Решения на Janitza за оператори на разпределителни мрежи

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2017Janitza осигурява всеобхватни решения - от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти (от токови трансформатори с разделяеми ядра до визуализиращи уреди) осигуряват безопасност на работата.

Модулният подход към системата позволява на оператора да избере желаните отделни елементи - токов трансформатор с разделяемо ядро (при реконструкции), измервателно устройство, модем, софтуер за анализ на електроенергията, средства за отчет и т. н.

Като допълнение към огромния обем спестено време за инженеринг, тези възможности водят до икономии на средства на всички нива.

Отворената структура за комуникации гарантира лесния запис на всички данни в съществуващата система. Тъй като информацията се съхранява в централна база данни, е възможно оценяване състоянието на мрежата чрез мобилни устройства - смартфони, таблети или компютри - като допълнение към лесното диагностициране на главния монитор в контролната зала.

Нашите системни компоненти - подробно:

• Широк спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията до анализатор за качеството на енергия клас А;

• Софтуер GridVisТ за визуализиране на мрежата;

• Управление на бази данни;

• Управление на аларми;

• Средства за отчет - напр. годишен доклад съгласно EN 50160;

• Комуникационни устройства (гейтуей, модем и др.);

• Голям набор токови трансформатори - за въвеждане в експлоатация и обучение.

UMG 512 - Мрежов анализатор Клас A

Мрежовият анализатор UMG 512 на Janitza е особено подходящ за мониторинг на качеството на електрическата енергия, в съответствие с актуалните стандарти (EN 50160, IEEE519 или EN 61000-2-4).

Качество на електрическата енергия

• Анализ на четни и нечетни хармоници, до 63-ти, за (U, I, P, Q);

• Интерхармоници (U, I), коефициент на изкривяване THD-U / THD-I / TDD;

• Измерване на съставните с права, обратна и нулева последователност;

• Небаланс, посока на въртене на полето, коефициент на амплитудата на напрежението [отношение на максималната стойност към ефективната (средноквадратичната) стойност];

• Измерване на колебанията на мрежата, съгл. DIN EN 61000-4-15;

• Регистриране и запаметяване на преходни процеси (> 39 ms);

• Краткотрайни прекъсвания (от 10 ms), визуализирани чрез ефективните стойности и форми на вълната.

Измерване с висока точност

• Непрекъснато измерване на средноквадратичната стойност;

• Процес на измерване съгласно IEC 61000-4-30;

• Уредът е сертифициран за измерване с клас на точност А;

• Постоянно измерване при токовите и напреженовите входове с честота 25 600 Hz;

• Запис на над 2000 измерени стойности за измервателен цикъл;

• Клас на точност на измерване на активната енергия - 0,2.

Ползи за клиента

• Пълна прозрачност от високо към ниско напрежение;

• Сигурно, самостоятелно оперативно управление на ниво ниско напрежение;

• Автоматично определяне състоянието на мрежата за всеки възел;

• Оптимално използване на съществуващата инфраструктура;

• Ниското напрежение става интелигентно;

• Системните решения могат да се разширяват модулно;

• Мултифункционално свързване към контролния център;

• Свеждане до минимум времената на прекъсване и престоите;

• По-ниски инвестиционни разходи с помощта на интелигентност.

За повече информация:

www.weidbul.com

София, бул. "Св Кл. Охридски" 13

тел.: 02 / 963 25 60, sofiq@weidbul.com

Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 60

тел.: 032/ 63 64 00, plovdiv@weidbul.com


Top