РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

REFUSOL, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ REFUSOLПо-доходни фотоволтаични инсталации с използване на високоефективни инвертори

оларният бранш продължи бързия си растеж и през 2010 г. Според изследване на IMS, през 2010 г. са доставени фотоволтаични инвертори с обща мощност 20 GW.

Инверторите са основен елемент за рентабилността на фотоволтаичните инсталации, тъй като особено икономичните инвертори помагат да се максимизира приходът от системата, независимо от това дали става дума за малка инсталация на покрива или големи слънчеви електроцентрали. С тях операторите постигат върхови приходи, увеличавайки доходността.

Инверторите на Refusol оглавяват редица независими изпитвания

Една от най-уважаваните в бранша оценки извършва списание Photon. Тя дава надеждна информация за ефективността и доходността на инверторите. Те се изпитват и оценяват при най-строги условия по отношение на техния КПД, конструкцията им, както и общото им удобство за използване.

От повече от три години инверторите на RefuSol GmbH водят тази класация. Дружеството е актуално представено със седем собствени изделия и изделия на производители на оригинално оборудване (2011 г.) сред първите 8.

Най-важният критерий при класацията на Photon е КПД. Двата оценени с „много добър +” инвертора - RefuSol 017K и RefuSol 013K, постигат Photon-КПД от 97,4% и съответно - 97,3% при средна инсолация.

Високи КПД

Това, което характеризира един ефективен инвертор, може да се покаже добре при RefuSol 017K. Забележителното КПД на RefuSol 017K е резултат от топологията на силовата част и оптималната работна област (MPP). Топологията на силовата част позволява разпределяне на потенциалите на постояннотоковата връзка симетрично към заземителния проводник. Оптималната работна област обхваща от 460 до 850 волта и с това съответства на инвертор с голям диапазон. Така се постигат значителни КПД в широки диапазони на входното напрежение.

КПД на преобразуване в диапазона на напрежение и мощност е много равномерен и достига максимум 98%. И при европейския (97,7%) и калифорнийския (97,9 %) КПД може да се наблюдава такава равномерна характеристика. Многоравномерният и висок КПД на адаптиране на следенето на точката на максимална мощност от над 99% позволява за целия ход на КПД незначително отклонение от характеристиката на КПД на преобразуване. Така се получават стойностите за Photon-КПД от 97,4 % при средна инсолация и 97,6 % - при висока.

Важни предимства на RefuSol 017K са и гъвкавата възможност за използване в застроени и незастроени райони и всеобхватното оборудване. Поради много малките загуби на мощност, инверторът може да бъде експлоатиран с чисто конвекционно охлаждане. Така инверторът може да се използва добре без активно охлаждане и при много високи температури. Ако все пак бъде превишена допустимата околна температура, уредът автоматично намалява изходния ток. Освен това, соларният инвертор е със защита IP65 и разполага с щепселни съединения с IP67, което опростява използването в незастроени райони, например, като компонент на децентрализирано оформление на слънчевата инсталация.

Интегрираният регистратор на данни във всеки инвертор на RefuSol записва работните параметри и ги предоставя като основа от данни за последващи анализи. Порталът RefuLog за наблюдение на работата и анализ визуализира, анализира и оценява тези данни - и през големи интервали от време. Комуникацията на данни или защитеният и бърз обмен на данни се извършва чрез стандартни интерфейси. В този случай не са необходими допълнителни системи и порталът може да се използва веднага. Специално приложение позволява в бъдеще удобния дистанционен контрол на инсталацията по разпространените модели смартфони.

Не само ефективни, но и удобни за използване

Ефективните инвертори не би трябвало обаче да имат само висок КПД, а да са също така удобни за използване и ефективни при манипулиране. Благодарение на изключително малкото тегло от само 36 килограма Refusol 013K може да бъде монтиран само от един специалист.

Обслужването на инвертора се извършва чрез централен дисплей, по избор на немски, английски, френски, италиански, испански или чешки език. При това могат да бъдат извиквани стойностите по подразбиране и действителните стойности за AC и DC мощността и напрежението, честотата и дневния добив на енергия. Освен това могат да бъдат задавани температурата на охладителя и вътрешната температура, както и при свързване на съответни датчици за инсолацията и температурата на модула. На дисплея могат да се отчитат и абсолютните и нормираните данни за добива. Възможно е и да се показват графично добитите количества ток.

Извод

С високоикономичните инвертори като централен и надежден елемент за преобразуване на енергия, операторите могат да използват оптимално фотоволтаичните инсталации и да постигат оптимална производителност. Наред с КПД, решаващи са удобството за използване, богатата окомплектовка, както и гъвкавите възможности за използване на инверторите. Photon-КПД стойностите и съответната класация дават достоверна информация за възможностите на инверторите.Top