяна от най-новата технология за изработка на трансформаторни ядра - аморфната стомана. Тя намалява загубите без товар с до 50% в сравнение с анзиотропната магнитна стомана.

Бумът от иновативни технологии, разработвани и внедрявани в производството на трансформатори, е в отговор на нарастващите изисквания по отношение на енергийната ефективност на този тип оборудване. Новата „Регулация Екодизайн“ на ЕС цели да гарантира, че трансформаторите ще стават все по-ефективни.

В нея са зададени максималните допустими загуби при трансформаторите, които ще бъдат пуснати в експлоатация от 1 юли 2015 г. или са закупени след 11 юни 2014 г. Освен намаляване на загубите на енергия, регулацията цели да въведе и ясни критерии за ефективността на оборудването.

В нея за първи път се поставят изисквания към ефективността на силовите трансформатори СН. В резултат от прилагането й ще бъдат оптимизирани експлоатационните разходи и общата цена на притежание на оборудването.

Като глобален доставчик на решения за енергийна ефективност, Schneider Electric ще съдейства активно на клиентите си по време на прехода към по-ефективни трансформатори. Едно от нашите решения - саморегулиращият се разпределителен трансформатор Minera Sgrid, осигурява висока енергийна ефективност чрез оптимално регулиране на напрежението.

Това е един от най-успешните подходи към увеличаване на ефективността при разпределителните трансформатори. Minera Sgrid помага на операторите на разпределителни мрежи да елиминират риска от флуктуации на напрежението и да оптимизират изходното напрежение на трансформаторите.

Моделът е иновативен отговор на потребността от регулиране на напрежението, базиран на доказани технологии и разработен в съответствие с действащите нормативни изисквания в енергетиката. Независимо дали се внедрява в нови подстанции или при ретрофит на съществуващи обекти, Minera SGrid подобрява значително ефективността на мрежата.

Ния Петкова, продуктов мениджър средно напрежение,

Шнайдер Електрик България
Top