Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

Калин Стоянов

Откритата разпределителна уредба на АЕЦ Козлодуй има две основни предназначения: разпределение на произведената от енергийните блокове електроенергия и осигуряване на собствените нужди на АЕЦ, включително захранване на Брегова помпена станция (БПС). Цех ОРУ осъществява и техническо обслужване на електропроводите 220 kV Атом и 110 kV Неутрон, които са собственост на атомната централа. Уредбата е технологично свързана с енергийните блокове, тъй като в електрокомандните зали се намират голяма част от технологичните и електрическите защити на блоковите и общостанционните съоръжения, както и търговските електромери. Централният щит за управление на ОРУ е единственото място в АЕЦ, на което е визуализирана цялата главна схема на централата, пусково-резервните трансформатори, секциите резервно захранване и връзките между тях. Има възможност да се извършват оперативни превключвания по всички елементи от главната схема. В цех ОРУ се правят лабораторни изпитания на трансформаторни масла и високоволтови изпитания. Дежурният инженер в ОРУ изпълнява графиците за регулиране на напрежението на енергийната система и графиците по мощност на енергийните блокове.

Реконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ КозлодуйРеконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ КозлодуйРеконструкция на електрическата мрежа ВН в АЕЦ Козлодуй

ПОДОБНИ СТАТИИ

Откритата разпределителна уредба е “центърът” на противоаварийната автоматика, чрез която се гарантира динамичната устойчивост на енергийната система на Република България. Тъй като ОРУ на АЕЦ се намира на границата между две национални електроенергийни системи - българската и румънската, тук постъпва информация от големите генераторни и консуматорни мощности в страната (например ПАВЕЦ Чаира). При отпадане на голям генератор автоматиката разделя двете национални енергийни системи и/или разтоварва българската чрез Система за автоматично ограничаване на натоварването.

Необходимост от реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение

В цех ОРУ е в процес на реализация мащабна програма за реконструкция на съоръженията, която се осъществява със собствени средства на АЕЦ Козлодуй. Този процес е свързан с намаляването на броя генериращи мощности на централата през последните години и има за цел да повиши надеждността на захранване на съоръженията.

Спирането на 440-мегаватовите първи и втори блок на централата през 2002 г. доведе до извеждането на цялата генерираща мощност на АЕЦ Козлодуй с напрежение 220 kV, както и до работа в режим, близък до празния ход, на мощни силови трансформатори и автотрансформатори, обуславящ повишаване загубите на активна енергия от трансформация. Към момента на спирането беше започнат процес на подмяна на измервателни трансформатори, в отговор на изискванията за клас на точност при измерването на електрическа енергия и на необходимостта от осъвременяване на съществуващите измервателни апарати. Така още през 2003-2004 г. възникна въпросът трябва ли да се обзавеждат неработещи съоръжения с ново оборудване, което да се демонтира на по-късен етап.

Прекратяването на експлоатацията на другите два 440-мегаватови блока - трети и четвърти, в края на 2006 г., увеличи списъка на работещите на празен ход статични електрически машини и постави за решаване нови въпроси - надеждност на захранването за Брегова помпена станция, надеждност на резервното захранване за пети и шести блок, осигуряване на собствените нужди на ОРУ след демонтиране на съоръженията от изведените блокове, освобождаване на трансформаторна площадка на

Електропроизводство - 1 (ЕП - 1) от системни съоръжения и др.

При създалите се обстоятелства, в началото на 2007 г. необходимостта от принципна промяна на електрическата мрежа високо напрежение в АЕЦ стана особено наложителна. Беше направено изследване на надеждността на системите 220 kV и 110 kV, беше разработена концепция за нейната реконструкция, проведоха се технически съвети и работни срещи както в самата централа, така и между АЕЦ Козлодуй, Национална електрическа компания и Електроенергиен системен оператор. Процесът съвпадна и с установяването на договореност между България и Румъния за демонтаж на междусистемния електропровод 220 kV Дунав, който е присъединен към ОРУ 220 kV.

Атомната централа предложи страната ни не да демонтира, а да използва българското трасе на електропровода и занапред, което беше прието.

