Роботизация в търговията с електроенергия

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2023 • 10.03.2023

Нарастващата волатилност на съвременните енергийни борси все повече ги доближава по динамика до финансовите, където бързината на изпълнение на операциите е критично условие за успешни транзакции. В епохата на възобновяемите източници глобалният пазар на енергийни продукти е по-наситен от всякога. Наред с изобилието от данни и огромния брой повторяеми дейности, които се извършват при търгуване с електрическа енергия, всички изброени фактори създават логични предпоставки за роботизиране на процеса.

 

Развитие на автоматизираната търговия

Концепцията за софтуерни роботи за автоматизирана търговия (trade bots), които изцяло поемат функциите на потребителите, далеч не е нова. Такива системи са използвани за търгуване с активи още през далечната 1949 г., a днес голям процент от световните стокови пазари се управляват от машини – компютри, алгоритми и изкуствен интелект.

Повсеместната дигитализация в енергийния сектор и популяризирането на решенията за автоматизация на бизнес процеси (RPA) във все повече технологични сфери неминуемо доведоха до експоненциален ръст и в това направление.
Водещият европейски оператор на електронни платформи за търговия с електроенергия Nord Pool отчита над 30% увеличение в приложенията на специализирани приложни интерфейси за търгуване (API) само за периода 2016 – 2020 г., а оттогава насам този процент непрекъснато се покачва.

 

Специфики и предимства

В сегмента "Ден напред" на електронните борси потребителите имат възможност да търгуват с електрическа енергия в рамките на следващите 24 часа посредством наддаване в условията на закрит търг. Сегментът "В рамките на деня" пък създава условия за динамична търговия в реално време и се отличава с още по-висока натовареност и множество събития, фактори и данни, които пазарните участници е необходимо непрекъснато да следят, сравняват и анализират – индекси, проценти, криви на развитие, срокове, цени, количества и др. Ето защо именно тук възникват първите приложения на ботовете за търгуване.

Тези базирани на комплексни алгоритми интелигентни софтуерни системи автоматично изпълняват команди и поръчки чрез предварително програмирани инструкции. Те отчитат наличните възможности и зададените параметри за покупка или продажба, както и допустимите нива на риск, като могат да извършват голям брой операции с честота и скорост, които трудно или съвсем не могат да бъдат постигнати от човека.

Роботизираната търговия е отлично решение за ликвидни пазари, където се търгува в големи обеми. Тя гарантира, че покупко-продажбите се осъществяват сигурно, при най-добрата възможна цена и с минимални разходи за транзакция, подаването на оферти е мигновено и прецизно (елиминирани са рисковете от човешка грешка), а жизнеспособността на заложената стратегия за търговия може да бъде тествана чрез детайлна прогнозна и отчетна информация.

Отскоро участниците на българския борсов пазар на електрическа енергия също могат да използват роботизирани технологии за търговия в сегмента "Ден напред" чрез специализирана технологична платформа (API), а от началото на настоящата година услугата е активна и за търгуване "В рамките на деня".
Top