РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рокон Трейд, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Рокон ТрейдКомплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за

мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

Телемеханика и диспечерско управление, предназначени

за всички обекти от енергийната система и промишлеността

Системи за сигнализация, контрол и управление

Изцяло автоматизирани системи за регистриране

на аварийни събития

Tехнологична, противоаварийна и системна автоматика

Устройства за калибриране и тестване на конвенционална

и микропроцесорна апаратура за релейна защита,

автоматика и телемеханика

Устройства за измерване на електрически величини

1700 София

Ул. 21-ви Век 56А

Тел.: 02 962 2274, 962 2394

Факс: 02 962 8640

e-mail: rocon@roconbg.com

www.roconbg.comTop