Ренова Консулт: Ползите от енергиен одит са в пъти повече от направените разходи

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи трябва да е доброволно и осъзнато, а не само по задължение. Предпоставка за подобно позитивно отношение към необходимостта от енергиен одит са статистическите данни за българската икономика. Те показват твърде висока енергоемкост на производството, често превъзхождаща в пъти конкурентните производства в ЕС.

В днешно време „енергийната съставка” в себестойността на единица продукция е твърде важен фактор, който влияе пряко върху конкурентоспособността на промишлените системи. Основна полза от енергийно обследване за предприятията е значителното намаляване на енергийната интезивност за единица продукция.

Предприятията допускат редица пропуски по отношение на енергийната ефективност, които варират според спецификата и технологичната схема на съответното производство. По мое мнение основната грешка е свързана с отношението на собствениците към т. нар. “детайлно” енергийно обследване на промишлените системи.

Повсеместно е схващането, че подобно обследване е икономически нецелесъобразно и излишно, което е напълно погрешно. При извършване на енергиен одит от сертифицирана за тази дейност фирма, ползите са в пъти повече от направените разходи.

Друг пропуск е липсата на анализи за общото и специфичното потребление на енергия в предприятията, които собствениците на промишлени системи трябва да изготвят периодично, най-малко веднъж годишно. Често липсват оценка на електропотреблението и анализ на възможностите по отношение на електрозахранването - пренос, разпределение и потребление на електроенергия.

Грешка е още игнорирането или подценяването на мерките по техническата и експлоатационната безопасност на електропотреблението, които са в пряка връзка с предотвратяването на загуби.

Нормално е под “инвестиции за подобряване на енергийната ефективност” да се имат предвид мерки, чието изпълнение само по себе си води до ефективно намаляване на абсолютната консумация на енергия в предприятието, т. е. до спестяване на енергия спрямо базовата линия. Основните предизвикателства пред подобен род инвестиции са свързани главно с идентифициране на необходимите инвестиции и с осигуряване на финансовия ресурс за реализирането им.

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се извършва чрез системен подход и методи за определяне, остойностяване и анализиране на енергийните потоци и разходи при производството на стоки и предоставянето на услуги. То се основава на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

Методиката на обследването включва изпълнението на следните дейности: анализ и оценка на съществуващото състояние на системите за производство, пренос, разпределение и потребление на енергия; определяне на базовата линия на енергийно потребление за основните енергоносители; оценка на специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление; технико-икономически анализ на мерките за повишаване на енергийната ефективност, както и анализ и оценка на спестени емисии СО2 за всяка мярка.

При определяне енергийните характеристики на една промишлена система тя се разглежда като интегрирана. Разходът на енергия в интегрираната система е резултат от съвместното влияние на основните й компоненти: технологична система, гориво-енергийна система, електроенергийна система, топлоенергийна система или други системи (водоснабдителна, сгъстен въздух, студопроизводство и др).

При обследването за енергийна ефективност се използва следното оборудване за измерване и контрол на енергийните потоци: контактен термометър със сменяеми датчици; безконтактен (инфрачервен) термометър с лазерен прицел; газанализатор с универсална сонда; цифров термоанемометър; ултразвуков дебитомер за течности; ултразвуков детектор на течове; силови измервателни клещи (волтметър-амперметър-ватметър); цифров луксметър.

инж. Стоян Караславов,

управител на Ренова Консулт
Top