РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РОКОН ТРЕЙД, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РОКОН ТРЕЙДИзграждане до ключ и

реконструкция на подстанции

• Комплексни релейни защити за електропреносната и електроразпределителната мрежа, както и защити за мощни двигатели в ТЕЦ и помпени станции

• Телемеханика и диспечерско управление, предназначени за всички обекти от енергийната система и промишлеността

• Системи за сигнализация, контрол и управление

• Изцяло автоматизирани системи за регистриране на аварийни събития

• Tехнологична, противоаварийна и системна автоматика

• Устройства за калибриране и тестване на конвенционална и микропроцесорна апаратура за релейна защита, автоматика и телемеханика

• Устройства за измерване на електрически величини

Рокон АД

1700 София

ул. 21-ви Век 56А

тел.: 02 962 2274, 962 2394

факс: 02 962 8640

e-mail: rocon@roconbg.com

www.roconbg.comTop