Ротационни разходомери за газ

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Bъв връзка с увеличаването на асортимента газови уреди възниква и необходимостта от измервателни прибори, които да отговарят на изискванията да са със сравнително големи пропускателни способности и значителни диапазони (1:100, 1:160, 1:200) при сравнително малки габаритни размери. Тези условия се удовлетворяват от съвременните ротационни разходомери.

Ротационни разходомери за газРотационни разходомери за газ

ПОДОБНИ СТАТИИ

С развитието на технологиите в областта на този вид разходомери за газ постепенно се усъвършенстват с нови модулни концепции в дизайна, подобрено материално изпълнение, по-прецизни производствени методи и модерни електронни компоненти. Съвременните решения на пазара са с доказана и постоянна висока ефективност за редица приложения.

В сравнение с други механични разходомери за газ, като дюзовите, диафрагмените и турбинните, ротационните разходомери се отличават с:

• Енергонезависмост;

• Дълготрайност;

• Възможност за контрол на изправността на работа по пада на налягане в разходомера по време на неговата работа;

• Нечувствителност към кратковременни натоварвания;

• Стабилност на коефициента на преобразуване в голям диапазон на изменение на числото на Рейнолдс на потока газ;

• Отсъствие на динамична грешка в прекъснат (пулсиращ режим на работа;

• Отсъствие на праволинейни участъци;

• Работно налягане до 7.5 MPa.

Недостатък на този вид разходомери е високият шум при работа и необходимостта от висока степен на очистване на измервания газ (степен на филтрация не по-малка от 0.07 mm).

Същност на ротационните разходомери

Ротационният разходомер представлява камерен разходомер, в който в качеството си на преобразувателен елемент се използват осмообразни ротори. На фиг. 1 е показан ротационен газов разходомер, който се състои от корпус 1, вътре в който се въртят тангенциално един спрямо друг два еднакви осмообразни ротора 2, предавателни и измервателни механизми, които са свързани с един от роторите.

Принцип на действие

Роторите се завъртат под въздействие на пада на налягане на газа, постъпващ през горния входящ и излизащ през долния изходящ щуцер. Синхронизацията на въртенето на роторите се постига с помощта на две двойки зъбни колела, закрепени на двата края на роторите, разположени в кутии извън измервателния корпус. За намаляване на триенето зъбните колелета постоянно се смазват.

Газът, преминаващ през ротационния разходомер, з авърта роторите, които затварят фиксиран обем газ с корпуса. Обемът на преминалия през разходомера газ се измерва чрез индикатор, поставен на оста на ротора.

Чрез отвеждащ канал падът на налягането между входа и изхода на разходомера се увеличава. Това създава въртящ момент върху работните колела, свързани прецизно и синхронизирано помежду си. Завъртането им става диаметрално и противоположно, без контакт на метал с метал между колелата и корпуса.

Ротационните разходомери допускат използването на електронни коректори на обем, пълнещи се и изпразващи се измервателни камери. Въртенето на колелата, т. е. броят на пълненето на камерите, се редуцира от многостепенен редуктор и се предава на 8-цифров брояч чрез магнитен куплунг.

Крива на точността на ротационен разходомер е показана на

фиг. 2.

Приложение на ротационните разходомери

Най-подходящо е ротационните разходомери да се използват в инсталации с прекъсващи режими на работа като например в модулни котелни инсталации. Не е добре обаче ротационните разходомери да се монтират във възли с непрекъснато подаване на газ, тъй като поради евентуалната им неизправност може да се прекъсне подаването на газ към консуматорите.

Освен това не трябва да се поставят и на места, където е възможно отделянето на кондензат. За избягване на замърсяване на каналите на този тип разходомери е добре да се монтират на вертикални участъци при направление на потока от горе надолу.

Ротационният разходомер може да се монтира както преди, така и след регулатора на налягане.


Top