През месец март 2008 г. беше постигнато принципно съгласие по техническата част на реконструкцията и беше изготвен работен проект за реализирането й. Бяха предприети необходимите административни стъпки за осъществяването на проекта и дейностите по реконструкцията започнаха в края на лятото на 2009 г.

Същност на реконструкцията

Захранване на бреговата помпена станция. Електропроводът 220 kV Дунав се запазва в частта до пресичането с електропроводите Атом и Неутрон и става собственост на АЕЦ, като предстои да се ремонтира основно. Същият електропровод се подвежда по трасето на Атом, а той - по трасето на Неутрон. За целта се демонтират стълбовете на Неутрон и на тяхно място се поставят стълбове за електропроводи 220 kV, взети от трансформаторната площадка на ЕП - 1 и ОРУ.

Един от трите трансформатора на БПС се демонтира и на негово място (с подмяна на портали в Брегова помпена станция, които ще се освободят от ОРУ 220 kV и трансформаторна площадка ЕП - 1) се поставя пусково-резервен трансформатор след промяна на групата на свързване и основен ремонт. По този начин БПС се захранва от ОРУ 220 kV с два електропровода от отделни полета. Реализира се автоматично включване на резерва (АВР) на секции 6,3 kV в помпената станция. Не се прави АВР на секциите, които се захранват от електропровода Хърлец и останалите електропроводи. Хърлец остава изключен и се включва на празен ход като резерв, когато се наложи изключване за ревизия на някой от новите електропроводи 220 kV.

Открита разпределителна уредба 110 kV. Електропроводът 110 kV Неутрон отпада като присъединение и може да се използва за захранване на подстанция Оряхово по трасето на Дунав. Освобождават се и комбинирани измервателни трансформатори 110 kV и релейна защита и автоматика, които могат да се използват в ОРУ и БПС. Един автотрансформатор се премества на площадката на ОРУ. По този начин се освобождава трансформаторната площадка на първи и втори блок.

Открита разпределителна уредба 220 kV. Всички полета от ОРУ 220 кV се преработват по схема “два прекъсвача на присъединение”, с изключение на полетата на автотрансформаторите, а едно поле остава в резерв. По този начин се улеснява (разтоварва) схемата на ОРУ 220 kV, намаляват съоръженията за поддръжка, намалява броят на прекъсвачите, на измервателните трансформатори, на разединителите и на земните ножове. Собствените нужди на ЕП-1 се захранват от пусково-резервен трансформатор, като съществува възможност за извеждане на един такъв трансформатор в резерв. В полетата, където е предвидено да се подменят измервателни трансформатори, ще се сменят само включените в реконструкциите. Подменят се и разединители 220 kV.

Очаквани ефекти

Реализацията на реконструкцията на електрическата мрежа високо напрежение ще повиши надеждната експлоатация на централата и ще доведе до икономии на средства на АЕЦ Козлодуй, а именно:

l Съкращават се разходите за подмяна на разединители 220 kV с 40%;

l Спестяват се предвидените средства за строително-монтажни работи по подмяна на отпадащите при реконструкцията измервателни трансформатори 220 kV;

l Реализира се икономия на средствата за плащане на електрически загуби в трансформаторите;

l Използват се налични портали и стълбове 220 kV, без да се закупуват нови;

l Ще се повиши надеждността на захранване на БПС чрез два електропровода 220 kV на различни полета по схема "два прекъсвача на присъединение" и едно резервно захранване на 110 kV;

l Ще се повиши надеждността на резервното захранване на пети и шести блок - захранване от различни полета по схема "два прекъсвача на присъединение";

l Ще се освободи трансформаторната площадка на първи и втори блок от автотрансформатори и желязо-решетъчни конструкции;

l Ще се повиши надеждността на схемата 220 kV чрез подмяна на разединители и увеличаване на броя прекъсвачи на присъединение от 1,5 на 2 броя;

l Ще отпадне необходимостта от поддържане на магистрали за сгъстен въздух в ОРУ 220 kV.

Очаква се цялостната реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение в АЕЦ Козлодуй да приключи в края на 2011 г.

Авторът Калин Стоянов е началник на цех Открита разпределителна уредба (ОРУ) в Атомна електроцентрала Козлодуй.

Източник на илюстративния материал: АЕЦ Козлодуй.Ключови думи: БПС
Top